Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Taal by die Universiteit Stellenbosch

Uitnodiging om kommentaar te lewer op eerste konsep van hersiene Taalbeleid (2016)

Die Universiteit Stellenbosch (US) nooi belangstellendes uit om kommentaar te lewer op die eerste konsep van 'n hersiene Taalbeleid. Die US se  Taal​beleid​ (2016)  word gedurende 2021 hersien as deel van die hersieningsiklus van elke vyf jaar soos wat in dié beleid voorgeskryf word.  Artikel 10 van die Taalbeleid (2016) bepaal die beleid “verval vyf jaar ná die implementeringsdatum daarvan" en dit moet “gedurende sy vyfde geldigheidsjaar hersien word". Die huidige beleid het in 2017 in werking getree.

Met die huidige Taalbeleid (2016) as vertrekpunt het die Taalbeleid-hersieningstaakspan 'n eerste konsep van die hersiene beleid vir openbare deelname saamgestel. Kommentaar kan slegs via die digitale platform ingedien word. Daar is 'n skakel na die indieningsplatform elders op hierdie webblad. Let asseblief daarop dat geen kommentaar op die eerste konsep na die sluitingsdatum vir insette op 12 April 2021 moontlik sal wees nie.

Volgens die Statuut van die US moet die US-raad die taalbeleid van die instelling bepaal met die instemming van die Senaat en in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys, 1997 (Wet 101 van 1997, soos gewysig). Die hersieningsproses is in Oktober 2020 geïnisieer deur 'n taakspan saam te roep en deur 'n tydsraamwerk gegrond op die Universiteitsalmanak vir 2021 op te stel. Die doelwit is om op 2 Desember vanjaar 'n finale hersiene Taalbeleid (2021) vir goedkeuring aan die Universiteitsraad voor te lê.  

Aangesien die Konstitusionele Hof in 2019 bevind het dat die Taalbeleid (2016) grondwetlik geregverdig is en dat die Universiteit se proses om die beleid te aanvaar “deeglik, uitvoerig, inklusief en behoorlik beraadslagend was", is die huidige beleid as vertrekpunt vir die hersieningsproses gebruik. Die hersiening sal verder gelei word deur onder meer die US se Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019–2024 wat aanvaar en geïmplementeer is nadat die Taalbeleid (2016) goedgekeur is, asook die Taalbeleidsraamwerk vir Openbare Hoëronderwysinstellings wat in gevolge artikel 27(2) van die Wet op Hoër Onderwys 1997 (Wet 101 van 1997, soos gewysig) bepaal is.

Die Taalbeleid-hersieningstaakspan sal al die insette versamel wat gedurende die konsultasietydperk ingewin is en 'n insetverslag saamstel. Alle insette sal oorweeg word, maar dit is ​moontlik dat nie alle kommentaar by die tweede konsep van die hersiene Taalbeleid (2016) ingesluit sal kan word nie. Die tweede konsep sal in die tweede semester van die jaar vir kommentaar beskikbaar gestel word.

LanguagePolicy_AfrGraphic_19_03_2021.jpgVolgens die Taalbeleid (2016) bepaal die Universiteitsraad die Taalbeleid van die Universiteit Stellenbosch met die instemming van die Senaat. Daarom fokus die mylpale in die tydlyn op die Senaat, Institusionele Forum en die Raad, asook die twee geleenthede vir openbare deelname.

Taalbeleid2021.png.png
Taalbeleidsraamwerk.png
Taalbeleid_2016.jpg

​Lewer u kommentaar via die digitale indieningsplatform
 

Belanghebbers kan kommentaar lewer via 'n gebruikersvriendelike digitale platform wat gestruktureerde insette vergemaklik. Die digitale platform sal oop bly vir voorstelle van 20 Maart tot 12 April 2021. Alle insette word anoniem ingedien tensy bydraers ​verkies om hulself te identifiseer of aandui dat hul kommentaar namens 'n bepaalde groep of organisasie lewer.

Let asseblief daarop dat die huidige Taalbeleid (2016)  as vertrekpunt gebruik is vir die saamstel van die eerste konsep van die hersiene beleid. U insette kan onder die onderskeie afdelingsopskrifte ingevoeg word. Daar word ook voorsiening gemaak vir algemene kommentaar. 

Klik hier as u gereed is om u insette te lewer. As u probleme sou ondervind met die indieningsplatform kan u 'n epos stuur na taal@sun.ac.za. Hierdie eposadres is slegs vir tegniese navrae, en nie vir die indiening van kommentaar nie