Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Die insluiting van navorsingsgerigtheid by ’n Sielkunde-honneursmodule
Begin: 16/03/2023, 12:45
Einde: 16/03/2023, 13:45
Kontak:Dr Karin Cattell-Holden - 0218084502
Plek: Education Faculty, 3008

​U word vriendelik uitgenooi na die volgende Leer-en-Onderrigverryking seminaar.
*in persoon, beperte aantal sitplekke beskikbaar


Spreker:  Prof. Ashraf Kagee (Departement Sielkunde, LSW) (TAU Fellow, 2021-2022)
Onderwerp:  Die insluiting van navorsingsgerigtheid by ’n Sielkunde-honneursmodule

Datum:  16 Maart 2023, 12:45-14:00
Plek:  Fakulteit Opvoedkunde, 3008

Opsomming van die seminaar

Ek gee reeds sedert 2003 klas in navorsingsmetodes op voor- en nagraadse vlak. Ek beklemtoon gewoonlik dat dit nie net gaan oor wat studente weet nie, maar ook hoe hulle dit uitgevind het. Die navorsingsmodule in die Sielkunde-honneursprogram plaas dus heelwat klem op afdoende bewyse om aansprake op die waarheid te staaf. Nietemin kom ek in my klasse oor navorsingsmetodes voor verskeie hindernisse te staan.

Party Sielkundestudente verstaan nie waarom hulle navorsingsmetodes moet leer nie; trouens, sommige is verontwaardig omdat hulle verpligte modules oor navorsingsmetodes moet volg. Party reken wetenskaplike denke word op onvanpaste wyse op die sielkunde toegepas. Daar is soms skeptisisme oor of sielkundige ervarings gemeet kán en móét word. Boonop meen sommige studente en akademici dat metodologie en ideologie oorvleuel.

Daarom wou ek met my TAU-navorsingsprojek 'n benadering tot die onderrig van navorsingsmetodes ontwikkel wat hierdie hindernisse te bowe kom en studente oortuig dat navorsingsmetodes 'n kerndeel van Sielkundestudie uitmaak en selfs interessant en pret kan wees. Terselfdertyd is navorsingsmetodes weliswaar nie apolities nie. Nes die wetenskap, is dit kontekstueel veranker en word dit deur die geskiedenis, mag en materiële omstandighede beïnvloed. My doel was dus om die hindernisse hierbo uit die weg te ruim en te toon hoe tegniese kennis van navorsingsmetodes benut kan word om die algemene samelewing te baat.  


Biografie van die aanbieder

Prof Ashraf Kagee is 'n uitgelese professor in Sielkunde aan die Universiteit Stellenbosch (US), mededirekteur van die Alan Flisher Sentrum vir Openbare Geestesgesondheid, en 'n lid van die Suid-Afrikaanse Wetenskapsakademie. Met meer as 200 akademiese publikasies op sy kerfstok, word hy deur die Nasionale Navorsingstigting as 'n internasionaal gerekende navorser beskou. Hy het die US se Rektorstoekennings vir onderskeidelik uitnemende navorsing, onderrig en gemeenskapsinteraksie in 2006, 2007 en 2009 ontvang. In 2018 word hy ook met die Kanselierstoekenning vir volgehoue uitnemende loopbaanprestasie vereer.

Prof Kagee se navorsing handel oor algemene geestesversteurings by persone wat met MIV leef, die sielkundige en strukturele faktore wat getrouheid in antiretrovirale behandeling beïnvloed, en algemene geestesversteurings by verskeie ander populasies. Hy gee klas in kognitiewe psigoterapie en navorsingsmetodes in die Departement Sielkunde. Daarbenewens is hy die voorsitter van die trusteeraad van die Traumasentrum vir Oorlewendes van Geweld en Marteling in Kaapstad en doen hy vermoëbouwerk by die Sentrum vir Gemeenskapsgeestesgesondheid in Gaza, Palestina.

As ontvanger van verskeie toekennings vir die akademieskap van onderrig en leer, onderneem prof Kagee ook navorsing oor die onderrig van navorsingsmetodes in die Sielkunde, met 'n bepaalde klem op kritiese denke, skeptisisme en 'n empiriese ingesteldheid. Hy het in 2022 'n TAU- (“Teaching Advancement at University"-)genootskap voltooi waartydens hy ondersoek ingestel het na die insluiting van navorsingsgerigtheid by 'n Sielkunde-honneursmodule.  Verwysings

iab, M., Veronese, G., Jamei, Y.A. & Kagee, A. (2020). The interplay of paradigms: Decolonizing a psychology curriculum in the context of the siege of Gaza. Nordic Psychology, 72(3), 183–198.

Howard, C. & Brady, M. (2015). Teaching social research methods after the critical turn: challenges and benefits of a constructivist pedagogy. International Journal of Social Research Methodology, 18(5), 511–525.

Kagee, A. (2006b). Where is the evidence in South African clinical psychology? South African Journal of Psychology, 36(2).

Kagee, A. (2011). Training psychology students to think critically: Revisiting psychology as science. Africa Education Review, 8(1), 102–114.

Kagee, A., Allie, S. & Lesch, A. (2010). Effect of a course in research methods on scientific thinking among psychology students. South African Journal of Psychology, 40(3), 272-281.

Kagee, A., Harper, M. & Spies, G. (2008). Judgments of widely held beliefs about psychological phenomena among South African postgraduate psychology students. South African Journal of Higher Education, 22(4), 789–798.

Kagee, A. & Lund, C. (2012). Psychology training directors' reflections on evidence-based practice in South Africa. South African Journal of Psychology, 42(1).

Stanistreet, P. (2017). Hume's scepticism and the science of human nature. Routledge.​​Kontak asseblief Me Lucinda Lucks om 'n plek te bespreek:  llucks@sun.ac.za (beperkte sitplekke beskikbaar)