Fakulteite
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Fakulteite

​​​​​​​​​​​

 

 

AgriWetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri, AgriWetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/agri, AgriWetenskappeAgriWetenskappe<div class="ExternalClass9D5FB77FB8A44A6F9E7D8700F0E25D4A"><div> <span> <p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/agri/programmes/undergraduate-programmes" title="Fakulteit Agriwetenskappe Voorgraadse Programme">​Voorgraadse programme</a></p> <p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/agri/programmes/postgraduate-programmes" title="Fakulteit Agriwetenskappe Nagraadse Programme">Nagraadse programme</a></p> <p style="text-decoration:underline;"> <a href="/english/Documents/Yearbooks/Current/AgriWetenskappe.pdf" title="Fakulteit AgriWetenskappe Jaarboek">Jaarboek​</a>​ </p> <p> <span style="text-decoration:underline;"> <a target="_blank" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Agri%20kaart.pdf" title="Fakulteit Agriwetenskappe Kaart">Kaart​</a></span> <br></p> <p> <br> </p></span></div></div>
Ekonomiese en Bestuurswetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/economy, Ekonomiese en Bestuurswetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/economy, Ekonomiese en BestuurswetenskappeEkonomiese en Bestuurswetenskappe<div class="ExternalClass16984C44946D429B89F4476D2297D2CB"><p style="text-decoration:underline;"> <a href="http://www.maties.com/voorgraadse-programme/afrikaans-afrikaans-afrikaans-afrikaans-ekonomiese-en-bestuurswetenskappe.html">Voorgraadse programme</a> </p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="http://www0.sun.ac.za/pgstudies/postgraduate-programmes/faculty-of-economic-and-management-sciences-1.html">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/english/Documents/Yearbooks/Current/EkonomieseEnBestuursWetenskappe.pdf">Jaarboek​</a>​</p><p> <a title="Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Ekonomie%20kaart.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Kaart​</a> <br></p></div>
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences, Geneeskunde en Gesondheidswetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/healthsciences, Geneeskunde en GesondheidswetenskappeGeneeskunde en Gesondheidswetenskappe<div class="ExternalClass11780281798D45C5AFACDDB112E8BEC4"><div class="ExternalClassA5C61550A3B145C0BC0987194D497B4A" style="text-decoration:underline;"><p>​<a href="/afrikaans/faculty/healthsciences/students/prospective-undergraduate-students/programmes" title="Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Voorgraadse Programme">Voorgraadse programme</a></p><p> <a href="http://www0.sun.ac.za/pgstudies/postgraduate-programmes/faculty-of-medicine-and-health-sciences.html" title="Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Nagraadse Programme">Nagraadse programme</a></p><p> <a href="/english/Documents/Yearbooks/Current/GeneeskundeEnGesondheidsWetenskappe.pdf" title="Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Jaarboek">Jaarboek​</a>​</p><p> <a href="/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Medies%20kaart.pdf" title="Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Tygerberg Kampus Kaart">Tygerberg Kampus</a></p><p> <a href="/english/PublishingImages/Maps/Stellenbosch_Afr/Ukwanda-2.pdf" title="Geneeskunde & Gesondheidswetenskappe Ukwanda Kampus Kaart">Ukwanda Kampus</a><a href="/english/PublishingImages/Maps/RoadmapBellvilleParkCampus.pdf">​</a></p></div></div>
Ingenieurswesehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng, Ingenieurswesehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/eng, IngenieursweseIngenieurswese<div class="ExternalClassBDEFC5D32B4E455AA3223C3C58B5ABEA"><p style="text-decoration:underline;">​<a title="Ingenieurswese Voorgraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/eng/Pages/undergraduate-programmes.aspx">Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Ingenieurswese Nagraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/eng/Pages/Postgraduate-Programmes.aspx">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/english/Documents/Yearbooks/Current/Ingenieurswese.pdf">Jaarboek​</a>​</p><p> <a title="Ingenieurswese Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Ingenieurs%20kaart.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Kaart</a><span style="text-decoration:underline;"></span> </p></div>
Krygskundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/milscience, Krygskundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/milscience, KrygskundeKrygskunde<div class="ExternalClass80DC05E2AD4C48AAAB91DA40780F87A7"><div class="ExternalClass26066A040B5D4F678A38F68CF59E509D" style="text-decoration:underline;"><p> <a title="Military Science Voorgraadse Programme" href="/english/faculty/milscience/programmes/undergraduate-programmes">​Voorgraadse programme</a></p><p> <a title="Military Science Nagraadse Programme" href="/english/faculty/milscience/programmes/postgraduate-programmes">Nagraadse programme</a></p><p> <a title="Military Science Jaarboek" href="/english/Documents/Yearbooks/Current/MilitaryScience.pdf">Jaarboek​</a>​</p></div></div>
Lettere en Sosiale Wetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts, Lettere en Sosiale Wetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/arts, Lettere en Sosiale WetenskappeLettere en Sosiale Wetenskappe<div class="ExternalClass73BCEF95B4ED4C1DAA1035AF1185772D"><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/arts/Pages/Undergraduate-Degree-Programmes.aspx">​Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/arts/Pages/Postgraduate-Degree-Programmes.aspx">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Lettere & Sosiale Wetenskappe Jaarboek" href="/english/Documents/Yearbooks/Current/LettereEnSosialeWetenskappe.pdf">Jaarboek​</a>​</p><p> <a title="Lettere & Sosiale Wetenskappe Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Lettere%20kaart.pdf" style="text-decoration:underline;">Kaart</a> </p><p> </p></div>
Natuurwetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science, Natuurwetenskappehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/science, NatuurwetenskappeNatuurwetenskappe<div class="ExternalClass1FD7C50B174143009EEA0174F4BFB2FE"><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Natuurwetenskappe Voorgraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/science/programmes/undergraduate-programmes">​Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Natuurwetenskappe Nagraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/science/programmes/postgraduate-programmes">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Natuurwetenskappe Jaarboek" href="/english/Documents/Yearbooks/Current/Natuurwetenskappe.pdf">Jaarboek</a>​</p><p> <a title="Natuurwetenskappe Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Natuurwet%20kaart.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Kaart</a>​ </p><p> <br> </p></div>
Opvoedkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/education, Opvoedkundehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/education, OpvoedkundeOpvoedkunde<div class="ExternalClassDB8E430F1B0047988CB3BCF7EFCE4F0A"><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Opvoedkunde Voorgeraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/education/programmes/undergraduate-programmes">Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Opvoedkunde Nagraadse Programme" href="/afrikaans/faculty/education/programmes/postgraduate-programmes">Nagraadse programme</a></p><p> <a title="Opvoedkunde Jaarboek" href="/english/Documents/Yearbooks/Current/Opvoedkunde.pdf">Jaarbo​ek​</a></p><p> <a title="Opvoedkunde Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Opvoedkunde%20kaart.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Kaart​</a> </p></div>
Regsgeleerdheidhttp://blogs.sun.ac.za/law/, Regtehttp://blogs.sun.ac.za/law/, RegteRegsgeleerdheid<div class="ExternalClass9C3DB8D1ED82414EAA33A69E37598759"><p style="text-decoration:underline;"> <a href="http://www.maties.com/voorgraadse-prospektus/afrikaans-regte.html" title="Regte Voorgraadse Programme">​Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="http://www0.sun.ac.za/pgstudies/postgraduate-programmes/faculty-of-law.html" title="Regte Nagraadse Programme">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/english/Documents/Yearbooks/Current/Regsgeleerdheid.pdf" title="Regte Jaarboek">Jaarb​​oek​</a>​</p><p> <a target="_blank" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Regte%20kaart.pdf" title="Regte Kaart" style="text-decoration:underline;">Kaart</a><span style="text-decoration:underline;"></span> </p><p> <br> </p></div>
Teologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology, Teologiehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/faculty/theology, TeologieTeologie<div class="ExternalClass20C8FFEDF8D34795BAB506C5269A1C16"><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/theology/Pages/Undergraduate-programmes.aspx">​Voorgraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a href="/afrikaans/faculty/theology/Pages/Postgraduate-Programmes.aspx">Nagraadse programme</a></p><p style="text-decoration:underline;"> <a title="Teologie Jaarboek" href="/english/Documents/Yearbooks/Current/Teologie.pdf">Jaarboek​</a>​</p><p> <a title="Teologie Kaart" href="/english/Documents/Maps/Stellenbosch_Afr/Teologie%20kaart.pdf" target="_blank" style="text-decoration:underline;">Kaart</a><span style="text-decoration:underline;"></span> </p></div>