Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Algemene Bestuur

​​​​​Die werksaamhede van die Universiteit word gerig deur die Wet op Hoër Onderwys (Wet 101 van 1997) en die Statuut van die Universiteit Stellenbosch (US) (2019). Die Statuut omskryf die rol van die Universiteit se ampsdraer​s, statutêre liggame en institusionele bestuurstrukture.

Ampsdraers 

Die Kanselier is die seremoniële of titulêre hoof van die Universiteit. Die Visekanselier en Rektor is ook die hoof-uitvoerende beampte (uitvoerende bedryfshoof) van die Universiteit. Die vier Viserektore en die Registrateur is ook ampsdraers van die Universiteit. Die Kanselier, Visekanselier en Viserektore kan by gradeplegtighede grade toeken.

Bestuurstrukture ​

Die Rektoraat is verantwoordelik vir die dag-tot-dag operasionele of bedryfsbestuur van die Universiteit. Die Rektoraat bestaan wesenlik uit die Visekanselier en Rektor, vier Viserektore wat vir die kernfunksies van die instelling verantwoordelik is en die Bedryfshoof wat vir die finansies en bedryfsbestuur van die Universiteit verantwoordelik is. Die Viserektore is onderskeidelik verantwoordelik vir Leer en OnderrigNavorsing, Innovasie en Nagraadse Studie​; Sosiale Impak​, Transformasie en Personeel; en Strategie, Globale en Korporatiewe Sake . Die Registrateur is verantwoordelik vir goeie oorsigbestuur en sien toe dat die akademiese administrasie van die Universiteit vlot verloop.

Die Rektor is by magte om senior personeel te benoem om die vergaderings van die Rektoraat by te woon en die werksaamhede van die Rektoraat te ondersteun wanneer nodig. 

Die Algemene Bestuurdersvergadering (ABV) bestaan uit die lede van die Rektoraat, die Dekane van die Universiteit se tien fakulteite, die Registrateur, die Direkteure van die twee tipe-3 skole, asook Hoof- en Senior Direkteure van die onderskeie professionele, administratiewe en steundiensafdelings. Sake van akademiese en administratiewe belang word deur die ABV bespreek en die lede dien die Rektoraat in 'n raadgewende rol.

Bestuurspan (Rektoraat)

Prof Wim de Villiers (Rektor en Visekanselier )
Prof Stan du Plessis (Uitvoerende  Bedryfshoof) 
Prof Hester Klopper (Viserektor: Strategie, Globale en Korporatiewe Sake )
Prof Nico Koopman (Viserektor: Sosiale Impak, Transformasie en Personeel)
Prof Sibusiso Moyo (Viserektor: Navorsing, Innovasie en Nagraadse Studie)
Prof Deresh Ramjugernath (Viserektor: Leer en Onderrig)
Dr Ronel Retief (Registrateur)
Mnr Mohamed Shaikh (Uitvoerende Bestuurder: Rektoraat)  

Dekane 

Prof Danie Brink (AgriWetenskappe)
Prof Anthony Leysens (Lettere en Sosiale Wetenskappe)
Prof Mbulungeni Madiba (Opvoedkunde)
Prof Elmi Muller  (Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
Prof Reggie Nel (Teologie)
Prof Nicola Smit (Regsgeleerdheid)
Prof Samuel Tshehla (Krygskunde)
Prof Wikus van Niekerk (Ingenieurswese)
Prof Ingrid Woolard (Ekonomiese en Bestuurswetenskappe)
Prof Louise Warnich (Natuurwetenskappe) ​ ​
 

Direkteure van die tipe-3 skole 

Prof Guy Midgley (Skool vir Klimaatstudie)
Prof Kanshu Rajaratnum (Skool vir Datawetenskap en Rekenaardenke)

Hoofdirekteure 

Me Ilhaam Groenewald (Sport)
Me Miriam Hoosain (Menslike Hulpbronne – vanaf 1 Mei 2023)
Dr Denisha Jairam-Owthar (Informasietegnologie)​​
Mnr Manie Lombard (Finansies)
Me Anita Nel (Innovasie en Besigheidsontwikkeling)
Me Nicolette van den Eijkel (Fasiliteitsbestuur)​ 

Senior Direkteure 

Me Karen Bruns (Ontwikkeling en Alumni-betrekkinge)
Mnr Irfaan Dalvie (Bedryfsake)
Dr Wayne Muller (Korpratiewe Kommunikasie en Bemarking (Waarnemend))
Me Christelle Feyt (Studentewerwing)
Mnr Robert Kotzé (US Internasionaal)
​Mnr Gerhard Lipp (Regsdienste)
Dr Choice Makhetha (Studentesake)
Mnr Eben Mouton (Besigheidsbestuur: FGGW)
Dr Barbara Pool (Strategiese Inisiatiewe en Inligtingsoorsigbestuur)
Adv Hein Swanepoel (SunKom (Kommersiële Dienste)
Dr Therina Theron (Navorsing en Innovasie)
Me Ellen Tise (Biblioteek- en Inligtingsdiens) 
Dr Antoinette van der Merwe (Leer- en Onderrigverryking)
Dr Leslie van Rooi (Sosiale Impak en Transformasie)
Dr Pierre Viviers (Kampusgesondheid)​