Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
OOP GESPREKKE: Museum Times: Changing Histories in South Africa.
Begin: 10/05/2023, 13:00
Einde: 10/05/2023, 14:00
Kontak:Ricky Brecht - 021 808 3660
Plek: University Museum

As deel van die internasionale museummaandvieringe nooi die Stellenbosch Universiteitsmuseum jou uit na ʼn hibridiese bekendstelling en bespreking van ʼn nuwe boek deur prof Leslie Witz (UWK), getiteld Museum Times: Changing Histories in South Africa.

Oor die boek

Museums het in post-apartheid-Suid-Afrika gedy. By die ouer museums is daar deurentyd opknappings aan die gang, en minstens vyftig nuwe museums het geopen. Die meeste beeld die geweld en lyding onder apartheid en die groeiende weerstand daarteen uit. Hierdie onwaarskynlike reise word nagespoor namate museums ʼn belangrike omgewing vir opponerende geskiedenisse word. Terwyl die skrywer van die beroemde Robbeneilandmuseum na die minder bekende Lwandle Migrant Labour Museum beweeg, word daar aangedui hoe ʼn instelling wat met die bewaring van die verlede gemoeid is, tegelyk ʼn ruimte vir ʼn veranderende geskiedenis bied.

Aanbieder

Prof Leslie Witz

Leslie Witz is ʼn senior professor in die Departement Geskiedenis aan die Universiteit van die Wes-Kaap (UWK). Sy hoofnavorsing fokus op hoe die verskillende geskiedenisse in die openbare domein via gedenktekens, museums, feeste en toerisme geskep en verteenwoordig word. Hy dien vir bykans 20 jaar in die direksie van die Lwandle Migrant Labour Museum en is sedert die museum se ontstaan nou betrokke by ʼn reeks praktiese samewerkingsgeleenthede met ander direksielede, museumpersoneel, inwoners, en die professionele persone wat vir die vestiging van die museum aangestel is. Hy is die outeur van Write Your Own History, Apartheid's Festival: Contesting South Africa's National Pasts, Museum Times: Changing Histories in South Africa, en die medeskrywer, saam met Noëleen Murray, van Hostels, Homes, Museum: Memorialising Migrant Labour Pasts in Lwandle, Suid-Afrika. Leslie is saam met sy kollegas, Ciraj Rassool en Gary Minkley, die medeskrywer van Unsettled History: Making South African Public Pasts, ʼn werk wat oor openbare geskiedenis in Suid-Afrika sedert die 1990's besin.

Gesprekslid

Mr Bongani Mgijima

Bongani Mgijima is die Direkteur van die Stellenbosch Universiteitsmuseum. Onder sy rentmeesterskap het die Museum toekennings vir veeltaligheid, maatskaplike insluiting, en volhoubare toerisme ingepalm. Hy het ʼn Baccalaureus Artium en ʼn nagraadse diploma in Museum- en Erfenisstudies van die Universiteit van die Wes-Kaap. Hy het ook dubbele meestersgrade aan die Universiteit Stellenbosch verwerf. Bongani het meer as 21 jaar lank in verskeie bestuurshoedanighede gewerk, hoofsaaklik in die openbare sektor, en spesialiseer op die terrein van museums, erfenis en toerisme. Bongani is boonop die medehoofondersoeker van die Ubuntu Dialoë, ʼn driejarige akademiese, studente- en professionele uitruilprogram wat kulturele instellings in Suid-Afrika en die Verenigde State betrek. Hy is passievol oor museums en glo dat museums ʼn belangrike rol het by die skep van inklusiewe, demokratiese en kritiese burgerskap.

Besonderhede van die geleentheid

Datum:             Woensdag 10 Mei 2023

Tyd:                 13:00–14:00 SAST

Venue:             Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch

 

Klik asseblief die onderstaande skakel vir aanlyn bywoning.

Just Conversations

 

Om die geleentheid in persoon by te woon en vir spysenieringsdoeleindes, RSVP aan mnr Ricky Brecht by rickyb@sun.ac.za of 021 808 3660.
IINCOKO EZIVULELEKILEYO

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch njengenxalenye yemobhiyozo yenyanga yeeMyuziyam yeZizwe ngeZizwe iya kumema kwiphulo lophehlelelo nengxoxo yencwadi entsha kaNjingalwazi Leslie Witz (UWC) esihloko sithi, Museum Times: Changing Histories in South Africa.

