Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Leer en Onderrig

​​​​​​Prof Arnold Schoonwinkel

​Akademiese innovasie bevorder studentesukses

Die Universiteit Stellenbosch (US) streef na voorgesette akademiese uitnemendheid en sosiale relevansie. Hierdie wêreldklas instelling help om ʼn beter samelewing te bou deur middel van sy kernfunksies, te wete leer en onderrig, navorsing en gemeenskapsinteraksie. Gehalte leer en onderrig aan die US lewer ʼn deurslaggewende bydrae tot die bereiking van strategiese institusionele doelwitte waaronder verhoogde studentesukses; die uitbou van die Universiteits se kundigheidsbasis; die verbreding van die diversiteit van die personeel-en studentekorps; en sistemiese volhoubaarheid. Vernuwende leer- en onderrigprogramme, sowel as effektiewe leer-/studiegeleenthede bevorder studentesukses wat as einddoelwit van die onderrig en leerproses, en ook as belangrike mikpunt van die US se HOOP Projek beskou word.

In die Verantwoordelikheidsentrum van die Viserektor vir Leer en Onderrig word daar voortdurend gepoog om voort te bou op akademiese suksesse en die nodige ondersteuning aan akademici en studente te bied. Oorhoofs val die klem op leer- en onderrig-bestuur; onder-rigbeleidsontwikkeling; onderriggehalteversekering; studente-inskrywingsbestuur; studentesake; ondersteuning aan studentebestuurstrukture; asook taalbestuur, veral met betrekking tot die implementering van meertaligheid. Verskillende omgewings binne die verantwoordeliheidsentrum werk nou met tien fakulteite saam ten einde ʼn verwelkomende kultuur vir alle studente en personeel te help skep, te verseker alle studente behaal dieselfde sukseskoers, en die klasgee-ervaring van dosente te verryk. Tegnologie word op innoverende wyse aangewend om die effektiwiteit van leer en onderrig te verhoog.

ʼn Groot verskeidenheid dienste word aan studente gelewer om hul in-klas (kurrikulêre)- en buite-klas (ko-kurrikulêre)-ervaring te verbeter. Benewens die bevordering van studente se persoonlike-, akademiese-, sosiale- en finansiële welwees, word hul leierskaps- en multikulturele vaardighede ontwikkel. Hulle word ook aangemoedig om op verskillende maniere by die breër gemeenskap betrokke te raak.

Noodsaaklike psigoterapeutiese dienste, 'n 24-uur-Krisisdiens, ontwikkelingswerkswinkels en ondersteuningsgroepe  help studente om die vele uitdagings van universiteitslewe die hoof te bied.  Ondersteuning word ook gebied aan studente met spesiale leerbehoeftes (gestremdhede).

Deur gefokusde inisiatiewe word bruin, swart en Indiër-kandidate, veral dié uit onderwys-benadeelde skole, gewerf en vir studie aan die Universiteit voorberei. Op hierdie wyse word ʼn bydrae gelewer tot die bereiking van institusionele transformasie- en diversiteitsdoelwitte.

Die deurlopende monitering van studente se vordering deur middel van onder meer 'n tredhoustelsel kan dié wat akademies onderpresteer en spesiale ondersteuning nodig het, vroegtydig identifiseer en van die nodige hulp voorsien word.

Die volgende Afdelings en Sentra is in die verantwoordelikheidsentrum ​van die Viserektor vir Leer en Onderrig ​saamgevoeg:

 Beleidsdokumente