Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Geïntegreerde Jaarverslag 2019

Die Universiteit Stellenbosch (US) se Geïntegreerde Jaarverslag dek die volle omvang van die Universiteit se werksaamhede gedurende die verslagtydperk en bevat finansiële data van ons werksaamhede in die finansiële jaar onder verslag. Vir die leser se gerief word ons volledige finansiële verslag steeds as deel van ons geïntegreerde verslag gepubliseer. Die Universiteit se finansiële state, insluitend die filiale, geassosieerde maatskappye en trusts, word voorberei ooreenkomstig die tersaaklike beleide van die internasionale finansiële verslagdoeningstandaarde – oftewel die International Financial Reporting Standards (IFRS) – en, soos ons geïntegreerde verslag, voldoen hulle aan die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding se regulasies vir verslaggewing deur openbare hoëronderwysinstellings soos gepubliseer in die Staatskoerant no. 37726 van 9 Junie 2014. 

​Die Rektoraat is ten nouste betrokke by die skryf en saamstel van die Geïntegreerde Jaarverslag. Die Sosiale en Besigheidsetiekkomitee van die Raad en die Oudit- en Risikokomitee van die Raad bestudeer die verslag en beveel dit met wysigings aan vir voorlegging by die Raadsvergadering in Junie waar die Raad, wat sy verantwoordelikheid aanvaar om die integriteit van die geïntegreerde verslag te verseker, dit oorweeg en vir publikasie goedkeur. Hierdie verslag word net in Engels gepubliseer. 

'n Belanghebberverslag sal in Afrikaans en Engels beskikbaar gestel word. 

Klik hier om die PDF-weergawe van die jongste Geïntegreerde Jaarverslag (8MB) af te laai.

Klik hier vir die argief met vorige jaarverslae (.pdf).  ​

Die verslag is ook beskikbaar in gedrukte formaat. Om ʼn gedrukte eksemplaar aan te vra, kontak mvanrooy@sun.ac.za of skakel 021 808 9923.

Navrae oor die Geïntegreerde Jaarverslag:

Susan van der Merwe: e-pos of +27 (0)21 808-4634.