Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Woensdag-kunsrondleidings: Binneste/Buite
Begin: 17/04/2024, 13:00
Einde: 17/04/2024, 14:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

The Wednesday Art Walkabouts is an initiative of the University Museum to educate and to share its art collections with the public.

The Wednesday Art Walkabouts are free to members of the public and will be hosted at the Stellenbosch University Museum, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Date: Wednesday, 17 April 2024

Theme: Inside/Out

Time: 13:00 – 14:00

RSVP to usmuseum@sun.ac.za or tel 021 808 3029.


IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Umhla: NgoLwesithathu, 17 Epreli 2024

Umxholo: Ngaphakathi/Ngaphandle  

Ixesha: 13:00 – 14:00

Phendula ku-usmuseum@sun.ac.za okanye utsalele umnxeba ku 021 808 3029.