Aansoekdokumente  

 

Neem asseblief kennis van die volgende:

• Gesertifiseerde kopieë van die oorspronklike dokumente, soos hieronder gespesifiseer, moet voorsien word.
• Elektroniese kopieë wat jy voorsien, moet duidelik en leesbaar wees (nie geklad, afgesny, of onduidelik nie). Die voorkeur-formaat is pdf, jpeg of tiff.
• Die Universiteit Stellenbosch behou hom die reg voor om oorspronklike en/of addisionele ondersteunende dokumentasie aan te vra indien dit op enige stadium nodig geag sou word.
• Jy kan jou getekende kontrak, die vereiste aansoekdokumente, sowel as jou bewys van betaling voor die sluitingsdatum op jou aansoekstatus by www.maties.com oplaai.
• Indien ons nie alle dokumente teen die sluitingsdatum ontvang nie, sal jou aansoek ongelukkig nie oorweeg word nie.
• Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit al die dokumente betyds ontvang. Jy kan jou aansoek op jou aansoekstatus by www.maties.com volg en seker maak dat jou aansoek volledig is.

AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG

Tans in finale skooljaar (Suid-Afrikaanse skoolstelsel): Finale graad 11-uitslae

Tans in finale skooljaar (internasionale skoolstelsel): Graad 11-uitslae, sowel as 'n lys van finalejaar-skoolvakke met vlakke.

Aansoekers wat in 'n buitelandse (internasionale) skoolstelsel ingeskryf is, byvoorbeeld International Baccalaureate (IB) of 'n VSA-hoërskooldiploma, moet aansoek doen aan die hand van die graad 11-uitslae (voorfinale jaar), maar moet ook 'n lys van vakke verskaf wat in die finale skooljaar (graad 12 / 13) geneem word met vlakke vir die vakke en verwagte resultate per vak (bevestig deur die skool). Neem egter kennis dat aansoekers wat die Cambridge stelsel volg nie hul verwagte resultate vir hul finale skooljaar vakke hoef te verskaf nie, maar wel die lys van vakke en die vlak waarop dit geneem word in die finale jaar.

Voltooide finale skooljaar:

Finale skooleindeksamen-uitslae:
Suid-Afrikaanse skoolstelsel: Nasionale Senior Sertifikaat (NSS) / Uitslagadvies

Internasionale skoolstelsel: Finale skooluitslae van International Curriculum (Cambridge International, International Baccalaureate, ens.), insluitende School of Tomorrow
Let ook op die volgende: Indien jy jou skoolloopbaan in 'n internasionale skoolstelsel afhandel, moet jy aan die vereistes van Hoër Onderwys Suid-Afrika (HESA) vir Matrikulasievrystelling voldoen vir daardie stelsel teen die tyd wat jy kom om te registreer. Om te bepaal of jy aan die vereistes voldoen/sal voldoen, sien asseblief: http://he-enrol.ac.za en kies die relevante land se inligting. Dit is normaalweg slegs moontlik om vir 'n formele sertifikaat van Matrikulasievrystelling aansoek te doen gedurende jou eerste jaar van registrasie, so dit is moontlik dat jy nie die sertifikaat beskikbaar sal hê wanneer jy hierna toe kom om vir die eerste keer te registreer nie. Jy sal wel solank kan registreer – met diens verstande dat jy wel kwalifiseer vir Matrikulasievrystelling.
Addisionele vakke of vakke wat herskryf is: Indien jy addisionele vakke voltooi het of vakke herskryf het (of jy is besig om vakke vanjaar te herskryf), sluit asseblief die vakke en punte in

Tans geregistreer vir eerste jaar aan 'n tersiêre instelling (Uitgesluit Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies):

• Finale skooleindeksamenuitslae (Sien "Voltooide finale skooljaar")
• Bewys van registrasie in eerste jaar as geen akademiese transkrip / rekord nog beskikbaar is

Tans geregistreer aan 'n tersiêre instelling (Uitgesluit Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies): :

• Finale skooleindeksamenuitslae (Sien "Voltooide finale skooljaar")
• Bewys van registrasie
• Volledige akademiese rekord / transkrip vir elke akademiese jaar wat voltooi is, insluitende punte

Tersiêre kwalifikasies verwerf (uitgesluit Universiteit Stellenbosch-kwalifikasies)

Met finale skooleindeksamenuitslae ingesluit waar toepaslik
• Relevante sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, met punte ingesluit
Diploma(s)  PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, met punte ingesluit
B-graad-sertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
Honneursgraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
Magistergraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit
Doktoralegraadsertifikaat/-sertifikate PLUS volledige akademiese rekord / transkrip vir elke jaar, punte ingesluit (waar van toepassing)

Indien jy ʼn internasionale  kwalifikasie buite die Suid-Afrikaanse Hoër Onderwyssektor verwerf het en jou finale graad sertifikaat is nog nie beskikbaar nie, moet ʼn bewys dat die kwalifikasie voltooi is, voorsien word.

NIE-AKADEMIESE DOKUMENTE WAT ONS BENODIG

• Bewys van betaling (R100 nieterugbetaalbare aansoekgeld) (slegs Suid-Afrikaanse burgers)
• Ondertekende kontrak 
 
• Addisi
onele dokumente (Indien van toepassing):  

*Vir meer inligting rakende aansoeke kategorieë, sien asseblief die keuringsriglyneIndien jy enige navrae het, kontak gerus die Universiteit se kliëntedienssentrum by 021 808 9111 skakel of 'n e-pos stuur aan info@sun.ac.za.​​​​​​​​​​​​​​