Natuurwettenskappe
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Vir Voorgraadse Studente

​​​​​​​

​NB: Ná die onlangse herroeping van Covid-19-regulasies, is die Universiteit gereed om met die aanvang van die tweede semester op 18 Julie 2022 weer met volle kontakleer en -onderrig te begin.

​Studente moet hulle moduleraamwerke en SUNLearn sites nagaan vir besonderhede rakende die roosters en lokale.​​​​


​Akademiese versoeke vir die tweede semester van 2022

Alle versoeke om van jou huidige voorgeskrewe akademiese kurrikulum af te wyk, moet aan die Akademiese Komitee gerig word op hierdie vorm. Die Akademiese Komitee sal die volgende versoeke oorweeg:

  1. Afwykings van die Jaarboek (slaagvoorvereistes, voorvereistes, newevereistes);
  2. Verandering in program of fokusarea​; en
  3. Afwyking van die geregistreerde kurrikulum vir modules en / of programme wat deur die Fakulteit Natuurwetenskappe aangebied word.

Die Akademiese Komitee sal op die volgende datums vergader:

i)     1 Junie 2022  ii)    22 Junie 2022  iii)   13 Julie 2022 

 Studente sal binne drie dae na die geskeduleerde vergadering die uitslag via hul SUN-e-posadres ontvang. Die besluite van die Akademiese Komitee is finaal en geen laat versoeke of appél sal oorweeg word nie.

http://bit.ly/AcademicRequest

Vir verdere akademiese en programverwante navrae, kontak die Koördineerder: Akademiese en Studentesake

Me A Valentyn
Tel: +21 808 3931 
Stuur e-pos 

Voorgraadse studente vind baat by ondersteuningsprogramme in die vorm van o.a. 'n tutorprogram deur middel waarvan studente met probleme vroegtydig geïdentifiseer kan word en hulle akademiese ondersteuning kan ontvang. Wat betref ons taalbeleid, kry Afrikaanssprekende en Engelssprekende studente paralelle onderrig op eerstejaarsvlak en tolkdienste is vanaf tweedejaarsvlak beskikbaar indien nodig.

Die Fakulteit beloon jaarliks ons uitmuntende studente met medaljes vir hulle akademiese prestasies. 

 

Vir registrasieverwante navrae, kontak die Fakulteitsadministrateur

Mnr B Abels
Tel: +21 808 4832
Stuur e-p​os ​


Natuurwetenskappe Taalimplementeringsplan 2022

​​Nuttige inligting​​​​

Handboeke vir eerstejaar BSc-studente 2022

​​​Belangrike datums vir studente in die Fakulteit Natuurwetenskappe​​

Rekenaarspesifikasies​​​​

Dekaansvergunningseksamen

 

En nou moet jy aansoek doen vir werk!