Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Studentefinansiering en -registrasie
Outeur: Dr Ronel Retief: Registrar
Gepubliseer: 17/03/2021

Beste studente

Ons is bewus van die landwye krisis met studentefinansiering en deel julle besorgdheid. Finansiering vir tersiêre studie, en die impak daarvan op toegang tot die hoër onderwys, is hoog op die Universiteit Stellenbosch (US) se agenda. 

Registrasie

Die Universiteit het verlede week bevestig dat alle nuwelingstudente kan registreer. Terugkerende senior studente met bevestiging van finansiering in die vorm van 'n beurs of lening kan óók registreer indien hulle bevestigde finansiering meer is as hulle skuld van die vorige jaar. Hierdie studente is vrygestel van die eerste verpligte paaiement by registrasie. Ook terugkerende studente sonder enige agterstallige skuld kan registreer en 'n formele ooreenkoms met ons aangaan om die eerste verpligte paaiement oor drie maande af te betaal.

Daarbenewens het die Universiteit sy registrasietydperk in pas met die nasionale versoek én weens NSFAS-finansieringsvertragings verleng. Ons sal dus nog tot 26 Maart 2021 registrasieversoeke hanteer, en die aanlyn registrasiestelsel is dienooreenkomstig heropen.

Ons bevestig graag dat ons tot dusver 19 480 voorgraadse studente geregistreer het, teenoor 18 794 op dieselfde tydstip verlede jaar.

Toegang tot SUNLearn

Ons besef dat studente wat nie kan registreer nie gevaar loop om akademies agter te raak omdat hulle nie aanlyn toegang tot studiemateriaal het nie. Daarom het ons gereël dat studente met uitstaande skuld toegang tot SUNLearn sal ontvang terwyl hulle op 'n individuele grondslag bygestaan word om na oplossings te soek om hulle skuld te hanteer en te kan registreer. Die studieskuldtaakgroep (meer inligting hieronder) is by hierdie proses betrokke.

Toegang sal verleen word op grond van die program waarvoor die student verlede jaar geregistreer was. In geval van enige kwessies met betrekking tot SUNLearn-toegang vir keusemodules, kontak me Belinda Durelle by bvdm2@sun.ac.za. Let daarop dat hierdie toegang aan die einde van Maart opgeskort sal word vir alle studente wat nog nie in daardie stadium vir die akademiese jaar 2021 geregistreer het nie.

NSFAS-appèlle en -toelaes

Ons is die afgelope paar jaar reeds in gesprek met die Nasionale Finansiëlehulpskema vir Studente (NSFAS) en die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding om te bepaal hoe ons, as 'n sektor, in ons studente se finansiële behoeftes kan voorsien. Terwyl hierdie belangrike gesprekke voortduur, is die US daartoe verbind om te sorg dat geen akademies verdienstelike student weens hulle finansiële omstandighede agtergelaat word nie.

Die Universiteit het van sy eie hulpbronne beskikbaar gestel om studente by te staan wat nog op die uitslag van hulle NSFAS-appèlle wag. NSFAS vereis dat studente minstens 50% van hulle vereiste akademiese modules per jaar slaag om vir die voortsetting van hulle NSFAS-beurse in aanmerking te kom. Studente wat nie aan hierdie vereiste voldoen het nie, moet 'n finansieringsappèl by NSFAS indien.

Ál ons NSFAS-studente wat in 2020 gefinansier is, ontvang tans toelaes vir hulle leermateriaal, etes, privaat huisvesting en reiskoste. Die betaling van toelaes is 'n geoutomatiseerde proses, en ons Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings het tot dusver R44 390 000 aan 2 637 van ons terugkerende senior NSFAS-studente uitbetaal. Hierdie getal verteenwoordig bykans 80% van ons geraamde totale getal senior NSFAS-begunstigdes vir 2021.

Ons wag tans op NSFAS om die lys uit te reik van eerstejaars wie se studie gefinansier sal word. Sodra ons dit ontvang het, sal ons die toelaes begin uitbetaal.

Ons doen ook alles moontlik om toe te sien dat NSFAS-gefinansierde studente wat in privaat huisvesting tuisgaan hulle huur aan die einde van Maart 2021 sal kan betaal. Die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings het bykomende tydelike personeellede aangestel om die huurooreenkomste van geakkrediteerde privaat huisvesting met die oog hierop te bestudeer.

