SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT)


 1. Dit is verpligtend vir ALLE voornemende eerstejaarstudente aan die US, ongeag die jaar waarin gematrikuleer is of die eksamenstelsel wat gevolg is, om die NBT's te skryf.
 2. Vir meer inligting en om 'n bespreking te maak, besoek www.nbt.ac.za of bel 021 650 3532.
 3. Lees meer hieronder wie die NBTs moet skryf en hoe dit by die Universiteit Stellenbosch gebruik word vir toelating, keuring en plasing in 2019:

Fakulteit of skoolsisteemSpesifikasies
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
 • Alle aansoekers moet die NNT's skryf.
 • Die NNT-uitslae word vir keuringsdoeleindes vir alle programme in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe gebruik.
 • Om vir hierdie programme oorweeg te word moet aansoekers die NNT's teen 1 Julie 2018 op die laatste skryf.
Programme in Regsgeleerdheid
 • Alle aansoekers moet die NNT's skryf.
 • Die NNT-uitslae word ook vir keuringsdoeleindes vir alle programme in Regsgeleerdheid gebruik. Dit sluit die volgende programme in: BA (Regsgeleerdheid), BComm (Regsgeleerdheid), BRekLLB en LLB (vierjarige program).
 • Aansoekers moet die NNT's voor einde Junie  skryf vir die Fakulteit Regsgeleerdheid om die uitslae in oorweging te neem in die opstel van hulle keuringslyste.
Lettere en Sosiale Wetenskappe
 • Alle aansoekers met 'n aansoekpunt van tussen 60% en 69% (Lewensoriëntering uitgesluit) moet die NBT's skryf.
 • Die NNT-uitslae word gebruik vir bykomende inligting rakende plasing in verlengde graadprogramme, asook vir die hantering van versoeke tov oorskakeling vanaf 'n verlengde graadprogram na 'n hoofstroomprogram.
Teologie
 • Alle aansoekers met 'n aansoekpunt van tussen 55% en 59% (Lewensoriëntering uitgesluit) moet die NBTs skryf.
 • Die resultate sal gebruik word om 'n besluit te maak oor plasing in 'n program.
Natuurwetenskappe, Ingenieurswese, Agriwetenskappe, Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Alle aansoekers moet skryf. Die NNT-uitslae word gebruik vir bykomende inligting in grensgeval aansoeke vir hoofstroom of verlengde graadprogram.
OpvoedkundeDaar word nie vereis dat aansoekers vir 'n program in die Fakulteit Opvoedkunde die NBTs hoef te skryf nie.
School of Tomorrow Die NNT-uitslae sal gebruik word vir die keuring en plasing van School of Tomorrow kandidate.

​ ​​