Institutional Forum
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Samestelling

​​Die samestelling van die IF is in die US se Statuut​ soos volg uiteengesit: 


Par 44. (1) Die IF bestaan uit 32 lede, agt lede uit elk van die volgende groeperinge: beheer- en bestuursektor, personeelsektor, studentesektor en gemeenskapsektor.

(2) Hierdie verteenwoordiging sien soos volg daar uit:

(i) Beheer- en bestuursektor:

(a) Twee lede van die Raad deur die Raad verkies

(b) Drie lede van die Senaat deur die Senaat verkies

(c) Die Registrateur of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(d) Die Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(e) Die Direkteur: Diensbillikheid of 'n persoon deur hom of haar aangewys

(ii) Personeelsektor:

(a) Drie lede uit eie geledere deur die permanente nie professorale akademiese personeel verkies

(b) Twee lede uit eie geledere deur die administratiewe en akademiese ondersteuningspersoneel verkies

(c) Een lid verkies uit eie geledere deur die personeel wat kwalifiseer om lid van die werknemersvereniging te wees

(d) Twee lede uit eie geledere deur die tegniese ondersteuningspersoneel verkies

(iii) Studentesektor:

(a) Twee lede van die SR deur die SR verkies

(b) Twee lede van die Primkomitee deur die Primkomitee verkies; een vanuit die koshuissektor en een vanuit die PSO-sektor

(c) Een lid deur die Verenigingsraad verkies

(d) Twee lede van die ABR deur die ABR verkies

(e) Een lid uit die Studente-unie, wat verkieslik die vorige termyn as verteenwoordiger van die studentesektor op die IF gedien het en wat deur die SR aangewys word

(iv) Gemeenskapsektor:

(a) Twee lede van die Konvokasie deur die president van die Konvokasie aangewys

(b) Ses persone onderskeidelik aangewys deur verteenwoordigende liggame van die burgerlike samelewing, sonder die uitsluiting van enige sektor daarvan, soos van tyd tot tyd deur die IF in samewerking met die Senior Direkteur: Sosiale Impak en Transformasie​ ​geïdentifiseer