Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Streekskollokwium oor Oorgang vir Nuwe Akademici
Outeur: Claudia Swart
Gepubliseer: 04/05/2017

Streekskollokwium oor Oorgang vir Nuwe Akademici

 

Die heel eerste Streekskollokwium oor Oorgang vir Nuwe Akademici is op Donderdag 4 Mei 2017 by die Universiteit van Kaapstad (UK) geopen. Die geleentheid het nuwe akademici verbonde aan die UK, die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie (KSUT), die Universiteit Stellenbosch (US) en die Universiteit van Wes-Kaapland (UWK) bymekaargebring. 

 

Die Waarnemende Viserektor: Onderrig en Leer aan die UK, prof Daya Reddy, het die geleentheid geopen deur te vertel hoe hy wens hy was aan die voordele van die onderskeie programme vir nuwe akademici blootgestel, wat meer sistematies van aard is as toe hy die akademie betree het. Hy sou beter toegerus gewees het vir die hindernisse wat nuwe akademici konfronteer en die foute wat hulle begaan. Hy het wel toegegee dat die hedendaagse hoëronderwysomgewing veel komplekser as voorheen is. Akademici kan egter soveel by mekaar leer. 

 

Dr Kasturi Behare-Leak, een van die hooforganiseerders van die geleentheid en 'n opvoeder in die UK se Professionele Program vir Nuwe Akademici (Eng. NAPP), het prof Reddy se woorde bevestig: "Ek glo vas dat nuwe akademici, oud én jonk, 'n ryk bron bied waaruit ons beslis kan leer" (eie vertaling).

 

Aangesien dit die eerste streekskollokwium was, het verteenwoordigers van elke deelnemende universiteit die verskillende modelle vir oriënteringspraktyk uiteengesit wat aan hulle instelling gevolg word, onder andere dr Nicolene Herman (US), prof Vivienne Bozalek (UWK), dr Misiwe Katiya (KSUT) en dr Behari-Leak. 'n Oorkoepelende sleuteltema van die program was kritiese besinning oor praktyk.

 

Na 'n kort pouse het die afgevaardigdes verdeel in groepe waar 'n aantal akademici van die verskillende universiteite hulle eie ervarings en vernuwingsaksies in die klaskamer bespreek het. 

 

In haar voorlegging het dr Sisa Ngabaza van die Departement Vroue- en Genderstudies aan die UWK vertel hoe sy begin het om 'n gemengdeleerbenadering in haar klaskamer te volg met behulp van selfone. Voordat sy dit probeer doen het, het dr Ngabaza 'n opname in haar klas gedoen en bevind dat 100% van haar studente slimfone besit, en dat 96% van hulle bereid was om dit vir leerdoeleindes in te span. Nadat sy talle sagtewaretoepassings ondersoek het, onder meer Facebook en ander sosialemedia-platforms, het sy op Kahoot! besluit. Met Kahoot! Kan onderriggewers speletjies ontwerp wat leer prettig maak en verskeie deelnemers kan hanteer. Hierdie werkwyse het dr Ngabaza se studente aangevuur en groter deelname bewerkstellig. 

 

"Dit het my aangemoedig om te begryp, eerder as om net te memoriseer," is 'n voorbeeld van terugvoer (eie vertaling) wat Jessica Stander, 'n lektor in fisioterapie aan die US, ontvang het nadat sy ook 'n gemengdeleerbenadering in haar klaskamer begin volg het. Sy het opgelet dat studente onvoorbereid vir hulle praktiese klasse was, hoewel hulle geweet het watter onderwerp bespreek sou word. Stander het 'n skuif op goeie geloof gemaak en aanlyn leer by haar leerplan begin inwerk. Sy het 'n aantal video's saamgestel en aanlyn leermateriaal opgestel, wat sy onder haar studente versprei het. Tot haar verligting het dit verhoogde bywoning en beter voorbereide studente by haar praktiese sessies opgelewer. Sy het beklemtoon dat fisioterapie "'n baie praktiese vak is, maar jy het 'n teoretiese grondslag daarvoor nodig" (eie vertaling).

 

Asanda Ngoasheng, 'n lektor in politieke en sakeverslagdoening aan die KSUT sowel as 'n lid van die redaksionele bestuur, het 'n besonder aangrypende voorlegging gedoen. Sy het vertel hoe sy haar 'a-historiese studente' moes laat insien wat die begrip "bevoorreg" beteken sodat hulle met nuwe oë na die wêreld kon kyk. Sy het geesdriftig gepraat oor die nodigheid daarvan om die kurrikulum en, nog belangriker, baie van haar studente se denkwyse te dekoloniseer: "Ons moet die kolonis dekoloniseer, maar ook dié wat gekoloniseer is" (eie vertaling).

 

Met daardie doel voor oë gebruik sy die teorie van interpartikularisme in haar klaskamer, waaraan haar studente gestalte gee deur die Bevoorregtingsroete te stap. Op hierdie roete staan die studente langs mekaar op 'n ry en beantwoord 'n aantal vrae wat met bevoorregting verband hou, byvoorbeeld: "As een of albei jou ouers 'witboordjie-beroepslui' is (d.w.s. dokters, regslui, ens.), neem een tree vorentoe." Of: "As jy grootgeraak het in 'n omgewing waar daar prostitusie, dwelmgebruik, ensovoorts voorgekom het, neem een tree agteruit" (eie vertaling). Hierdie eksperiment het studente se eie bevoorregting in perspektief geplaas soos nog nooit vantevore nie. 

 

Na die voorleggings en 'n vinnige middagete het die afgevaardigdes weer byeengekom om nabetragting oor die dag te hou. Vervolgens het die paneellede vertel wat volgens hulle die hooftemas was wat na vore gekom het. Volgens dr Herman is sy die meeste getref deur die nuwe akademici by die kollokwium se geesdrif vir hulle studente en hulle vakgebied. Dr Katiya het dieselfde gevoel. Sy glo die idees wat daardie dag uitgeruil is, het getoon "dat ons as akademici omgee, en daardie ingesteldheid is wat studente nodig het" (eie vertaling). Haar opmerkings dat talle akademici verkies om strategieë in die klaskamer toe te pas sonder om toestemming te vra, het die gehoor laat grinnik, maar sy het dit benadruk: "Soms moet 'n mens eenvoudig doen wat dit verg" (eie vertaling).

 

Die dag is afgesluit met bedankings aan almal wat by die geleentheid betrokke was, en die hoop is uitgespreek dat dit in 'n jaarlikse uitruiling van idees en kennis sou ontwikkel. 

 

Vir meer inligting: http://www.cilt.uct.ac.za/cilt/news/NATRC2017#sthash.iwlJKiM4.dpuf
Vir foto's van die geleentheid: http://www.cilt.uct.ac.za/new-academics-transitions-regional-colloquium-2017-photos