Studieskuldtaakgroep

Ons het 'n studieskuldtaakgroep byeengeroep wat jaarliks werk om finansiële hindernisse vir studenteregistsrasie uit die weg te ruim. Die taakgroep is 'n samewerkingsinisiatief tussen die Sentrum vir Voorgraadse Beurse en Lenings, die Nagraadse Kantoor, die Afdeling Studentegelde, US Internasionaal en die Studenteraad (SR).

Die groep het in 2020 altesaam R3 miljoen in finansiering bekom, waarmee die uitstaande studiegeld van studente in nood vereffen is. Die taakgroep konsentreer tans daarop om die laaste 543 niegeregistreerde senior voorgraadse studente én sekere nagraadse studente by te staan om finansiering vir uitstaande studiegeld te bekom. 'n Aanlyn vorm is ontwerp om studente met die aansoekproses te help. Die vorm kan by gina23@sun.ac.za aangevra word.

#Action4Inclusion-veldtog

Die Universiteit het ook sy steun aan die veldtog #Action4Inclusion toegesê. Die doel van hierdie finansieringsinisiatief is om akademiese insluiting te verseker deur die uitstaande studiegeld van studente in nood te vereffen. Die inisiatief is tot stand gebring deur die SR en prof Thuli Madonsela, wat die Regsfakulteitstrust se leerstoel in sosiale geregtigheid in ons Fakulteit Regsgeleerdheid beklee, met die steun van ons Afdeling Ontwikkeling en Alumnibetrekkinge (OAB).

Die Universiteit, deur die OAB, is voorts daartoe verbind om verskeie ander volhoubare vennootskappe met organisasies en skenkers aan te gaan om beursfinansiering vir studente te bekom. 'n Aantal fondswerwingsveldtogte benewens #Action4Inclusion is onlangs aanlyn van stapel gestuur, waaronder #MatiesMakeADifference, #Train4Fees en #MaskedMasterpieces.

Nagraadse finansiering

Ons sorg ook dat nagraadse studente toegang tot finansiering verkry. Die Universiteit sal oor die volgende drie jaar R120 miljoen in nagraadse beurse belê. Hierdie finansiële inspuiting sal vir die afname in beursfinansiering van die Nasionale Navorsingstigting vergoed. Die beurse is op 'n mededingende grondslag beskikbaar vir enige student in Suid-Afrika wat daarin belang stel om aan die US te studeer.

Samewerking met studentestrukture

By die US is dit vir ons belangrik om deursigtig te wees met ons studente. In dié verband het lede van die Afdeling Finansies met die uitvoerende komitee van die SR vergader om stygings in klas- en huisvestingsgeld sowel as finansieringskwessies te bespreek. Die Afdeling Studentesake het boonop in November 2020 en Februarie 2021 registrasiewerksessies vir die SR en verskeie studentestrukture en -vrywilligers aangebied. Hierdie werksessies het studente met die nodige inligting toegerus om hulle portuur gedurende die registrasietydperk te ondersteun. Ons bly daartoe verbind om met die SR en ander studentestrukture saam te werk om na haalbare oplossings vir hierdie en ander dringende sake te soek.

Slot

Ons weet maar alte goed dat die studentefinansieringskrisis nie dadelik opgelos sal kan word nie, en dat die sektor nog baie sal moet doen om te sorg dat alle studente, ongeag hulle finansiële omstandighede, toegang tot die hoër onderwys geniet.

Ons by die US is oortuig dat 'n geïntegreerde benadering tot die bestuur van studieskuld en die fasilitering van registrasie sal verseker dat die Universiteit toeganklik is vir kwalifiserende studente uit alle omstandighede, ook diegene wat finansiële hindernisse vir deelname aan universiteitsonderwys ondervind. Ons is daartoe verbind om sy aan sy met die sektor én met julle, ons studente, te werk om na lewensvatbare oplossings vir die krisis te soek, hetsy by ons eie instelling of in die groter hoëronderwyssektor.

Dankie aan ons kollegas in die verantwoordelikheidsentrum van die Registrateur, Studentefinansiering, Voorgraadse Beurse en Lenings, die Nagraadse Kantoor, US Internasionaal, die studieskuldtaakgroep sowel as ons SR vir hulle toewyding om die saak op te los.

​Alle sterkte met julle studie vanjaar!

Dr Ronel Retief
Registrateur