About
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Visie en Strategie

​​​​​Ons Visie en Strategie word gelei deur Visie 2040 en Strategiese Raamwerk 2019-2024 wat verdeel is in:

Visie 2040

Strategiese Raamwerk: 2019 – 2024Ons het ook in ons Eeufeesjaar (2018) 'n Restitusiestelling aanvaar.


Ons visie

Die Universiteit Stellenbosch sal Afrika se voorste navorsingsintensiewe universiteit wees wat wêreldwyd as uitnemend, inklusief en innoverend erken word en waar ons kennis tot diens van die samelewing bevorder.


Umbono Wethu

​IYunivesithi yaseStellenbosch iya kuba
yiyunivesithi egxininisa kuphando nekhokelayo eAfrika, neyamkelwa kwihlabathi lonke njengegqwesileyo, equkayo neyenza inguqulelo ezintsha, nalapho ulwazi olusiqhubela phambili lunika iinkonzo kuluntu.

Our vision

Stellenbosch University will be Africa's leading research-intensive university, globally recognised as excellent, inclusive and innovative, where we advance knowledge in service of society.
Ons missie

Die Universiteit Stellenbosch is 'n navorsings-intensiewe universiteit wat uitmuntende studente lok, talentvolle personeel aanstel en 'n wêreldklasomgewing bied; 'n plek wat met die wêreld verbind is en gemeenskappe plaaslik, op die vasteland en in die res van die wêreld verryk en transformeer.


Ubizo lwethu

IYunivesithi yaseStellenbosch yiyunivesithi egxininise kuphando nalapho sitsala abafundi abagqwesileyo, siqesha abasebenzi abanesiphiwo kwaye sibonelela ngemeko ekwinqanaba lehlabathi; indawo eqhagamshelana nehlabathi, ngeli lixa ityebisa ngophuhliso kwaye iguqula uluntu lwendawo, elizwekazi nolwehlabathi.

Our mission

Stellenbosch University is a research-intensive university, where we attract outstanding students, employ talented staff and provide a world-class environment; a place connected to the world, while enriching and transforming local, continental and global communities.
SU_Graphic_Values.jpg  


SU_Values table_Website_Afrikaans v2.jpg  

Values integration_circle graphic_Eng2.jpgSU_Graphic_Attributes_Option2.jpg  SU_Graphic_Enablers.jpg  Restitusiestelling (2018)

Die Universiteit Stellenbosch (US) erken sy onlosmaaklike verbondenheid met die geslagte van die verlede, hede en toekoms. In die 2018 Eeufeesjaar vier die US sy talle suksesse en prestasies. Die US erken terselfdertyd sy bydrae tot die onreg van die verlede. Hieroor het ons diepe berou. Ons vra sonder voorbehoud om verskoning aan die gemeenskappe en individue wat uitgesluit was van die historiese voorregte wat die US geniet het en ons huldig die kritiese Matie-stemme wat nie tot swye gebring kon word nie. In verantwoordelikheid teenoor die huidige en toekomstige geslagte, verbind die US hom onvoorwaardelik tot die ideaal van 'n inklusiewe wêreldklas-universiteit in en vir Afrika.

Ilizwi ngembuyiselo (2018)

IYunivesithi yaseStellenbosch (SU) iyavuma ngezinto ezingazange zisonjululwe phakathi kwayo nesizukulwana esidlulileyo, esangoku nezizayo. Kumnyaka ka-2018 wokugqiba iNkulungwane, i-SU ibhiyozela impumelelo nokufezekisa kwayo izinto ezininzi. Kwangaxeshanye, i-SU iyalivuma igalelo layo kwizenzo ezichasene nobulungisa zexesha elidlulileyo. Ngelo galelo siyazisola kakhulu. Siyaxolisa ngokungazenzisiyo kuluntu nakubantu abazivinjwayo iinyhweba zembali ezazisonwatyelwa yi-SU kwaye siwahlonipha kakhulu amazwi eeMatie angelo xesha angazange avume ukuvalwa imilomo. Ukubonakalisa inkathalo ngokujoliswe kwisizukulwana sangoku nesizayo, i-SU iyazibophelela ngokungagungqiyo ukubandakanya bonke abalungele ukuxhamla kwiYunivesithi equka wonke ubani nekwizinga lehlabathi, phakathi eAfrika neyeyeAfrika ngokunjalo.

Restitution statement (2018)

Stellenbosch University (SU) acknowledges its inextricable connection with generations past, present and future. In the 2018 Centenary Year, SU celebrates its many successes and achievements. SU simultaneously acknowledges its contribution towards the injustices of the past. For this we have deep regret. We apologise unreservedly to the communities and individuals who were excluded from the historical privileges that SU enjoyed and we honour the critical Matie voices of the time who would not be silenced. In responsibility towards the present and future generations, SU commits itself unconditionally to the ideal of an inclusive world-class university in and for Africa.Attributes_v3_RGB.jpg
'n Florerende Universiteit Stellenbosch
IYunivesithi yaseStellenbosch ephumelelayo

A thriving Stellenbosch University

Attributes_v3_RGB.jpg
A transformative student experience
Amava enguqu yomfundi
'n Transformerende studente-ervaring

Attributes_v3_RGB.jpg
Doelgerigte vennootskappe en inklusiewe netwerke
Uthelelwano oluneenjongo nobambiswano oluqukayo
Purposeful partnerships and inclusive networks
Attributes_v3_RGB.jpg
Genetwerkte en samewerkende onderrig en leer
Ubambiswano nentsebenziswano ngokufunda nokufundisa
Networked and collaborative teaching and learning

Attributes_v3_RGB.jpg
Navorsing vir impak
Uphando olunempembelelo
Research for impact

Attributes_v3_RGB.jpg
Voorkeurwerkgewer
Umqeshi okhethekayo
Employer of choice