Studiegeld


 

*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2020.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hieronder volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2020. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. U kan ook ‘n kwotasie saamstel om 'n meer akkurate aanduiding te kry – verwys na die skakel bokant die tabel hieronder.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae bekend as Modulekoste en Programkoste (materiaal-, laboratorium- en reisgelde), bereken volgens 2019-bedrae met die jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (doen navraag by akademiese departemente), ledegeld vir akademiese en ander verenigings (R20 - R5 671), PSO-gelde vir privaatstudente (R358), huisgelde vir koshuisstudente (R615) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die Jaarboek 2020, Deel 3, Studentegelde waarin die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn.

'n Kopie van die Jaarboek 2020, Deel 3, Studentegelde is beskikbaar by die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Ve​rklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2020 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR43 160
​BA in Menslike Hulpbronbestuur
​R46 593
​BA in Ontwikkeling en Omgewing
​R 46 915
BA (Regsgeleerdheid)
R52 620
BA in Visuele Kunste R43 722
​BA in Sosio-Informatika, Ops 2 
​R50 827
​BA in Sportwetenskap
​R46 468
BA in Drama en Teaterstudie R42 877
BA in Musiek (BMus)
R46 693
​B in Maatskaplike werk
​R44 050
BEd (Internediere Fase Opvoedkunde)
BEd (Grondslagfase Opvoedkunde)
R47 248
R44 122
BScR54 020
​BSc in Aardwetenskap
​R58 114
​BSc in Menslike en Lewenswetenskappe
R56 117
BSc Agric
R47 179
​BSc Agric in Wingerd en Wynwetenskappe
​R56 117
BSc in Voedselwetenskap
R48 161
BSc in Bosbou en Houtwetenskappe 
R48 691
BAgric in Agribesigheidsbestuur
R45 836
BTh (Baccalaureus in Teologie)R43 342
BDiv (Baccalaureus in Divinitatis)
R47 633
LLB (Voorgraads)
R52 296
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1ste van 2-jr
R47 657
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1ste van 3-jr
R55 318
BCom
R44 273
BCom (Aktuariële Wetenskap)
R66 648
​BCom (Bedryfsielkunde)
​R49 245
BCom (Regsgeleerdheid)
R55 268
​BCom (Wisk Wetenskappe)
​R49 953
BRek I
R49 304
BRekLLB
R58 049
Baccalaureus in Ingenieurswese R61 897
BSc in Fisioterapie
R51 633
BSc in Dieetkunde
R51 878
B in Arbeidsterapie
R53 523
B in Spraak- Taal- en Gehoorterapie
R48 513
​BVerplVerlosk
​​R46 745
MB ChB I
R68 657
MB ChB IIR68 657
MB ChB IIIR68 657
MB ChB IVR59 711
MB ChB V R84 202
MB ChB VIR65 360

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2020.


 

​​ ​
​​