Skedule vir gradeplegtighede

Seremonie Fakulteit Groeptoewysing Datum en tyd
1Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 1Maandag, 25 Maart 2024 (13:00)
2Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 2Maandag, 25 Maart 2024 (17:00)
3Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe AlleDinsdag, 26 Maart 2024 (09:00)
4Natuurwetenskappe AlleDinsdag, 26 Maart 2024 (13:00)
5AgriWetenskappeAlleDinsdag, 26 Maart 2024 (17:00)
6Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 1Woensdag, 27 Maart 2024 (09:00)
7Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 2Woensdag, 27 Maart 2024 (13:00)
8Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 3Woensdag, 27 Maart 2024 (17:00)
9Regsgeleerdheid (insluitend BRekLLB)
Krygskunde
AlleDonderdag, 28 Maart 2024 (09:00)
10IngenieursweseAlleDonderdag, 28 Maart 2024 (13:00)
11Opvoedkunde
Teologie
AlleDonderdag, 28 Maart 2024 (17:00)

Gradegroeptoekenning

Groepe Kwalifikasies
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 1 BA (Ontwikkeling en Omgewing)
BA (Menslikehulpbronbestuur)
BA (Geesteswetenskappe)
BA (Internasionale Studie)
BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies (PPE)
BA (Sosiale Dinamika)
BA (Sosio-informatika)
BA (Sportwetenskap)
HonsBA (Geografie en Omgewingstudie)
HonsBA (Geografiese Inligtingstelsels)
HonsBA (Geskiedenis)
HonsBA (Internasionale studies) HonsBA (Filosofie)
HonsBA (Politieke Wetenskap)
HonsBA (Sielkunde)
HonsBA (Sosiale Antropologie)
HonsBA (Sosiologie)
HonsBInfo
M (Stads- en Streeksbeplanning)
MA (Kliniese Sielkunde)
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
MA (Geografie en Omgewingstudie)
MA (Geskiedenis)
MA (Filosofie)
MA (Internasionale Studie)
MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
MA (Politieke Wetenskap)
MA (Sielkunde)
MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
MA (Sosio-informatika)
MA (Sosiologie)
MA (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamik)
MPhil (Toegepaste Etiek)
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
MPhil (Monitering en Evaluering)
MPhil (Openbare Geestesgesondhe)
MPhil (Ramprisikowetenskap en -ontwikkeling)
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
PGD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PGD (Transdissiplinêre Gesondheid- en Ontwikkelingstudie)
PGD (Toegepaste Etiek)
PGD (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
PGD (Kennis- en Inligtingstelselsbestuur)
PGD (Monitering en Evaluering)
PGD (Navorsingsbestuur en -administrasie) PhD (Toegepaste Etiek)
PhD (Evalueringstudies)
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
PhD (Geskiedenis)
PhD (Filosofie)
PhD (Besluitneming en Kennisdinamika)
PhD (Politieke Wetenskap)
PhD (Sielkunde)
PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
PhD (Sosiale Antropologie)
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PhD (Sosio-informatika)
PhD (Sosiologie)
PhD (Stads- en Streeksbeplanning)
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 2 Hoër Sertifikaat (Musiek)
Dip (Praktiese Musiekstudie)
Gev Dip (Praktiese musiek)
B Maatskaplike Werk
BA (Drama- en Teaterstudie)
BA (Visuele Kunste)
BA (Taal en Kultuur)
BA (Regsgeleerdheid)
BMusiek
BA (Musiek)
PGD (Tweedetaalstudie)
PGD (Tegnologie vir Taalaanleer)
PGD (Interkulturele Kommunikasie)
PGD (Filmmusiek)
PGD (Musiektegnologie)
HonsBA (Afrikatale)
HonsBA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
HonsBA (Afrikaans en Nederlands)
HonsBA (Antieke Kulture)
HonsBA (Antieke Tale)
HonsBA (Chinees)
HonsBA (Drama- en Teaterstudie)
HonsBA (Engels)
HonsBA (Frans)
HonsBA (Algemene Taalwetenskap)
HonsBA (Duits)
HonsBA (Joernalistiek)
