Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Algemene Bestuur

​​​​​​​​​​​​​​​​Die werksaamhede van die Universiteit word gerig deur die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997) en die Statuut van die Universiteit Stellenbosch (US) (2010). Die Statuut omskryf die rol van die Universiteit se ampsdraers, statutêre liggame en institusionele bestuurstrukture.

Ampsdraers

Die Kanselier is die seremoniële of titulêre hoof van die Universiteit. Die Rektor, wat die hoof-uitvoerende beampte van die Universiteit is, is ook die Visekanselier. Die viserektore en die Registrateur is ook ampsdraers. Die Kanselier, die Visekanselier en viserektore kan grade toeken.

Bestuurstrukt​ure

Die Rektor se Bestuurspan (RBS) is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Universiteit. Die RBS bestaan wesenlik uit die Rektor, Bedryfshoof en viserektore, wat verantwoordelik is vir die kernfunksies van die instelling. Die Viserektore is onderskeidelik verantwoordelik vir Leer en Onderrig; Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies; Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; asook Strategiese Inisiatiewe en Internasionalisering. Die Registrateur sien toe dat die akademiese administrasie van die Universiteit vlot verloop. Die Rektor kan volgens behoefte senior personeel benoem om die vergaderings van die RBS by te woon en die werksaamhede van die RBS te ondersteun.

Die Algemene Bestuurdersvergadering (ABV) bestaan uit die lede van die RBS, die dekane van die tien fakulteite, die Registrateur en senior direkteure van die onderskeie steundiens-afdelings. Sake van akademiese en administratiewe belang word deur die ABV bespreek en die lede vervul ook 'n adviserende rol vir die RBS.

Bestuurspan

Prof Wim de Villiers (Rektor en​ Visekanselier​)
Prof Leopoldt van Huyssteen (Uitvoerende Bedryfshoof) 
Prof Stan du Plessis ([Aangewese] Uitvoerende Bedryfshoof) 
Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor: Leer en Onderrig)
Prof Eugene Cloete (Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies)
Prof Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel)
Prof Hester Klopper (Viserektor: Strategiese Inisiatiewe en Internasionalisering)
Dr Jerome Slamat (Uitvoerende Bestuurder: Rektoraat) 
Ondersteunend: Dr Ronel Retief (Registrateur)
Ondersteunend​: Prof Tobie de Coning (Hoofdirekteur: Strategiese Inisiatie​we en Menslike Hulpbronne)
Ondersteunend: Dr Phumzile Mmope (Senior Direkteur: Korporatiewe Bemarking) 

Dekane​​

Prof Hendrik Bosman [Waarnemend] (Teologie)
Prof Sonia Human (Regsgeleerdheid) ​
Prof Louise Warnic​​h (Natuurwetenskappe) 
Prof Danie Brink [Waarnemend]​ (AgriWetenskappe)
Prof Johan Malan [Waarnemend] (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
Prof Samuel Tshehla (Krygskunde)
Prof Maureen Robinson (Opvoedkunde)
Prof Anthony Leysens [Waarnemend] (Lettere en Sosiale Wetenskappe)
Prof Hansie Knoetze (Ingenieurswese)
Prof Jimmy Volmink (Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)​​​

Hoofdirekteure​​​​

Prof Tobie de Coning (Strategiese Inisiatiewe en Menslike Hulpbronne)
Me Nicolette van den Eijkel​ (Fasiliteitsbestuur)
Mnr Manie Lombard (Finansies)
Me Ilhaam Groenewald (Sport)

Senior Direkteure

Mnr Attie Juyn (Informasietegnologie)
Me Ellen Tise (Biblioteek- en Inligtingsdiens)
Prof Ian Cloete (Institusionele Navorsing en Beplanning)
Dr Therina Theron (Navorsingsontwikkeling)
Mnr Robert Kotzé (Nagraadse & Internasionale Kantoor)
Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheidsdiens)
Me Anita Nel (Innovasie en Besigheidsontwikkeling)
Me Christelle Feyt (Voornemende Studente)
Dr Antoinette van der Merwe (Leer- en Onderrigverryking)​Me Karen Bruns (Ontwikkeling en Alumniverhoudinge)
Me Phumzile Mmope (Korporatiewe Kommunikasie)​​​
Dr Birgit Schreiber (Studentesake)
Mnr Victor Mothobi (Menslike Hulpbronne)
Dr Barbara Pool (Strategiese Inisiatiewe)