Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Taal by die Universiteit Stellenbosch

Taakspan oorweeg insette op eerste konsep van hersiene Taalbeleid (2016)

Die taakspan vir die hersiening van die Universiteit Stellenbosch (US) se Taalbeleid oorweeg tans die insette op die eerste konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) nadat die eerste tydperk vir openbare deelname op 12 April 2021 verstryk het.

Die US het belangstellendes uitgenooi om van 20 Maart tot 12 April 2021 kommentaar te lewer op die eerste konsep van 'n hersiene Taalbeleid. Die US het vroeër vanjaar die hersiening van sy Taal beleid (2016)  gedurende 2021 aangekondig as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word.  Artikel 10 van die Taalbeleid (2016) bepaal die beleid “verval vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan" en dit moet “gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien word". Die huidige beleid het in 2017 in werking getree.

Aangesien die Konstitusionele Hof in 2019 bevind het dat die Taalbeleid (2016) grondwetlik geregverdig is en dat die Universiteit se proses om die beleid te aanvaar “deeglik, uitvoerig, inklusief en behoorlik beraadslagend was", het die taakspan die huidige beleid as vertrekpunt gebruik vir die samestelling van die eerste konsep van 'n hersiene beleid vir openbare deelname.

Die hersiening word verder gelei deur onder meer die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 wat aanvaar en geïmplementeer is nadat die Taalbeleid (2016) goedgekeur is, asook die Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings wat in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys 1997 (Wet 101 van 1997, soos gewysig) bepaal is.

Volgens die Statuut van die US moet die US-raad die taalbeleid van die instelling bepaal met die instemming van die Senaat en in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys, 1997 (Wet 101 van 1997, soos gewysig). Die hersieningsproses is in Oktober 2020 geïnisieer deur 'n taakspan saam te roep en deur 'n tydsraamwerk gegrond op die Universiteitsalmanak vir 2021 op te stel. Die doelwit is om op 2 Desember vanjaar 'n finale hersiene Taalbeleid (2021) vir goedkeuring aan die Universiteitsraad voor te lê.  

Die Taalbeleid-hersieningstaakspan sal al die insette versamel wat gedurende die konsultasietydperk ingewin is en 'n insetverslag saamstel. Alle insette sal oorweeg word, maar dit is  moontlik dat nie alle kommentaar by die tweede konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) ingesluit sal kan word nie. Die eerste konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) sal saam met die insetverslag in Mei en Junie deur verskeie statutêre liggame bespreek word. Die taakspan sal daarna die tweede konsep saamstel wat in die tweede semester van die jaar vir kommentaar beskikbaar gestel sal word.


LanguagePolicy_AfrGraphic_19_03_2021.jpgVolgens die Taalbeleid (2016) bepaal die Universiteitsraad die Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch met die instemming van die Senaat. Daarom fokus die mylpale in die tydlyn op die Senaat, Institusionele Forum en die Raad, asook die twee geleenthede vir openbare deelname.

Taalbeleid2021.png.png
Taalbeleidsraamwerk.png
Taalbeleid_2016.jpg