Universiteit Stellenbosch
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Die Stellenbosch Universiteitsmuseum vier Internasionale Museumdag
Begin: 12/05/2022, 14:00
Einde: 21/05/2022, 14:00
Kontak:Ricky Brecht - +10218083660
Plek: University Museum

Die Internasionale Raad van Museums (ICOM) herdenk Internasionale Museumdag jaarliks op 18 Mei. Die tema vir 2022 is “Die mag van museums".

“Museums het die mag om die wêreld om ons te transformeer. As ongeëwenaarde plekke van ontdekking, — twee noodsaaklike stappe vir die bou van 'n beter toekoms."

(Bron: https://imd.icom.museum/international-museum-day-2022/the-theme-the-power-of-museums/)

Volgens ICOM is die doel van Internasionale Museumdag 2022 “om die potensiaal van museums te verken ten einde positiewe verandering in hul gemeenskappe teweeg te bring".

Die fokus vanjaar is op drie onderling verwante temas, naamlik die mag van die bereiking van volhoubaarheid; die mag van innovasie op digitalisering en toeganklikheid; en die mag van gemeenskapsbou deur opvoeding.

Ter viering van Internasionale Museumdag 2022 bied die Stellenbosch Universiteitsmuseum verskeie openbare en opvoedkundige aktiwiteite in Meimaand aan.

Op 12 Mei tree die Museum as gasheer op vir 'n gesprek tussen prof Ciraj Rassool van die Universiteit van Wes‑Kaapland, prof Peter Probst van die Tufts Universiteit in Boston, en prof George Abungu – Emeritus Direkteur-generaal van Museums in Kenia. Hierdie aanlyn gesprek word gemodereer deur dr Geraldine Frieslaar – Kurator van Navorsing, Dialoog en Sosiale Geregtigheid – en die tema is Afrika‑museums: Die kwessie van die museum en die nasionaal.

Op 17 Mei gee die African Drumming Tuesdays aan studente, personeel en gemeenskapslede in en om Stellenbosch die geleentheid om die vaardigheid te bekom om 'n Afrika-trom te bespeel. 'n Plaaslike tromspeler van Kayamandi, Vuyo Mgijima, lei die tromsessies. Volgens Vuyo is “die bespeling van die Afrika-trom uiters ontspannend en terapeuties, wat stres verlig en kreatiwiteit bevorder. Dit werk goed om prestasie in die werkplek te verhoog en spangees en sosiale kohesie te bou".

Op 18 Mei bied Ulrich Wolff, Kurator van die SU Museum, 'n Woensdag Kunsrondleiding aan terwyl hy oor die waarde van museums gesels. Die doel van die program wat elke eerste Woensdag van die maand plaasvind, is om kennis met die publiek via die Museum se kunsversamelings te deel.

Die Museum is veral bevoorreg om 'n kunsuitstalling getiteld Finding Refuge deur Ruth Carneson te kan aanbied. Hierdie uitstalling open op 21 Mei met 'n gesprek tussen Lionel Davis, Ruth Carneson en Deirdre Prins-Solani. Ruth se boek word ook by die geleentheid te koop aangebied.

Op die ouderdom van veertien het Ruth Carneson Suid-Afrika op haar eie verlaat, met haar teddiebeer in die een hand en haar opgerolde tekeninge in die ander hand. In die Verenigde Koninkryk het sy dit moeilik gevind om 'n lewe te herbou wat deur vrees vernietig is, maar sy het uiteindelik haar toevlug in die maak van kuns gevind. Deur haar kreatiwiteit kon sy die trauma van haar grootwordjare in apartheid‑Suid‑Afrika hanteer, waar haar ouers geteister en gevange geneem is. In 1991 kon Ruth egter na Suid-Afrika terugkeer. Sy het tien jaar lank op Robbeneiland gewoon waar sy voortgegaan het om kuns te maak. Op Robbeneiland het Ruth 'n veilige hawe gevind, 'n plek wat sy haar huis kon noem. Haar kuns was sowel 'n toevlug as 'n manier om sin van die wêreld te maak.

​Vir meer inligting tree in verbinding met Ricky Brecht, Opvoedkundige en Openbare Programmebeampte, Stellenbosch Universiteitsmuseum, by rickyb@sun.ac.za of 021 808 3660.

Meer oor die Stellenbosch Universiteitsmuseum

Die Stellenbosch Universiteitsmuseum is geleë te Ryneveldstraat 52, Stellenbosch. Dit is oop Maandae tot Vrydae van 09:00 tot 16:00, maar is gesluit oor naweke en openbare vakansiedae. Toegang is gratis. Vir meer inligting oor die Museum en die openbare programme wat daar aangebied word, besoek gerus https://www.facebook.com/UsMuseum.IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iKhumbula Umhla weMyuziyam lweHlabathi

IBhunga laMazwe ngaMazwe leeMyuziyam (ICOM) minyaka le likhumbula umhla we-18 kuMeyi njengoSuku lweMyuziyam lweHlabathi. Umxholo wama-2022 uthi, 'Amandla eMyuziyam'.

