Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
OOP GESPREKKE: Re-membering the archive – changing the starting point of what we know
Begin: 21/09/2023, 13:00
Einde: 21/09/2023, 14:00
Kontak:Dr Oelofsen - 021 808 3898
Plek: University Museum and MS Teams

OOP GESPREKKE

Hibriede geleentheid

Die Universiteit Stellenbosch Museum nooi jou uit na 'n gesprek met Lizabé Lambrechts.

Re-membering the archive – changing the starting point of what we know

Datum: Donderdag, 21 September 2023

Tyd: 13:00 tot 14:00 SAST

Plek: Universiteit Stellenbosch Museum, Ryneveldstraat 52, Stellenbosch, en aanlyn via MS Teams

Lizabé Lambrechts is die HUB van Nuuseum, 'n nie-winsgewende maatskappy wat gestig is om 'n opvoedkundige hulpmiddel en innoverende digitale platform vir die bewaring van 'n diverse kulturele erfenis te skep. Lambrechts is ook 'n buitengewone medeprofessor verbonde aan die Africa Open Institute, Universiteit Stellenbosch, waar sy deel is van 'n internasionale navorsingsgroep se projek getiteld “Decay without mourning: Future thinking heritage practices" wat deur die Riksbank (Swede) befonds word. Hierdie projek steun op aspekte van die Hidden Years Music Archive en 'n navorsingsprojek van 10 jaar gelei deur Lambrechts, vanaf 2013 tot 2022.

Toegang is gratis. Om die geleentheid persoonlik by te woon en vir spysenieringsdoeleindes, RSVP asseblief na mnr Ricky Brecht by rickyb@sun.ac.za of 021 808 3660.

Klik op die skakel hier onder om vir aanlyn bywoning te registreer.

Just Conversations


IINCOKO EZIVULELEKILEYO

Umsitho oxubileyo

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iyakumema kwincoko evulelekileyo kunye noLizabé Lambrechts.

Re-membering the archive – changing the starting point of what we know

Umhla: NgoLwesine, 21 kuSeptemba 2023

Ixesha: 13:00 ukuya ku14:00 NGOKWEXESHA LASEMZANTSI AFRIKA

Indawo: KwiMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, 52 Ryneveld Street, Stellenbosch, nakwi-intanethi kuMS Teams

ULizabé Lambrechts liGosa loLawulo eliyiNtloko likaNuuseum, inkampani engenzi nzuzo emiselwe ukuyila isixhobo sokufunda kunye neqonga elitsha elidijithali ngenjongo yogcino lweenkcubeko ngeenkcubeko zelifa lemveli. ULambrechts uyiNjingalwazi eliHlakani ngokuNgaqhelekanga kwiziko iAfrica Open Institute, kwiYunivesithi yaseStellenbosch, apho ayinxalenye yeqela lophando lamazwe ngamazwe elixhaswa ngezimali yiRiksbank (eseSweden) kwiprojekthi enesihloko esithi Ukugcina izinto ngaphandle kokuba zonakale: Ukucinga ngekamva lezenzo zamafa enkcubeko yemveli (Decay without mourning: Future thinking heritage practices). Le projekthi izoba uVimba weMinyaka eFihlakeleyo yoMculo kunye neprojekthi yophando yeminyaka elishumi ebikhokelwa nguLambrechts ukususela ngonyaka wama2013 ukuya kowama2022.

Ukungena kumahala. Ukuzimasa umsitho ngokobuqu nangeenjongo zokutya, nceda uphendule kuMnu Ricky Brecht kurickyb@sun.ac.za okanye ku021 808 3660.

Nceda ucofe kule linki ingezantsi ubhalise kwi-intanethi ukuba uza kuzimasa. 

Just Conversations