HonsBMus
HonsBA (Vertaling)
HonsBA (Taalpraktyk)
HonsBA (Visuele Kunste Illustrasie)
HonsBA (Visuele Studie)
MA (Afrikatale)
MA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
MA (Afrikaans en Nederlands)
MA (Antieke Kulture)
MA (Antieke Tale)
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
MA (Drama- en Teaterstudie)
MA (Engels)
MA (Frans)
MA (Interkulturele Kommunika)
MA (Algemene Taalwetenskap)
MA (Duits)
MA (Joernalistiek)
MA (Leksikografie)
MA (Maatskaplike Werk)
MA (Vertaling)
MA (Tegnologie vir Taalaanleer)
MA (Visuele Kunste)
MA (Visuele Kunste) (Kunsonderwys)
MA (Visuele Studie)
MMus
MPhil (Filmmusiek)
MPhil (Musiektegnologie)
PhD (Afrikatale)
PhD (Afrikaans en Nederlands)
PhD (Antieke Kulture)
PhD (Antieke Tale)
PhD (Vergelykende letterkunde)
PhD (Drama- en Teaterstudie)
PhD (Engels)
PhD (Frans)
PhD (Algemene Taalwetenskap)
PhD (Duits)
PhD (Joernalistiek)
PhD (Leksikografie)
PhD (Musiek)
PhD (Maatskaplike Werk)
PhD (Vertaling)
PhD (Visuele Kunste)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 1BCom (Bedryfsielkunde)
BCom (Internasionale Besigheid)
BCom (Regsgeleerdheid)
BCom (Bestuurswetenskappe)
BCom (Wiskundige Wetenskappe)
BCom
HonsBCom (Besigheidsbestuur)
HonsBCom (Finansiële Risikobestuur)
HonsBCom (Menslikehulpbronbestuur)
HonsBCom (Bedryfsielkunde)
HonsBCom (Logistieke Bestuur)
HonsBCom (Wiskundige Statistiek)
HonsBCom (Operasionele Navorsing)
HonsBCom (Statistiek)
HonsBCom (Vervoerekonomie)
MCom (Besigheidsbestuur)
MCom (Finansiële Risikobestuur)
MCom (Menslikehulpbronbestuur)
MCom (Bedryfsielkunde)
MCom (Logistieke Bestuur)
MCom (Wiskundige Statistiek)
MCom (Kwantitatiewe Bestuur)
MCom (Operasionele Navorsing)
MCom (Statistiek)
MCom (Belasting)
MCom (Vervoerekonomie)
MPhil (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Bemarking)
PGD (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Strategiese Menslikehulpbronbestuur)
PGD (Vervoer en Logistiek)
PhD (Bedryfsielkunde)
PhD (Logistiek)
PhD (Logistieke Bestuur)
PhD (MIV/VIGS-bestuur)
PhD (Besigheidsbestuur)
PhD (Operasionele Navorsing)
PhD (Statistiek)
PhD (Vervoerekonomie)
PhD (Wiskundige Statistiek)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 2 BRek
BCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
BCom (Finansiële Rekeningkunde)
BCom (Bestuursrekeningkunde)
NGDip (Rekeningkunde)
NGDip (Aktuariële Wetenskap)
BRekHons
HonsBCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom Hons (Ekonomie)
BCom Hons (Bestuursrekeningkunde)
MRek
MCom (Aktuariële Wetenskap)
MCom (Rekenaarouditering)
MCom (Ekonomie)
PhD (Rekeningkunde)
PhD (Landbou-ekonomie)
PhD (Ekonomie)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 3Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Publieke Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Volhoubare Ontwikkeling
Dip (Volhoubare Ontwikkeling)
NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
NGDip (Ontwikkelingsfinansies)
NGDip (Omgewingsbestuur)
NGDip (Finansiële Beplanning)
NGDip (Toekomsstudie)
NGDip (Leierskapsontwikkeling)
NGDip (Projekbestuur)
NGDip (Openbare Finansiële Bestuur)
NGDip (Volhoubare Ontwikkeling)
HonsBPubAdmin
HonsB (Publieke Administrasie)
BCom Hons (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MBA
MCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MPA
MPhil (Ontwikkelingsfinansies)
MPhil (Omgewingsbestuur)
MPhil (Toekomsstudie)
MPhil (Bestuursafrigting)
MPhil (Leierskapsafrigting)
MPhil (Volhoubare Ontwikkeling)
PhD (Besigheidsbestuur en -administrasie)
PhD (Ontwikkelingsfinansies)
PhD (Toekomsstudie)
PhD (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
PhD (Volhoubare Ontwikkeling)