'IiMyuziyam zinamandla okuguqula ihlabathi elisingqongileyo. Njengeendawo zokufumana ezingenakuthelekiswa nanto - amanyathelo amabini abalulekileyo ekwakheni ikamva elingcono.' (Umthombo: https://imd.icom.museum/international-museum-day-2022/the-theme-the-power-of-museums/)

Ngokutsho kwe-ICOM, injongo yoSuku lweMyuziyam yeHlabathi yangowama-2022 'kukuphonononga amandla olondolozo lwembali ekuziseni utshintsho olulungileyo kuluntu'.

Kulo nyaka kugxilwe kwimixholo emithathu enxulumeneyo eyile, amandla okuphumeza uzinzo, amandla okusungula izinto ezintsha kwidijithali nokufikeleleka; kwakunye namandla okuxhobisa uluntu ngemfundo.

Ukukhumbula uSuku lweMyuziyam lwaMazwe ngaMazwe lowama-2022, iMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch iza kubonisa imisebenzi eyahlukeneyo yoluntu neyezemfundo kuyo yonke inyanga kaMeyi.

Ngomhla we-12 kuMeyi, iZiko loLondolozo lweMbali liza kubamba iingxoxo ezibandakanya uNjing Ciraj Rassool weYunivesithi yaseNtshona Koloni, uNjing Peter Probst weYunivesithi yaseTufts eBoston, kunye noNjing George Abungu – uMlawuli Jikelele weZiko loLondolozo lweMbali eKenya. Le ngxoxo ye-intanethi iya kumodareyithwa nguGqr Geraldine Frieslaar – uMlondolozi woPhando, iingxoxo kunye noBulungisa beNtlalo – phantsi komxholo othi: IiMyuziyam zase-Afrika: Umbuzo weMyuziyam neSizwe.

Ngomhla we-17 kuMeyi, i-African Drumming Tuesdays iza kunika abafundi, abasebenzi kunye nabahlali baseStellenbosch ithuba lokufumana izakhono zokudlala igubu lase-Afrika. Umbethi-gubu wasekuhlaleni eKayamandi, uVuyo Mgijima, uza kube ebambe imidlalo yamagubu. NgokukaVuyo, “ukudlala igubu laseAfrika kuyaphumza kwaye kuyaphilisa, kuthomalalisa uxinzelelo kukwakhulisa ubuchule bokuyila. Kukwalunge kakhulu ekwandiseni inkqubela phambili emsebenzini nokwakha umoya wemvisiswano nomanyano kuluntu".

Ngomhla we-18 kuMeyi, u-Ulrich Wolff, uMgcini weMyuziyam ye-SU uya kuveza i-Walkabout ye-Art ngoLwesithathu aze athethe ngexabiso leemyuziyam. Injongo yale nkqubo ethiwa thaca ngoLwesithathu wokuqala wenyanga nganye kukufundisa nokwabelana noluntu ngeengqokelela zobugcisa beMyuziyam.

IMyuziyam ibe nenyhweba yokubamba umboniso wobugcisa onesihloko esithi, Finding Refuge ngokubhalwa nguRuth Carneson. Lo mboniso uya kuvulwa ngomhla wama-21 kuMeyi ngengxoxo phakathi kukaLionel Davis, uRuth Carneson kunye noDeirdre Prins-Solani. Incwadi kaRuth iya kufumaneka ukuze ithengiswe kulo msitho.

Eminyaka elishumi elinesine, u-Ruth Carneson wawushiya uMzantsi Afrika ezihambela yedwa, ebambe ibhere yakhe kwesinye isandla kunye nomqulu wemizobo yakhe kwesinye. E-UK, wasokola ukwakha kwakhona ubomi obuqhekezwe luloyiko, kodwa wafumana indawo yokuzifihla efuneka kakhulu kubugcisa. Ubuchule bakhe bokuyila bumncede ukuba akwazi ukumelana nentlungu yokukhulela kurhulumente wocalu-calulo eMzantsi Afrika, apho abazali bakhe babe ngcungcuthekiswa bavalelwe entolongweni. Ngowe-1991, uRuth wakwazi ukubuyela ekhaya eMzantsi Afrika. Wahlala eRobben Island apho waqhubeka esenza umsebenzi wobugcisa kangangeminyaka elishumi. ERobben Island uRuth wafumana indawo ekhuselekileyo, indawo awayenokuyibiza ngokuba likhaya. Ubugcisa bakhe buye baba yindawo yokuzimela nendlela yokuqonda ihlabathi.

Ngolwazi oluthe vetshe, nceda uqhagamshelane noRicky Brecht, iGosa lezeMfundo neeNkqubo zoLuntu, iMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch, ku rickyb@sun.ac.za okanye 021 808 3660.

Malunga neMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch

IMyuziyam yeYunivesithi yaseStellenbosch ise-52 Ryneveld Street, eStellenbosch. Ivulwa ngo-09:00 ukuya ku-16:00 ukususela ngeMivulo ukuya ngooLwesihlanu ize ivalwe ngeempelaveki nangeeholide zikawonke-wonke. Ungeno lusimahla. Ngolwazi oluthe vetshe malunga neMyuziyam kunye neenkqubo zayo zoluntu nceda undwendwele https://www.facebook.com/UsMuseum.​