Stellenbosch University
Welcome to Stellenbosch University
Visual Literacy : Information Design
Start: 02/11/2022, 16:00
End: 02/11/2022, 16:00
Contact:US Museum - 021 808 3029
Location: University Museum

Wednesday Art Walkabouts is an initiative of the University Museum to educate and share its art collections with the public.

In 2022 the Art Walkabouts will be exploring Visual Literacy. We will be looking at how visual perception works and how it affects our interpretation of the world. The Wednesday Art Walkabouts are free to members of the public and will be hosted at the Stellenbosch University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Date:  9 November 2022

Theme:  Information Design            

Time:  13:00–14:00​

Booking is essential – tel. 021 808 3029 or email usmuseum@sun.ac.za.IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

Umhla:     9 kweyeNkanga 2022

Umxholo:  UYilo lweeNgcaciso                                

Ixesha: 13:00–14:00

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

Ngo-2022 iiHambo ezingoBugcisa ziza kube ziphengulula iLitharesi yeZinto eziBonakalayo. Siza kube sijonga iindlela ekusebenza ngazo ukuqonda okungeembonakalo neendlela ekuchaphazela ngazo indlela esilibona ngayo ihlabathi. IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Ukubhukisha kubalulekile – umnxeba 021 808 3029 okanye i-imeyili usmuseum@sun.ac.za.​