Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Woensdag-kunsrondleidings
Begin: 15/03/2023, 13:00
Einde: 15/03/2023, 14:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

​Woensdag-kunsrondleidings is 'n inisiatief van die Universiteitsmuseum gerig op opvoeding en die deel van die Museum se kunsversamelings met die publiek. 

Die Woensdag-kunsrondleidings is gratis vir lede van die publiek en sal by die Stellenbosch Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch, aangebied word.

Datuum: Woensdag, 15 Maart 2023

Theme: Skilderkuns

Tyd: 13:00 – 14:00

RSVP na usmuseum@sun.ac.za of tel 021 808 3029.


IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

 

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

 

Umhla: NgoLwesithathu, 15 Matshi 2023

Umxholo: Umzobo owenziwe ngepeyinti

Ixesha: 13:00 – 14:00

Phendula ku-usmuseum@sun.ac.za okanye utsalele umnxeba ku 021 808 3029.