Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Samestelling

​​​Die samestelling van die IF is in die US se Statuut​ soos volg uiteengesit: 


Par 29. (1) Die IF bestaan uit 23 lede, bestaande uit verteenwoordigers uit elk van die volgende groeperinge: beheer- en bestuursektor, personeelsektor, studentesektor en gemeenskapsektor.

(2) Hierdie verteenwoordiging sien soos volg daar uit:

(a) Beheer- en bestuursektor:

(i) Een lid van die Raad deur die Raad verkies

(ii) Twee lede van die Senaat deur die Senaat verkies

(iii) Die Registrateur of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(iv) Die Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(v) Die Direkteur: Diensbillikheid of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(b) Personeelsektor:

(i) Twee lede uit eie geledere deur die permanente nie-professorale akademiese personeel verkies

(ii) Twee lede uit eie geledere deur die professionele en administratiewe steundienspersoneel verkies

(iii) Een lid uit eie geledere deur die tegniese ondersteuningspersoneel verkies​

(iv) Een lid verkies uit eie geledere deur die dienspersoneel op posvlakke 14 tot 19, uitgesluit professionele en administratiewe steundienspersoneel en tegniese ondersteuningspersoneel​

(c) Studentesektor:

(i) Twee lede van die Studenteraad (SR) deur die SR verkies

(ii) Een lid van die Primkomitee deur die Primkomitee verkies

(iii) Een lid van die Verenigingsraad deur die Verenigingsraad verkies

(iv) Een lid van die Akademiese Belangeraad (ABR) deur die ABR verkies

(v) Een lid van die Tygerberg SR deur die Tygerberg SR verkies

(d) Gemeenskapsektor:

(i) Een lid deur die Konvokasie verkies, wat nie 'n personeellid of student van die US is nie

(ii) Vier persone, wat nie personeellede van die US is nie, onderskeidelik aangewys deur verteenwoordigende liggame van die burgerlike samelewing, soos van tyd tot tyd deur die IF in samewerking met die Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie​ ​geïdentifiseer