Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Departement Ondernemingsbestuur seminaar
Begin: 13/10/2023, 13:00
Einde: 13/10/2023, 14:00
Kontak:Nadia Mans-Kemp -
Plek: Schumann 230

​Seminaar aanbieding deur Jacques and Dean du Toit: Business rescue in South Africa

Tyd: 13 Oktober 2023, 13:00-14:00

In-persoon (Schumann 230) of via MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTM3YWQ4YzYtZjg4ZC00NTk4LWEzZmUtMzRmZDA2MDEyMjkx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a6fa3b03-0a3c-4258-8433-a120dffcd348%22%2c%22Oid%22%3a%2296119957-604f-4f28-a438-891edf8794e0%22%7d

Kontak persoon: Nadia Mans-Kemp (nadiamans@sun.ac.za)