​​

Taal aan die US

Die Universiteit Stellenbosch (US) gebruik ’n meertalige onderrigmodel om dit moontlik te maak vir ’n veeltalige groep aansoekers om hier te studeer. 

Wat beteken die meertalige onderrigmodel vir my as student?

Afhangende van watter graadprogram jy studeer, sal jy jouself in die klaskamer in een van die volgende situasies vind:

  • Jou klasse is in Afrikaans en jou onderrig-leermateriaal (behalwe handboeke) is in Afrikaans en Engels.
  • Jou klasse is in Afrikaans én in Engels en jou onderrig-leermateriaal (behalwe handboeke) is in Afrikaans en Engels.
  • Jou klasse is in Engels. Dit gebeur veral in programme of modules wat uniek is tot die Universiteit en by die fakulteite waar studieprogramme se eerste jaar in aparte ‘strome’ in Afrikaans én in Engels aangebied word (parallelmediumonderrig).


  In al hierdie situasies geld die volgende:

   • Jy kan in óf Afrikaans óf Engels take, eksamens en toetse skryf en aan mondelinge besprekings in die lesings deelneem.
   • Behalwe in taalonderrigmodules, kan jy eksamen- en toetsvrae en opdragte verwag in Afrikaans en in Engels.


   Is daar hulp vir my met Afrikaans of Engels?

   Die Universiteit se Taalsentrum gee taalondersteuning om jou akademiese taalvaardighede in Afrikaans en in Engels te ontwikkel. Maak asseblief gebruik van die geleenthede vir taalontwikkeling wat gebied word.

    Hoe weet ek in watter taal my klasse gaan wees?

    Dit is jou verantwoordelikheid om jouself in te lig van watter taalspesifikasie jou modules stel.

    • Die onderskeie fakulteite se jaarboeke sit die modules van die leerprogramme uiteen.
    • Hierdie modules word telkens met ’n taalspesifikasie gemerk (kyk tabel hieronder) indien ’n ander spesifikasie as die A-spesifikasie gebruik word.

    Jy kan dus reeds voordat jy vir ’n program registreer seker maak watter taalspesifikasie vir elke module geld.

    • Kyk ook onder “Wat kan ek studeer?
    • As jy van e-registrasie (elektroniese selfregistrasie) gebruik maak, sal jy die taalspesifikasies van die modules waarvoor jy registreer op die registrasiestelsel vind. Wanneer ’n module in aparte strome in Afrikaans en Engels aangebied word, kan jy self kies by watter stroom jy wil inskakel.
    • Lees gerus die Universiteit se volledige Taalbeleid en -plan.  Jy kan die “Gedragskode vir taal in die klaskamer” ook hier kry.

    TaalspesifikasieKenmerke

    A-spesifikasie
    (Hoofsaaklik Afrikaans as onderrigtaal)

    • Die onderrig is hoofsaaklik in Afrikaans.
    • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

    T-spesifikasie
    (Tweetalige klasse: 50% Afrikaans en 50% Engels)

    • Die onderrig is ten minste 50% van die tyd in Afrikaans.
    • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

    E-spesifikasie
    (Engels as onderrigtaal)

    • Die onderrig is hoofsaaklik in Engels.
    • Die onderrig-leermateriaal (handboeke uitgesluit) is sover moontlik in Afrikaans en Engels.

    A&E spesifikasie
    (Afsonderlike strome in Afrikaans en Engels)


    Dit kan beteken dat daar aparte klasse is wat volledig in Afrikaans en volledig in Engels aangebied word, of dit kan beteken dat die klas volledig in óf Afrikaans óf Engels aangebied word, en na die ander taal getolk word.