About
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie en Strategie

Ons Visie en Strategie word gelei deur Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019-2024 wat verdeel is in:

Visie 2040

Strategiese Raamwerk: 2019 – 2024Ons het ook in ons Eeufeesjaar (2018) ‘n Restitusiestelling aanvaar.


Ons visie

Die Universiteit Stellenbosch sal Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit wees wat wêreldwyd as uitnemend, inklusief en innoverend erken word en waar ons kennis tot diens van die samelewing bevorder.

Umbono Wethu

​IYunivesithi yaseStellenbosch iya kuba
yiyunivesithi egxininise kuphando nekhokeleyo eAfrika, neyamkelwa kwihlabathi lonke njenge-gqwesileyo, equkayo neyenza inguqulelo, nalapho siqhubela phambili ulwazi sikhonza uluntu.

Our vision

Stellenbosch University will be Africa’s leading research-intensive university, globally recognised as excellent, inclusive and innovative, where we advance knowledge in service of society.Ons missie

Die Universiteit Stellenbosch is ’n navorsings-intensiewe universiteit wat uitmuntende studente lok, talentvolle personeel aanstel en ’n wêreldklasomgewing bied; ’n plek wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik, op die vasteland en in die res van die wêreld verryk en transformeer.

​Ubizo lwethu

IYunivesithi yaseStellenbosch yiyunivesithi egxininise kuphando nalapho sitsala abafundi abagqwesileyo, siqesha abasebenzi abanesiphiwo kwaye sibonelela nemeko ekwinqanaba lehlabathi; indawo eqhagamshelene nehlabathi, ngelixa ichumisa kwaye iguqula uluntu lwengingqi, lwelizwekazi nolwehlabathi.

​Our mission

Stellenbosch University is a research-intensive university, where we attract outstanding students, employ talented staff and provide a world-class environment; a place connected to the world, while enriching and transforming local, continental and global communities.SU_Graphic_Values.jpg  

WAARDES
Ons waardes hou verband met die oortuigings en houdings wat ons gedrag rig ('ons handelingsriglyne'). Die waardes is almal ewe belangrik, is onderling verbind, en dien as grondslag vir die Universiteit Stellenbosch se etiekkode.
IZINTO EZIXATYISIWEYO
Izinto esizixabisileyo zihambelana neenkolelo nezimo ezilawula ukuziphatha kwethu (‘izinto ezisalathisayo’). Zonke ezo zinto zixabisekileyo kuthi zibaluleke ngendlela efanayo, zinxibelelene yaye zalathisa indlela yokuziphatha kwiYunivesithi yaseStellenbosch.
VALUES
Our values relate to the beliefs and attitudes that guide our behaviour ('our action guides'). All of the values are equally important, are interconnected and will inform Stellenbosch University's ethics code.
Uitnemendheid
Akademiese vryheid om kennis na te jaag wat aan die hoogste standaarde van integriteit, vernuwing en relevansie voldoen
Ukuba semanqwanqweni
Inkululeko yezemfundo yokufuna ulwazi olukowona mgangatho uphezulu, uyilo nokusebenziseka
Excellence
Academic freedom to pursue knowledge that adheres to the highest standards of integrity, innovation and relevance
Deernis
Erkenning van en besorgdheid oor die welstand van al ons studente en personeel
Uvelwano
Ukuqonda, nokukhathalela impilontle yabo bonke abafundi nabasebenzi bethu
Compassion
Recognition of, and care for, the well-being of all our students and staff
Billikheid
Restitusie in reaksie op ons vorige nalatenskap en regverdigheid in ons strewes
Ukulingana
Imbuyekezo ngenxa yoko sasisakubumela kwixa elidluleyo nobulungisa kwizinto esizinqwenelayo
Equity
Restitution in response to our past legacy and fairness in our aspirations
​Respek
Beleefdheid in ons onderlinge en openbare diskoers, behoorlike inagneming van almal se vryheid, gelykheid en waardigheid, en respek vir die omgewing
​Intlonelo
Inkcubeko kwizinto esizithetha kwabanye nasesidlangalaleni, ukukhathalela inkululeko, ukulingana nesidima sabantu bonke, nokuhlonipha okusingqongileyo
​Respect
Civility in our mutual and public discourse, due regard for the freedom, equality and dignity of all, and respect for the environment
​Verantwoordelikheid
Die aanvaarding van die hoogste vlak van verantwoordelikheid vir ons optrede
​Ukuphendula
Ukwamkela uxanduva olukowona mgangatho uphezulu ngezenzo zethu
​Accountability
Accepting the highest level of responsibility for our actionsSU_Graphic_Attributes_Option2.jpg  SU_Graphic_Enablers.jpg  Restitusiestelling (2018)

