Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Museum tydelik gesluit

Die Stellenbosch Universiteitsmuseum is van 15 September tot 23 September 2022 tydelik vir die publiek gesluit vir instandhoudingswerk.

Ons vra om verskoning vir die ongerief wat dit kan veroorsaak. Vir verdere besonderhede skakel asseblief vir mnr R Brecht by 021 808 3660 of stuur 'n e‑pos aan rickyb@sun.ac.za.


IMyuziyam ivaliwe okwethutyana

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch ivaliwe okwethutyana kumalungu oluntu ukususela ngomhla we-15 kweyoMsintsi ukuya kowama-23 kweyoMsintsi 2022 ukulungiselela umsebenzi wokulungiswa kwayo. 

Siyaxolisa ngenkxamleko enokuthi ibangelwe koku. Ukuze ufumane iinkcukacha ezithe vetshe nceda uqhagamshelane noMnu R Brecht kule nombolo 021 808 3660, okanye uthumele i-imeyile ku-rickyb@sun.ac.za