Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Afrika-tromslaan-Dinsdae: 2024 Program
Begin: 05/03/2024, 13:00
Einde: 05/03/2024, 14:00
Kontak:Ricky Brecht - 021 808 3660
Plek: University Museum

Afrika-tromslaan-Dinsdae 2024

Afrika-tromslaan-Dinsdae bied studente, personeel en gemeenskapslede in en om Stellenbosch die geleentheid om die vaardigheid van Afrika-tromslanery aan te leer. Die tromsessies word aangebied deur Vuyo Mgijima, 'n ervare Afrika-tromspeler van Kayamandi, wat sy passie vir tromslaan reeds die afgelope 20 jaar met plaaslike inwoners en internasionale toeriste deel.

Volgens Vuyo is Afrika-tromslaan hoogs ontspannend en terapeuties, terwyl dit sommer ook stres verlig en kreatiwiteit aanmoedig. Dit is nie alleen goed vir prestasieverbetering in die werksplek nie, maar is ewe goed vir spangeesbou en sosiale kohesie.

2024-PROGRAM

DatumTyd
05 Maart 202313:00˗14:00
09 April 202313:00˗14:00
07 Mei 202313:00˗14:00
04 Junie 202313:00˗14:00
09 Julie 202313:00˗14:00
06 Augustus 202313:00˗14:00
03 September 202313:00˗14:00
01 Oktober 202313:00˗14:00

 

Alhoewel die tromsessie oop is vir almal, is die getal tromme beperk en daarom moedig ons belangstellendes aan om 'n sitplek te bespreek.

Om u sitplek te bespreek, tree in verbinding met Natasha Coltman by 021 808 3691 of ncoltman@sun.ac.za.

Die Universiteit Stellenbosch Museum is geleë te Ryneveldstraat 52, Stellenbosch. Die Museum is op Maandae tot Vrydae van 09:00 tot 16:30 oop. Oor naweke en openbare vakansiedae is dit gesluit. Toegang is gratis.


UkuBethwa kweGubu laseAfrika ngoLwezibini 2024

UkuBethwa kweGubu laseAfrika ngoLwezibini  kunika abafundi, abasebenzi nabahlali kwingingqi yaseStelenbhosh ithuba lokufunda izakhono zokuzokubetha iGubu laseAfrika. Amathuba okubetha igubu aza kunikezelwa nguVuyo Mgijima, umbethi-gubu laseAfrika onamava nophuma eKhayamnandi, owabelane, ngothando lwakhe lokubetha igubu nabahlali balapha kunye nabatyeleli abaphuma phesheya kwiminyaka elishumi eli-20 edlulileyo.   

NgokukaVuyo ukubetha igubu laseAfrika kuyaphumlisa kakhulu, kuyaphilisa, kuthomalalise uxinzelelo kwaye kukhulisa isiphiwo sokuyila. Ngokunjalo kulunge kakhulu ekwandiseni ukusebenza emsebenzini nasekwakheni umoya wentsebenziswano ngokweqela kunye nokumanyana.

INKQUBO YOWE-2024

UMhlaIxesha
05 Matshi 202313:00˗14:00
09 EPreli 202313:00˗14:00
07 Meyi 202313:00˗14:00
04 Juni 202313:00˗14:00
09 Julayi 202313:00˗14:00
06 Agasti 202313:00˗14:00
03 Septemba 202313:00˗14:00
01 Okthoba 202313:00˗14:00

 

Amathuba okubethwa kwegubu afele-fele kumntu wonke, njengoko inani lamagubu liqingqekile, sikhuthaza abantu abanomdla babhalisele izihlalo zabo.

Ukuze ubhalisele isihlalo, nceda unxibelelane no-Natasha Coltman kule nombolo 021 808 3691 okanye ncolman@sun.ac.za.

UMyuziyam weYunivesithi ukuNombolo 2 kwiSitalato i-Reyneveld, eStellenbosch. UMyuziyam uvula ngeMivulo ukuya ngoLwesiHlanu ukusukela kwintsimbi ye-9:00 ukuya kweye-16:30 uze uvalwe ngeempela-veki kunye neentsuku zeholide zikawonke-wonke. Kungenwa fele-fele eMyuziyam.