Graad 9 vakkeusevoorligting


Die eerste stap in die beroepsvoorligtingproses is die vakkeuse aan die einde van Graad 9. Leerders besef nie altyd op hierdie vroeë ouderdom dat vakkeuse 'n groot implikasie kan hê in terme van hulle toekomstige loopbaankeuse nie. Die Universiteit van Stellenbosch bied daarom ʼn professionele vakkeuse-assesseringsdiens aan, sodat ons leerders sover as moontlik kan ondersteun om ʼn ingeligte besluit rakende hulle vakke en toekomstige loopbaan te kan maak.

Wat behels die diens?

Assesserings word by ons kantore in Stellenbosch, sowel as aanlyn aangebied. Assesserings by die kantoor sluit 'n psigometriese assessering van persoonlikheid, aanleg en belangstellings, ʼn 1 uur individuele terugvoersessie, asook 'n verslag met die resultate en aanbevelings, in. Laasgenoemde sal binne twee weke na die assessering per epos na jou gestuur word. Die assesseringsproses begin 8:30 tot 12:30 en ʼn terugvoersessie in die middag (14:00-15:00 / 15:15-16:15), volg. Aanbevelings word gemaak op grond van die kliënt se unieke profiel en kan dus programme aan 'n verskeidenheid van hoëronderwysinstellings insluit. Hierdie geleentheid word dus aangebied vir alle voornemende studente en nie slegs vir diegene wat aan die Universiteit van Stellenbosch wil studeer nie. Ons aanlynproses is presies dieselfde, behalwe dat ons platform Microsoft Teams is en aanlynweergawes van die psigometriese instrumente gebruik word. (Neem asseblief kennis dat die meeste van die psigometriese instrumente op die stadium slegs in Engels beskikbaar is.)

Koste van die diens: 

Die koste beloop R2350 per kliënt (Maandag - Vrydag) / R2900 per kliënt (Saterdag) . Die fooi is van toepassing op beide kantoor- en aanlynassesserings.

Vir besprekings, kontak asseblief:

csr@sun.ac.za  OF 0218084709

LET WEL: AS GEVOLG VAN DIE COVID-19 BEPERKINGS, KAN ONS ONGELUKKIG NIE OP DIE OOMBLIK AFSPRAKE MAAK VIR KANTOORASSESSERINGS NIE. 'n Kennisgewing sal op die webblad geplaas word indien dit weer moontlik is.

Belangrike inligting:

  • Ons is oop tydens skoolvakansies
  • ​Assesserings word slegs met bespreking gedoen
  • Ander dienste (bv. loopbaanvoorligting in skole, spesiale projekte en/of werkswinkels) word ook gelewer. Die koste word bepaal deur die aard van die projek.
  • Ons assesseer slegs 15-21 jariges

Vakkeuse vir studie aan die Universiteit Stellenbosch (Graad 9)

FAKULTEIT

MOONTLIKE LOOPBAANOPSIES

VAKKE WAT AANBEVEEL OF VEREIS WORD

GENEESKUNDE EN GESONDHEIDSWETENSKAPPEMediese dokter; dieetkunde; fisioterapeut; arbeidsterapeut; spraak-taalterapeut.Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
AGRIWETENSKAPPE Bosboukundige; voedselwetenskaplike; beroepe in diere- en gewasproduksie; bewarings​ekoloog; landbou-ekonoom; wynmaker; kelderbestuurder; beroepe in agronomie, grondverbouing of agri-toerisme; algemene boerdery; konsultant; onderwyser. 
Wiskunde, Fisiese Wetenskappe en Lewenswetenskappe
LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPEMenslikehulpbronbestuurder; sportwetenskaplike; inligtingspesialis; politikus; sielkundige, maatskaplike werker; akteur; dramaturg; grafiese ontwerper; kunstenaar; staatsamptenaar; taalkundige; musikant; joernalis (nagraadse program); projekbeplanner; onderwyser. 
Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (hang af van jou programkeuse)
EKONOMIESE EN BESTUURWETENSKAPPEGeoktrooieerde rekenmeester; bestuursrekenmeester; aktuaris; ekonoom; entrepreneur; beleggingsbestuurder; finansiële bestuurder, bemarkings bestuurder, menslik- hulpbronbestuurder; logistieke bestuurder; risikobestuurder; rekenaarwetenskaplike (IT); bedryfsielkundige; onderwyser. 

Wiskunde, Afrikaans of Engels

OPVOEDKUNDEOnderwyser: grondslag-, intermediêre of senior fase (R tot 9); opvoedkundige sielkundige; (indien jy n hoerskoolonderwyser wil word, moet jy eers 'n B-graad doen met die vak(ke) waarin jy wil onderrig en dan die Nagraadse Onderwyssertifikaat (NOS)).Wiskunde en Wiskundige Geletterdheid
INGENIUERSWESEChemiese, siviele, elektriese en elektroniese, meganiese, megatroniese of bedryfsielkundige.Wiskunde en Fisiese Wetenskappe
REGSGELEERDHEIDAdvokaat; prokureur; regsadviseur.Wiskunde of Wiskundige Geletterdheid (hang af van jou programkeuse)
NATUURWETENSKAPPEEkoloog; fisioloog, biochemikus; mikrobioloog; biokinetikus; sportwetenskaplike; sielkundige; fisikus; geoloog; GIS-spesialis; onderwyser; rekenaarwetenskaplike (IT); wiskundige statistikus.Wiskunde en Fisiese Wetenskappe. Lewenswetenskappe word sterk aanbeveel indien jy n program in die Biologiese Wetenskappe wil volg 
TEOLOGIEPredikant; pastoor; jeugwerker; pastorale terapeut; beroepe in gemeenskapsontwikkelingWiskunde en Wiskundige Geletterdheid​


STEEDS ONSEKER? ​Kom ons help jou met ons Loopbaanvoorligtingsprogram - klik hier​​​

​​​