Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

Studente wat 'n versoek wil rig vir programverandering of afwyking van die kurrikulum of voorvereiste modules wat deur die Fakulteit Natuurwetenskappe aangebied word, klik hier om vorm af te laai.

Let wel: Laat aansoeke (na 16 Julie) sal slegs oorweeg kan word nadat die 2de semester reeds begin het en terugvoer kan nie onmiddellik gegee word nie.

 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me W Wagener
Tel: +21 21 808 3063
E-pos ww@sun.ac.za

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
E-p​os bpa@sun.ac.za


Fakulteit Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan

Inligtingsboekie vir eerstejaars

Belangrike datums vir 2018

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars
Geskatte BSc-studiegelde
Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!