Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

​AKADEMIESE VERSOEKE VIR DIE EERSTE SEMESTER VAN 2021

Alle versoeke om van jou huidige voorgeskrewe akademiese kurrikulum af te wyk, moet aan die Akademiese Komitee gerig word op hierdie vorm. Die Akademiese Komitee sal die volgende versoeke oorweeg:

 1. Afwykings van die Jaarboek (slaagvoorvereistes, voorvereistes, newevereistes);
 2. Verandering in program of stroom; en
 3. Afwyking van die geregistreerde kurrikulum vir modules en / of programme wat deur die Fakulteit Natuurwetenskappe aangebied word.

Die aanlyn vorm vir versoeke aangaande die eerste semester sal lewendig wees vanaf      1 Oktober 2020 tot 28 Februarie 2021. Die Akademiese Komitee sal op die volgende datums vergader om te verseker dat studente terugvoering ontvang vóór registrasie en aanvang van die eerste semester:

  1. 30 November 2020
  2. 18 Desember 2020
  3. 29 Januarie 2021
  4. 5 Maart 2021

   Studente sal binne drie dae na die geskeduleerde vergadering die uitslag via hul SUN-e-posadres ontvang. Die besluite van die Akademiese Komitee is finaal en geen laat versoeke sal oorweeg word nie.


 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir kursusnavrae en hulp kontak

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Vir registrasie, program- en moduleveranderings kontak

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​

2020 Eerstejaarsinligtingboekie vir Natuurwetenskappe-studente

Belangrike datums vir 2020

Geskatte BSc-handboekpryse vir eerstejaars 2020

Geskatte BSc-studiegelde 2020

Leer basiese Xhosa vir sosiale interaksie

Dekaansvergunningseksamen

Vir voornemende nagraadse studente

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!