Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Hersiening van Taalbeleid (2016)

L​ewer kommentaar op tweede konsep-weergawe teen 14 Augustus 2021 

Met die huidige Taalbeleid (2016) as die vertrekpunt, het die Taakspan vir die Taalbeleidhersiening die eerste konsep-weergawe van 'n hersiene beleid saamgestel en in Maart/April 2021 vir openbare insette gepubliseer. Insette is oorweeg en 'n tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid is geformuleer.

Dié tweede konsep-weergawe is van 23 Julie tot 14 Augustus 2021 vir openbare kommentaar beskikbaar. Interne en eksterne belangstellendes word uitgenooi om aan hierdie tweede fase vir openbare deelname van die beleidshersiening deel te neem. Net soos in die eerste geleentheid kan kommentaar op die tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid net via die digitale platform op die US se taalwebblad ingedien word. Let asseblief daarop dat geen kommentaar na die sluitingsdatum van 14 Augustus 2021 moontlik sal wees nie. 

Tweede fase vir openbare deelname (23 Julie – 14 Augustus 2021)

As deel van die tweede openbare deelname het die US die inligting wat die taakspan gedurende die hersieningsproses oorweeg het, aan die publiek beskikbaar gestel. Die Konteksdokument vir die hersiening van die Taalbeleid (2016) verskaf 'n breë oorsig van die proses en tydlyn; die internasionale en nasionale konteks van die hoëronderwyssektor, die US-konteks; die implementeringskoste van verskillende taalscenario's en die siening van die Rektoraat oor meertaligheid en die US se Taalbeleid (2016). Belangstellendes kan vir meer inligting na die kontekstuele dokumente verwys wat hieronder gelys word.

Die skakels hieronder verleen toegang tot die relevante agtergrond-leesstof, insette wat gedurende die eerste konsultasiefase ontvang is, die tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid en die platform waar belangstellendes hul kommentaar kan oplaai.

Van links na regs:  

  • Tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid na deeglike oorweging van die kommentaar wat gedurende die eerste openbare deelname en die US se interne konsultasie ontvang is;
  • Tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid waarin die veranderings wat aangebring is en die komme​ntaar van die taakspan aangedui word;
  • Digitale platform waar kommentaar op die tweede konsep-weergawe van die hersiene beleid opgelaai kan word;
  • Konteksdokument vir die hersiening van die Taalbeleid (2016).​
tweede_vir kommentaar.png
tweedekonsep.png
tweedeopenbare.png
​​konteksdocument.png

​​Kontekstuele dokumente 

​Hoëronderwyskonteks

US-konteks

Eerste openbare deelname (Maart/April​ 2021)​​

In Maart/April vanjaar het die Universiteit Stellenbosch belangstellendes genooi om kommentaar te lewer op die die eerste konsep-weergawe van die hersiene taalbeleid as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word.  Paragraaf 10 van die Taalbeleid (2016) bepaal die beleid “verval vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan" en dit moet “gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien word". Die huidige beleid het aan die begin van 2017 in werking getree. 

Die tydperk vir eerste openbare deelname was van 20 Maart tot 12 April 2021. Aangesien die Konstitusionele Hof in 2019 bevind het dat die Taalbeleid (2016) grondwetlik geregverdig is, en dat die Universiteit se proses om die beleid te aanvaar “deeglik, uitvoerig, inklusief en behoorlik beraadslagend was", is die taakspan versoek om die huidige beleid as hul vertrekpunt te gebruik.

Die hersiening word verder gelei deur onder meer die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 wat aanvaar en geïmplementeer is na die goedkeuring van die Taalbeleid (2016), asook die Taalbeleidsraamwerk (2020) vir Openbare Hoëronderwysinstellings wat uitgevaardig is kragtens die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997 soos gewysig). Verwys na die Konteksdokument vir die hersiening van die Taalbeleid (2016) vir meer inligting.

Van links na regs:

  • Die Reaksieverslag met kommentaar van die publiek wat gedurende die eerste openbare deelname in Maart/April 2021 ontvang is;
  • Eerste konsep-weergawe van die hersiene Taalbeleid (2016) wat vir openbare kommentaar gepubliseer is;
  • Huidige Taalbeleid (2016).
​​reaksieverslag.png
hersiene.png
US-Taalbeleid.png

Afrikaans as inheemse taal  

Die nasionale Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings (die Nasionale Beleid) wat in Oktober 2020 deur die Minister van Hoër Onderwys, Wetenskap en Innovasie gepromulgeer is, definieer inheemse tale as “tale waarvan die erfenis in Afrika gewortel is (word ook in die literatuur en sommige beleidsdokumente Afrikatale genoem) en tot die Suid-Bantoetaalfamilie behoort, waar 'Bantoe' alleenlik as 'n taalkundige term gebruik word. 'n Inheemse taal is 'n taal wat inheems is in 'n streek of land, en deur inheemse mense gepraat word". 

In reaksie op die uitsluiting van ​Afrikaans in die klassifikasie van inheemse tale in die Nasionale Beleid, het die Stellenbosse Universiteitsraad by sy vergadering van 21 Junie 2021 die volgende mosie oor inheemse tale aanvaar: “Die US het met kommer kennis geneem van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se klassifikasie [van inheemse tale] in die Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings (2020). Die US ondersteun die siening dat Afrikaans en die Khoi- en San-tale inheemse tale is. Die Raad versoek die US-bestuur om gepaste stappe te doen om met die DHOO in gesprek te tree om hierdie kwessie te hanteer." 

Die US het in 2018 in sy omvattende terugvoer op die konsep- hersiene Taalbeleid vir die Hoër Onderwys (2017) sy ​steun toegesê aan die siening dat Afrikaans 'n inheemse Suid-Afrikaanse taal is. Universiteite is nie 'n geleentheid gegun om kommentaar te lewer op die finale weergawe van die Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings voordat dit in Oktober 2020 gepubliseer is nie. Die US het ook die aangeleentheid onder Universiteite Suid-Afrika (USAf) se aandag gebring. Aangesien die US nie kennis dra van ander universiteite wat die praktiese en koste-implikasies van die nuwe raamwerk in die Nasionale Beleid verreken het nie, is die aanname dat weinig universiteite nog die geleentheid gehad het om dit te doen.

Lees meer oor taal by die Universiteit Stellenbosch >

Tydlyn en myl​pale   

Volgens die Statuut (2019) van die US moet die US-raad die taalbeleid van die instelling bepaal met die instemming van die Senaat en in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997, soos gewysig). Die hersieningsproses is in Oktober 2020 geïnisieer deur 'n taakspan saam te roep en deur 'n tydsraamwerk gegrond op die Universiteitsalmanak vir 2021 op te stel. Die doelwit is om op​ 2 Desember vanjaar 'n finale hersiene Taalbeleid (2021) vir goedkeuring aan die Universiteitsraad voor te lê. Die mylpale in die tydlyn fokus op die geskeduleerde vergaderings van die Senaat, Institusionele Forum en die Raad, asook die twee geleenthede vir openbare deelname. ​ ​LanguagePolicy_AfrGraphic_19_03_2021.jpg​​