Neem asseblief kennis van die Universiteit van Stellenbosch se Toelatingsbeleid en Voorwaardes en Bepalings vir nuwe aansoeke. 

Wat is die minimum akademiese vereistes vir 'n baccalaureusgraad?

- 30% vir 'n Suid-Afrikaanse taal van leer en onderrig (Engels of Afrikaans), en 
- 'n perstasievlak van 4 (50%-59%) in vier 20-kredietvakke.

Hoe bereken ons jou Nasionale Senior Sertifikaat gemiddeld?

Hoogste punt in Suid-Afrikaanse taal van leer en onderrig (Afr/Eng) + (5 x beste resultate in 20-krediet vakke uitgesluit Lewensoriëntering, Gevorderde Wiskunde, Wiskunde 3 en enige ander nie-NSS-vakke). Hierdie totaal word dan gedeel deur 6.

Hoe assesseer ons internasionale kwalifikasies? 

- Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow. 
- Klik hier  vir die minimum vereistes vir internasionale kurrikulums. (A-vlakke, AS-vlakke, IB-diploma en GCSE / IGCSE / O-vlakke). 
- Jy moet ook voldoen aan die program van jou keuse se spesifieke vereistes soos aangegee by die programbeskrywings onder die betrokke fakulteit.

Klik hier om die minimum toelatingsvereistes vir 2024​-inname af te laai


Fakulteitskeuringsriglyne 

Groot getalle voornemende studente doen aansoek vir ons programme en plek is ongelukkig beperk. Al voldoen jy dus aan die minimumvereistes van 'n program, is dit nie 'n waarborg dat jy in die program van jou keuse 'n plek gaan kry nie.

AgriWetenskappe
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
MBChB
Dieetkunde
Fisioterapie
Spraak-Taal-en Gehoorterapie
Arbeidsterapie
Verpleegkunde
Ingenieurswese
Lettere en Sosiale Wetenskappe (neem asb. kennis dat hierdie dokument hersien word en teen 29 Mei 2023 gefinaliseer sal wees)
Natuurwetenskappe
Opvoedkunde (Grondslagfase)
Opvoedkunde (Intermediêre Fase)
Regsgeleerdheid
Krysgkunde
Teologie

Vir enige verdere navrae:
Tel.: 021 808 9111
E-pos: info@sun.ac.za