Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Visuele Geletterdheid : Inligtingsontwerp
Begin: 02/11/2022, 16:00
Einde: 02/11/2022, 16:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

Woensdag-kunsrondleidings is 'n inisiatief van die Universiteitsmuseum gerig op opvoeding en die deel van die Museum se kunsversamelings met die publiek.

In 2022 ondersoek die Kunsrondleidings Visuele Geletterdheid. Ons kyk hoe visuele persepsie werk en hoe dit ons interpretasie van die wêreld beïnvloed. Die Woensdag-kunsrondleidings is gratis vir lede van die publiek en sal by die Stellenbosch Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch, aangebied word.

Datum:  9 November 2022

Tema:  Inligtingsontwerp          

Tyd:  13:00–14:00

Bespreking is noodsaaklik – tel. 021 808 3029 of e-pos usmuseum@sun.ac.zaIiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

Umhla:     9 kweyeNkanga 2022

Umxholo:  UYilo lweeNgcaciso                                

Ixesha: 13:00–14:00

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

Ngo-2022 iiHambo ezingoBugcisa ziza kube ziphengulula iLitharesi yeZinto eziBonakalayo. Siza kube sijonga iindlela ekusebenza ngazo ukuqonda okungeembonakalo neendlela ekuchaphazela ngazo indlela esilibona ngayo ihlabathi. IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Ukubhukisha kubalulekile – umnxeba 021 808 3029 okanye i-imeyili usmuseum@sun.ac.za.