Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Woensdag-kunsrondleidings: Binneste/Buite
Begin: 20/03/2024, 13:00
Einde: 20/03/2024, 14:00
Kontak:US Museum - 021 808 3029
Plek: University Museum

Woensdag-kunsrondleidings 

Woensdag-kunsrondleidings is 'n inisiatief van die Universiteitsmuseum gerig op opvoeding en die deel van die Museum se kunsversamelings met die publiek.

Die Woensdag-kunsrondleidings is gratis vir lede van die publiek en sal by die Stellenbosch Universiteitsmuseum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch, aangebied word.

Datum: Woensdag, 20 Maart 2024

Tema: Binneste/Buite

Tyd: 13:00 – 14:00

RSVP na usmuseum@sun.ac.za of tel 021 808 3029.IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu liphulo leMyuziyam yeYunivesithi lokufundisa nokwabelana ngengqokelela yobugcisa bayo noluntu.

IiHambo ezingoBugcisa zangoLwesithathu zisimahla kumalungu oluntu kwaye ziya kusingathwa kwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch.

Umhla: NgoLwesithathu, 20 Matshi 2024

Umxholo: Ngaphakathi/Ngaphandle  

Ixesha: 13:00 – 14:00

Phendula ku-usmuseum@sun.ac.za okanye utsalele umnxeba ku 021 808 3029.