Hoe doen ek aansoek


STAP 1: VOOR JY AANSOEK DOEN

1. Kry meer inligting oor die programme wat die Universiteit Stellenbosch aanbied by Wat kan ek studeer? 
2.
Maak seker dat jy die keuringskriteria van die verskillende fakulteite verstaan voordat jy aansoek doen. Die kriteria is beskikbaar by Toelating en keuringsvereistes.
3.
Neem kennis van die sluitingsdatums:

31 Mei: Aansoeke sluit vir die program MB,ChB in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.
30 Junie: Aansoeke sluit vir alle ander voorgraadse programme.
30 Junie: Koshuisaansoeke sluit.
31 Augustus: Aansoeke vir finansiële ondersteuning van die Universiteit Stellenbosch sluit.
31 Oktober: Diploma in Openbare Verantwoordelikheid (Telematiese Onderwys)

STAP 2: SELEKTEER JOU PROGRAM

1. Vir 'n aansoek na die Universiteit Stellenbosch, kan jy ʼn eerste, tweede en derde programkeuse aandui. Die rede waarom jy drie programme kan aandui, is omdat daar programme is met uitgebreide keuringskriteria en jy dalk nie vir jou eerste keuse gekeur kan word nie, maar wel vir jou tweede of derde.
2. Indien ons jou laat weet dat jy byvoorbeeld vir jou tweede keuse gekeur is, beteken dit egter nie dat jy nie meer vir jou eerste keuse oorweeg sal nie.
3. Jy kan egter net vir een program op 'n slag toegelaat word. Indien jy eerste toegelaat word vir jou tweede keuse en jou eerste keuse word daarna heroorweeg, sal die tweede keuse verval sodra jy vir jou eerste keuse toegelaat word.
4. Al ons programme het keuringsvereistes, maar die volgende programme het almal uitgebreide keuringsprosesse: Alle programme in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe; alle programme in die Fakulteit Regsgeleerdheid; BA (Visuele Kunste); BA (Drama); BA (Musiek); BMus; BA (Sportwetenskap); BSc (Sportwetenskap); BEd (AlgOnd); BIngenieurswese; en BCom (Internasionale Besigheid)

  • Indien jou eerste programkeuse een van hierdie bogenoemde programme is, moet jy 'n tweede, en waar van toepassing, selfs 'n derde keuse aandui.
  • Jy kan slegs een program uit die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe kies.
  • Jou eerste en tweede keuses mag albei uit die lys van keuringsprogramme hierbo wees, maar dan moet ook jy 'n derde keuse aandui wat nie uit hierdie lys kom nie.

5. As jy van program wil verander, stuur 'n e-pos aan info@sun.ac.za met jou versoek. Onthou asseblief dat, na die sluitingsdatum, jy net oorweeg kan word as daar nog plek in die betrokke program beskikbaar is.
6. Om jou te help om jou programkeuse in die regte volgorde te plaas, neem ook die volgende in ag:

Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe en Opvoedkunde

Hierdie twee fakulteite sal slegs jou programkeuse oorweeg indien dit as jou eerste keuse aangedui word.

Regsprogramme

Keuring vir die programme BA (Regsgeleerdheid), BCom (Regsgeleerdheid) of BRekLLB sal slegs oorweeg word indien dit jou eerste programkeuse is. Die voorgraadse, vierjarige LLB-program sal as eerste of tweede keuse op jou aansoek oorweeg word.

Lettere en Sosiale Wetenskappe

Aansoeke sal oorweeg word indien dit jou eerste of tweede keuse is. Derde keuses sal net oorweeg word As die eerste twee keuses uit die lys keuringsprogramme hierbo is. BA Sportwetenskappe sal net eerste en twee keuses oorweeg.  Aanvaarding vir 'n tweede en/of derde programkeuse in die hierdie fakulteit verval indien 'n kandidaat mettertyd vir 'n eerste en/of tweede programkeuse in 'n ander fakulteit aanvaar word.  Indien 'n kandidaat besluit om weer terug te verander na 'n programkeuse in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe moet 'n skriftelike versoek teen 30 September van die vorige jaar ingedien word.  Sodanige versoeke sal slegs oorweeg word indien plekke beskikbaar is.

Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

Hierdie fakulteit sal eerste, tweede of derde programkeuses oorweeg. Indien jy meer as een program op jou lys het, sal alle Ekonomiese en Bestuurswetenskappe-keuses in jou voorkeur volgorde oorweeg word na gelang van jou keuringspunt, jou aansoekpunte en of daar beskikbare plekke in die betrokke program is. Hierdie reëling sluit BCom (Internasionale Studies), BRekLLB en BCom (Regsgeleerdheid) uit.

AgriWetenskappe

Hierdie fakulteit sal jou aansoek vir een van hulle programme as 'n eerste, tweede of derde keuse oorweeg, met die uitsondering van die program BSc Voedselwetenskap (of enige program waar Voedsal as vak aangebied word). Vir hierdie programme sal jou aansoek net as ʼn eerste of tweede keuse oorweeg word.

Natuurwetenskappe, Ingenieurswese en Teologie

Hierdie fakulteite sal jou aansoek vir een van hulle programme as 'n eerste, tweede of derde keuse oorweeg.

STAP 3: VOLTOOI JOU AANSOEK

OPSIE A: DOEN AANLYN AANSOEK

1. Om die elektronies aansoek te gebruik, moet jy oor 'n geldige e-pos adres en selfoonnommer beskik. Korrespondensie sal aan die e-pos adres en sms'e aan die selfoon gestuur word.
2. Sodra jy geregistreer het vir jou aanlyn aansoek, sal jy 'n gebruikersnaam en wagwoord ontvang sodat jy met jou aansoek kan voortgaan.
3. Ten einde jou aansoek te voltooi, moet alle verpligte skerms (gemerk in rooi as 'Uitstaande') voltooi word.

