Studiegeld


*beraamd; onderhewig aan goedkeuring van begroting teen einde 2016.

Hierdie bedrae is nie van toepassing op internasionale studente nie, uitgesonderd internasionale studente met geldige permanente verblyfreg in Suid-Afrika en internasionale studente met vlugtelingstatus - klik hier om na Universiteit Stellenbosch Internasionaal se webtuiste geneem te word. 

Hier volg 'n verteenwoordigende uittreksel uit die Universiteit se onderrigprogram-aanbod met die benaderde studiegeld per jaar, soos van toepassing in 2017, daarby. Onthou asseblief dat dit net benaderde syfers is om 'n aanduiding te gee van wat die studiegeld ongeveer kan beloop. Verwys na die tabelle in Jaarboek 2017, Deel 3 vir 'n meer akkurate aanduiding in die interim of u kan ‘n kwotasie aanvra – verwys na die skakel bokant die tabel.

Let asseblief daarop dat studieverwante addisionele bedrae soos vir materiaal-, laboratorium- en reisgelde, bereken volgens 2016-bedrae met jaarlikse verhoging, hieronder ingesluit is; departemente mag die bedrae op grond van akademiese behoefte wysig. Boekegelde (verwys na akademiese departemente), ledegeld vir akademiese verenigings (R50 - R200), PSO-gelde vir privaatstudente (R297) en parkeergelde is uitgesluit.


Vir meer besonderhede oor studiegelde, raadpleeg die volledige weergawe van die Jaarboek 2017, Deel 3 wat voorgraadse en nagraadse studiegeld en studieverwante addisionele kostes per module aandui.

Die meeste nagraadse programme se gelde word ook per module in Jaarboek 2017, Deel 3 aangedui. Die beraamde studiegeld vir sekere voorgraadse en nagraadse programme verskyn ook as gelde per program per jaar in Jaarboek 2017, Deel 3.

'n Verkorte weergawe van die Jaarboek 2017, Deel 3 (uitgesluit studieverwante addisionele kostes per module) kan ook aangevra word by Die Navrae-toonbank, Administrasie Gebou A, Ryneveldstraat, Stellenbosch, tel: +27 21 808-9111. 

Vra ’n meer gespesifiseerde Voorlopige Verklaring van Gelde Kwotasie aan (Voorgraads en Nagraads, alle jare van registrasie)

KursusBeraamde bedrag in 2017 
vir 1ste jaar van  
Voorgraadse studie (tensy anders vermeld)
  
BAR35 446
BA (Regsgeleerdheid)R42 468
BA in Visuele Kunste R34 746
B Drama en Teaterstudie R34 272
BMusR38 891
BEd (Alg Onderw)(Inter/Senior)(Grondslag)R34 284
BScR42 778
BSc AgricR40 395
BSc in VoedselwetenskapR42 102
BSc Bosbou & Houtwerk 
(1ste - 3de jaar, per jaar)
R39 244
BSc Bosbou & Houtwerk (4de jaar)R48 106
BTh R35 097
BDivR38 980
LLB (Voorgraads)R42 389
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 2-jarige, 1steR38 638
LLB (Nagraads, as 2de B-graad), 3-jarige, 1steR45 865
BComR35 477
BCom (Aktuariële Wet)R52 884
BCom (Regsgeleerdheid)R44 035
BRek I     |     BRek II
R38 883     |     R43 042
BRek III
R43 901
BRekLLBR46 119
BIng R51 200
BSc in FisioterapieR42 213
BSc in DieetkundeR42 647
B in ArbeidsterapieR43 518
B in Spraak- Taal- en GehoorterapieR39 832
MB ChB I
R55 096
MB ChB IIR54 738
MB ChB IIIR56 015
MB ChB IVR49 701
MB ChB V R70 038
MB ChB VIR55 472

 

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studie geld vir 2017

Kliek hier vir 'n PDF-dokument met beraamde studiegeld vir 2018


 

​​ ​
​​