Die Universiteit Stellenbosch (US) erken sy onlosmaaklike verbondenheid met die geslagte van die verlede, hede en toekoms. In die 2018 Eeufeesjaar vier die US sy talle suksesse en prestasies. Die US erken terselfdertyd sy bydrae tot die onreg van die verlede. Hieroor het ons diepe berou. Ons vra sonder voorbehoud om verskoning aan die gemeenskappe en individue wat uitgesluit was van die historiese voorregte wat die US geniet het en ons huldig die kritiese Matie-stemme wat nie tot swye gebring kon word nie. In verantwoordelikheid teenoor die huidige en toekomstige geslagte, verbind die US hom onvoorwaardelik tot die ideaal van ’n inklusiewe wêreldklas-universiteit in en vir Afrika.

Ilizwi ngembuyiselo (2018)

IYunivesithi yaseStellenbosch (SU) iyavuma ngezinto ezingazange zisonjululwe phakathi kwayo nesizukulwana esidlulileyo, esangoku nezizayo. Kumnyaka ka-2018 wokugqiba iNkulungwane, i-SU ibhiyozela impumelelo nokufezekisa kwayo izinto ezininzi. Kwangaxeshanye, i-SU iyalivuma igalelo layo kwizenzo ezichasene nobulungisa zexesha elidlulileyo. Ngelo galelo siyazisola kakhulu. Siyaxolisa ngokungazenzisiyo kuluntu nakubantu abazivinjwayo iinyhweba zembali ezazisonwatyelwa yi-SU kwaye siwahlonipha kakhulu amazwi eeMatie angelo xesha angazange avume ukuvalwa imilomo. Ukubonakalisa inkathalo ngokujoliswe kwisizukulwana sangoku nesizayo, i-SU iyazibophelela ngokungagungqiyo ukubandakanya bonke abalungele ukuxhamla kwiYunivesithi equka wonke ubani nekwizinga lehlabathi, phakathi eAfrika neyeyeAfrika ngokunjalo.

Restitution statement (2018)

Stellenbosch University (SU) acknowledges its inextricable connection with generations past, present and future. In the 2018 Centenary Year, SU celebrates its many successes and achievements. SU simultaneously acknowledges its contribution towards the injustices of the past. For this we have deep regret. We apologise unreservedly to the communities and individuals who were excluded from the historical privileges that SU enjoyed and we honour the critical Matie voices of the time who would not be silenced. In responsibility towards the present and future generations, SU commits itself unconditionally to the ideal of an inclusive world-class university in and for Africa.Attributes_v3_RGB.jpg
'n Florerende Universiteit Stellenbosch
Iyunivesithi enempumelelo

A thriving Stellenbosch University

Attributes_v3_RGB.jpg
'n Transformerende studente-ervaring
Amava abafundi aguqulayo
A transformative student experience
Attributes_v3_RGB.jpg
Doelgerigte vennootskappe en inklusiewe netwerke
Uthelelwano oluneenjongo nothungelwano oluqukayo
Purposeful partnerships and inclusive networks
Attributes_v3_RGB.jpg
Genetwerkte en samewerkende onderrig en leer
Ukufundisa nokufunda okubambiseneyo nokuthungeleneyo
Networked and collaborative teaching and learning
Attributes_v3_RGB.jpg
Navorsing vir impak
Uphando olunempembelelo
Research for impact

Attributes_v3_RGB.jpg
Voorkeurwerkgewer
Umqeshi okhethekayo
Employer of choice