 

4. Finaliseer aansoek deur op die 'Finaliseer aansoek' blokkie te klik. Let wel, die 'Finaliseer aansoek' blokkie is slegs beskikbaar nadat ALLE verpligte skerms voltooi is ('n groen 'Voltooi' blokkie word vertoon).
5. Verdere prosessering van aansoek vind eers plaas NADAT die aansoeke gefinaliseer is EN alle ondersteunende dokumente voor die sluitingsdatum op jou aansoekstatus by www.maties.com gelaai is.
6. Jy sal ʼn gebruikersnaam en wagwoord ontvang om toegang te verkry tot jou aansoekstatus.
7. Die aansoek hoef nie eenmalig voltooi te word nie. Sou daar bv. ʼn kragonderbreking wees, sal data nie verlore gaan nie en kan die aansoek op ʼn latere stadium voltooi word.

OPSIE B: DOEN AANSOEK MET 'n HARDE KOPIE AANSOEKVORM

1. Ons verkies dat jy aanlyn aansoek doen, maar as jy nie internettoegang het nie, kan jy 'n harde kopie aansoek by ons Kliëntediens bekom deur te skakel na 021 808 9111 of 'n e-pos te stuur na info@sun.ac.za.
2. Moet asseblief nie beide met die harde kopie vorm en aanlyn aansoekdoen nie. As ons al twee soorte aansoeke van jou ontvang, kan ons slegs die elektroniese aansoek aanvaar as die bedoelde een.
3. Om te verhoed dat daar 'n oponthoud is by die verwerking van jou aansoek moet jy asseblief al die velde voltooi wat op jou van toepassing is.
4. Dit is baie belangrik dat jy al die nodige dokumente saam met hierdie aansoekvorm instuur. Ons kan nie jou aansoek oorweeg as ons nie al die regte inligting het nie. Jou aansoekvorm en ondersteunende dokumente moet ons teen die sluitingsdatum bereik.

STAP 4: MAAK SEKER DAT JY AL DIE NODIGE DOKUMENTASIE OPLAAI

1. Lees meer oor die vereistes vir dokumente, jou kontrak en ook oor die aansoekgeld betalingsopsies in die relevante afdelings van hierdie aanlynaansoek.
2. Gesertifiseerde kopieë van die oorspronklike dokumente, soos hieronder gespesifiseer, moet voorsien word.
3. Elektroniese kopieë wat jy voorsien, moet duidelik en leesbaar wees (nie geklad, afgesny, of onduidelik nie). Die voorkeur-formaat is pdf, jpeg of tiff.
4. Die Universiteit Stellenbosch behou hom die reg voor om oorspronklike en/of addisionele ondersteunende dokumentasie aan te vra indien dit op enige stadium nodig geag sou word.
5. Jy kan jou getekende kontrak, die vereiste aansoekdokumente, sowel as jou bewys van betaling voor die sluitingsdatum op jou aansoekstatus by www.maties.com oplaai.
6. Indien ons nie alle dokumente teen die sluitingsdatum ontvang nie, sal jou aansoek ongelukkig nie oorweeg word nie.
7. Dit bly jou verantwoordelikheid om seker te maak dat die Universiteit al die dokumente betyds ontvang. Jy kan jou aansoek op jou aansoekstatus by www.maties.com volg en seker maak dat jou aansoek volledig is.

JOU AANSOEKDOEKUMENTE

Kontrak

Addisionele dokumente (Indien van toepassing):  

JOU AANSOEKGELD

  1.  Aansoekgeld kan elektronies as deel van die aanlynaansoek betaal word. 
  2.  Aansoekgeld kan ook persoonlik by die Universiteit se kassiere in die Administrasiegebou A (Stellenboschkampus) betaal word.
  3.  Meer oor betaling opsies.
  
STAP 5: SKRYF DIE NASIONALE NORMTOETS (NNT'S)
 

1. Dit is verpligtend vir ALLE voornemende eerstejaarstudente aan die US, ongeag die jaar waarin gematrikuleer is of die eksamenstelsel wat gevolg is, om die NNT's te skryf.
2. Indien jy vir 'n program in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe of vir 'n program in Regsgeleerdheid aansoek doen, moet jy voor einde Junie die Nasionale Normtoets (National Benchmark Test (NBT)  aflê, aangesien  jou prestasie in   die NBT vir die keuringsproses gebruik word.
3.
 Vir al die ander programme moet jy die NBT aflê voor jy as 'n student by die Universiteit Stellenbosch kan registreer. Ons kan die uitslae vir plasingsdoeleindes in 'n hoofstroom- of ʼn verlengde graadprogram gebruik.
4.
 Lees meer hier oor die NNT's en hoe fakulteite dit gebruik vir plasings- en keuringsbesluite.
5.
 Jy kan plek bespreek om die toets af te lê of meer inligting bekom deur www.nbt.ac.za te besoek of 021 650 3523 te skakel.

WANNEER JY DIE VYF STAPPE SUKSESVOL VOLTOOI HET EN JY JOU ERKENNING VAN ONTVANGS VAN AANSOEK ONTVANG HET, IS JOU AANOEK GEREED OM OORWEEG TE WORD VIR TOELATING.

AS JY HULP OF INLIGTING NODIGE HET
Indien jy hulp met jou aansoek nodig het, of meer inligting benodig, kontak gerus die Universiteit Stellenbosch by 021 808 9111, rig 'n e-pos aan info@sun.ac.za.