Malunga nencwadi

IiMyuziyam zaye zakhula eMzantsi Afrika emva kacalucalulo. Iimyuziyam ezindala zaye zahlaziywa kwaze kwavulwa iimyuziyam ezintsha ezingamashumi amahlanu. Uninzi lwazo lubonisa ubundlobongela nokubandezeleka ngexesha localucalulo kwakunye nokukhula kokuchaswa kwayo. Ezi ziganeko zingalindelekanga zifumaneka kwiimyuziyam njengoko iimyuziyam ziye zadlala indima ebalulekileyo kukhuphiswano lwezembali. Ukususela kwiMyuziyam edumileyo iRobben Island ukuya kutsho kwengaziwayo iLwandle Migrant Labour Museum, umbhali ubonisa ukuba yenzeka njani into yeziko lolondolozo lwembali lize lithi ngaxeshanye libe liziko lenguqu kwimbali.

Isithethi

UNjing. Leslie Witz yinjingalwazi ephezulu kwiSebe lezeMbali kwiYunivesithi yaseWestern Cape (UWC). Uphando lwakhe lumalunga neendlela ezenziwe nezivezwa ngayo iimbali ezahlukeneyo eluntwini ngezikhumbuzo, iimyuziyam, iminyhadala nokhenketho. Wayekwibhodi yeLwandle Migrant Labour Museum kangangeminyaka engama20, kwaye ukusuka ekusekweni kwemyuziyam uzibandakanye kakhulu ngentsebenziswano namanye amalungu ebhodi, abasebenzi basemyuziyam, abahlali neengcali ezichongiweyo ekusekweni kwemyuziyam. Ungumbhali weWrite Your Own History, Apartheid's Festival: Contesting South Africa's National Pasts, Museum Times: Changing Histories in South Africa, waze wabhala kunye neNoeleen Murray, yeHostels, Homes, Museum: Memorialising Migrant Labour Pasts in Lwandle, South Africa. ULeslie noogxa bakhe uCiraij Rassool noGary Minkley baye babhala kunye iUnsettled History: Making South African Public Pasts, umsebenzi obonakalisa imbali yoluntu eMzantsi Afrika ukuqala ngeminyaka ye1990.

Umxoxi

UMnu. Bongani Mgijima unguMlawuli weMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch. Phantsi kolawulo lwakhe le Myuziyam iphumelele iimbasa yeelwimi ezininzi, ukubandakanywa koluntu, kwakunye nokhenketho oluzinzileyo. Unesidanga seBachelor of Arts kwakunye neDiploma yaseMva kweSidanga sokuQala kwizifundo ngeeMyuziyam nezaMafa kwiYunivesithi yaseWestern Cape. Ukwafumene nezidanga ezibini zeemastazi kwiYunivesithi yaseStellenbosch. UBongani usebenze kwizikhundla zobunkokheli ezininzi kangangeminyaka engaphezulu kwengama21, ubukhulu becala kwicandelo likarhulumente, egxile kwiimyuziyam, ilifa lemveli nokhenketho. UBongani ukwangumphandi oyintloko kwiUbuntu Dialogues, inkqubo yeminyaka emithathu yotshintshiselwano lwabafundi kunye nobuchwephesha obubandakanya amaziko emfundo eMzantsi Afrika naseAmerika. Uzithanda kakhulu iimyuziyam kwaye ukholelwa ukuba iimyuziyam zinendima ebalulekileyo ekufuneka ziyidlalile ekwakheni ubumi obubandakanyayo, bolawulo lwesininzi nobuphuhlileyo.

Iinkcukacha zesiganeko

Umhla:                        uLwesithathu 10 kuMeyi 2023

Ixesha:             13:00 – 14:00 SAST

Indawo:           UMyuziyam weYunivesithi, 52 iSitalato iRyneveld, eStellenbosch

 

Ukuya kwi-intanethi, nceda ucofe kwilinki elandelayo.

Just Conversations

 

Ukuzimasa umsitho ubuso ngobuso nokwenzela amalungiselelo okutyiwayo RSVP kuMnumzana Ricky Brecht apha rickyb@sun.ac.za okanye 021 808 3660.​