Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Algemene Bestuur


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Die werksaamhede van die Universiteit word gerig deur die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997) en die Statuut van die Universiteit Stellenbosch (US) (2010). Die Statuut omskryf die rol van die Universiteit se ampsdraers, statutêre liggame en institusionele bestuurstrukture.

Ampsdraers

Die Kanselier is die seremoniële of titulêre hoof van die Universiteit. Die Rektor, wat die hoof-uitvoerende beampte van die Universiteit is, is ook die Visekanselier. Die viserektore en die Registrateur is ook ampsdraers. Die Kanselier, die Visekanselier en viserektore kan grade toeken.

Bestuurstrukt​ure

Die Rektoraat is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele bestuur van die Universiteit. Die Rektoraat bestaan wesenlik uit die Rektor, Bedryfshoof en viserektore, wat verantwoordelik is vir die kernfunksies van die instelling. Die viserektore is onderskeidelik verantwoordelik vir Leer en OnderrigNavorsing, Innovasie en Nagraadse Studies; Sosiale Impak, Transformasie en Personeel; asook Strategie en Internasionalisering. Die Registrateur sien toe dat die akademiese administrasie van die Universiteit vlot verloop. Die Rektor kan volgens behoefte senior personeel benoem om die vergaderings van die Rektoraat by te woon en die werksaamhede van die Rektoraat te ondersteun.

Die Algemene Bestuurdersvergadering (ABV) bestaan uit die lede van die Rektoraat, die dekane van die tien fakulteite, die Registrateur asook hoof- en senior direkteure van die onderskeie steundiensafdelings. Sake van akademiese en administratiewe belang word deur die ABV bespreek en die lede vervul ook 'n adviserende rol vir die Rektoraat.

Bestuurspan Rektoraat

Prof Wim de Villiers (Rektor en​ Visekanselier​)
Prof Stan du Plessis (Uitvoerende ​Bedryfshoof) 
Prof Arnold Schoonwinkel (Viserektor: Leer en Onderrig)
Prof Eugene Cloete (Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studies)
Prof Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel)
Prof Hester Klopper (Viserektor: Strategie​ en Internasionalisering)
Dr Jerome Slamat (Uitvoerende Bestuurder: Rektoraat) 
Ondersteunend: Dr Ronel Retief (Registrateur)
Ondersteunend​: Victor Mothobi (Hoofdirekteur: Strategiese Inisiatie​we en Menslike Hulpbronne)
Ondersteunend: Dr Phumzile Mmope (Senior Direkteur: Korporatiewe Kommunikasie) 
Ondersteunend: Ms Tonia Overmeyer (Studentedekaan / Direkteur:​ Sentrum vir Studenteleierskap en -strukture)
Ondersteunend: Dr Birgit​ Schreiber​ (Senior Direkteur: Studentesake​)​​


Dekane​​​

Prof Reggie Nel (Teologie)
Prof Nicola Smit (Regsgeleerdheid) ​​​
Prof Louise Warnic​​h (Natuurwetenskappe) 
Prof Danie Brink (AgriWetenskappe)
Prof Ingrid Woolard (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
Prof Samuel Tshehla (Krygskunde)
Prof Christa van der Walt​​  [Waarnemende] (Opvoedkunde)
Prof Anthony Leysens (Lettere en Sosiale Wetenskappe)
Prof Wikus van Niekerk (Ingenieurswese)
Prof Jimmy Volmink (Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)​​​

Hoofdirekteure​​​​

Me Nicolette van den Eijkel​ (Fasiliteitsbestuur)​
Mnr Manie Lombard (Finansies)
Me Ilhaam Groenewald (Sport)
Me Anita Nel (Innovasie en Besigheidsontwikkeling)​​

​Senior Direkteure

Mnr Attie Juyn (Informasietegnologie)
Me Ellen Tise (Biblioteek- en Inligtingsdiens) 
Prof Ian Cloete (Inst​itusionele Navorsing en Beplanning)​
Dr Therina Theron (Navorsingsontwikkeling)
Mnr Robert Kotzé (Universiteit Stellenbosch Internasionaal​)
Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheidsdiens)
Me Christelle Feyt (Studentet​​oegang)
Dr Antoinette van der Merwe (Leer- en Onderrigverryking)​
Me Karen Bruns (Ontwikkeling en Alumniverhoudinge)
Me Phumzile Mmope (Korporatiewe Kommunikasie)​​​
Dr Birgit Schreiber (Studentesake)
Mnr Victor Mothobi (Menslike Hulpbronne)
Dr Barbara Pool (Strategiese Inisiatiewe)
Mnr Gerhard Lipp (Regsdienste)​
Dr Leslie Van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie)
Adv Hein Swanepoel (SunKom) ​​