Extended Degree Program in Arts and Social Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Home


WELKOM BY DIE VERLENGDE GRAADPROGRAM IN DIE FAKULTEIT LETTERE EN SOSIALE WETENSKAPPE! Hier volg 'n paar van die algemene vrae wat voornemende VGP-studente mag hê.

Waarom is Verlengde Graadprogramme (VGP's) in Suid-Afrika ingestel?

In 1997 het die Suid-Afrikaanse regering die Witskrif vir die Transformasie van Hoër Onderwys bekend gestel, met 'n omvattende stel inisiatiewe vir die transformasie van hoër onderwys. Die Witskrif het die sentrale rol van hoër onderwys in die sosiale, kulturele en ekonomiese ontwikkeling van moderne samelewings beklemtoon. Die spesifieke uitdaging in Suid-Afrika was om die ongelykhede van die verlede reg te stel en om die hoër onderwysstelsel te transformeer om te reageer op nuwe realiteite en geleenthede. Ter erkenning van die sentrale rol van akademiese ontwikkeling in die transformasie van hoër onderwys, is Verlengde Graadprogramme (VGP's), of Verlengde Programme in die lewe geroep as 'n meganisme om sistemiese struikelblokke teenoor ekwiteit en studentesukses te hanteer.

Wie kwalifiseer vir die Verlengde Graadprogram (VGP) in die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe aan die Universiteit Stellenbosch?

Die basiese toelatingsvereistes vir VGP-keuring is (i) toelating tot studie vir 'n Baccalaureusgraad, (ii) 'n gemiddelde NSS-uitslag in die kategorie 60-64.9% (Lewensoriëntering uitgesluit) en (iii) voldoening aan die spesifieke programvereistes. Toelating tot die Verlengde Graadprogram word diskresionêr oorweeg. Die Nasionale Normtoets (NNT)-uitslae, sosio-ekonomiese status (insluitend historiese benadeling, voogde of ouers se inkomste en die gehalte van 'n student se skoolopleiding), en die beskikbaarheid van plekke, word in ag geneem vir toelating. Die VGP is nie 'n opsie vir die volgende graadprogramme nie: BA (Drama- en Teaterstudie), BA (met Musiek), BMus, BA in Visuele Kunste, BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies), BA (Regsgeleerdheid) en BA (Sportwetenskap).

Hoe verskil die VGP van hoofstroomprogramme?

In die VGP doen studente hul eerste akademiese jaar oor twee jaar. Hulle ontvang addisionele akademiese ondersteuning en volg sekere verpligte modules wat hulle beter voorberei vir hul voorgraadse studie. In hul eerste jaar op universiteit neem VGP-studente twee vakke uit die hoofstroom-eerstejaarsaanbod van die betrokke graadprogram waarvoor hulle geregistreer is, asook die drie verpligte VGP-vakke, Tekste in die Geesteswetenskappe 114 en 144, Inligtingsvaardighede 174 en Inleiding tot die Geesteswetenskappe 178. In hul tweede jaar op universiteit neem VGP-studente die hoofstroomprogram se oorblywende (normaalweg drie) vakke en hulle registreer vir die VGP-ondersteuningsmodules, Tekste in die Geesteswetenskappe 143 en 153 . Studente wat 'n geweegde gemiddelde van 65% in hul eerste jaar het, kan aansoek doen om voort te gaan met 'n hoofstroom tweedejaarsvak. Die inhoud van die derde en vierde studiejaar is dieselfde as die tweede- en derdejaarsaanbod van die hoofstroomgraadprogram. U kan meer lees oor die VGP in die 2019 Jaarboek op bladsye 15-16 en 342-343. 

Is dit verpligtend vir VGP-studente om die Nasionale Normtoetse (NNT's) te skryf?

Ja, die NNT's is verpligtend vir alle studente van die Universiteit Stellenbosch. As u nog nie u NNT's geskryf het nie, versoek ons u dringend om u NNT's te skryf voor u in 2019 te registreer. U kan vir die NNT's registreer op die volgende webwerf. ​ 

Wanneer is die eerste ontmoeting met VGP-dosente?

Eerstejaar VGP-studente en hul ouers / voogde word uitgenooi na 'n inligtingsbyeenkoms op Vrydag, 25 Januarie 2019 vanaf 9h30 tot 12h00 in kamer 230, Lettere en Sosiale Wetenskappe-gebou (hoek van Merriman & Ryneveld) tydens die verwelkomingsweek. Tydens hierdie sessie sal daar 'n in-diepte bespreking wees van die VGP-program en die spesifieke vakke waarvoor u moet registreer. U kan meer lees oor die Verwelkomingsprogram.​

Wanneer registreer eerstejaar-VGP-studente?

VGP-studente registreer nie elektronies nie, maar persoonlik by NARGA in die Administrasieblok op Dinsdag, 29 Januarie 2019 vanaf 08:30 tot 11:00. VGP-studente wat hulle tweede VGP-jaar doen, registreer op Woensdag, 30 Januarie 2019 vanaf 8:00 tot 10:30.

Die Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe sien daarna uit om u te verwelkom aan die Universiteit van Stellenbosch en wens u voorspoed toe vir u studies.​​