Registrar's Division
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​Welkom by die Sentrum vir Oorsigfunksie-ondersteuning 

Die Sentrum vir Oorsigfunksie-ondersteuning is verantwoordelik vir die voorsiening van sekretariaatdienste vir die Rektoraat, Algemenebestuurdersvergadering, Senaat, Raad en onderstaande komitees. Die Sentrum verskaf ook 'n argiefdiens vir dokumente van die US.

Komitees van die Senaat ​

  • Fakulteitsrade: AgriWetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe, Ingenieurswese, Lettere en Sosiale Wetenskappe, Natuurwetenskappe, Opvoedkunde, Regsgeleerdheid, Teologie
  • Uitvoerende Komitee van die Senaat
  • Akademiese Beplanningskomitee
  • Eregradekomitee

Komitees van die Raad

  • Uitvoerende Komitee van die Raad 
  • Eregradekomitee
  • Oudit- en Risikokomitee
  • Sosiale en Besigheidsetiekkomitee (SBK) 
  • Taalkomitee