Skedule vir gradeplegtighede

Seremonie Fakulteit Groeptoewysing Datum en tyd
1Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 1Maandag 5 Desember 2022 (09:00)
2Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 2Maandag 5 Desember 2022 (13:00)
3Regsgeleerdheid (insluitend BRekLLB)
Krygskunde
Teologie
AlleMaandag 5 Desember 2022 (17:00)
4Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Groep 1Dinsdag 6 Desember 2022 (09:00)
5Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Groep 2Dinsdag 6 Desember 2022 (13:00)
6AgriWetenskappeAlleDinsdag 6 Desember 2022 (17:00)
7NatuurwetenskappeGroep 1Woensdag 7 Desember 2022 (09:00)
8NatuurwetenskappeGroep 2Woensdag 7 Desember 2022 (13:00)
9Ingenieurswese AlleWoensdag 7 Desember 2022 (17:00)
10Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 1Donderdag 8 Desember 2022 (09:00)
11Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 2Donderdag 8 Desember 2022 (13:00)
12Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 3Donderdag 8 Desember 2022 (17:00)
13OpvoedkundeAlleVrydag 9 Desember 2022 (09:00)

Gradegroeptoekenning

Groepe Kwalifikasies
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 1BCom (Bedryfsielkunde)
BCom (Internasionale Besigheid)
BCom (Regsgeleerdheid)
BCom (Bestuurswetenskappe)
BCom (Wiskundige wetenskappe)
BCom
HonsBCom (Ondernemingsbestuur)
HonsBCom (Finansiële Risikobestuur)
HonsBCom (Menslikehulpbronbestuur)
HonsBCom (Bedryfsielkunde)
HonsBCom (Logistieke Bestuur)
HonsBCom (Wiskundige Statistiek)
HonsBCom (Operasionele Navorsing)
HonsBCom (Statistiek)
HonsBCom (Vervoerekonomie)
MCom (Ondernemingsbestuur)
MCom (Finansiële Risikobestuur)
MCom (Menslikehulpbronbestuur)
MCom (Bedryfsielkunde)
MCom (Logistieke Bestuur)
MCom (Wiskundige Statistiek)
MCom (Kwantitatiewe Bestuur)
MCom (Operasionele Navorsing)
MCom (Statistiek)
MCom (Belasting)
MCom (Vervoerekonomie)
MPhil (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Bemarking)
PGD (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Strategiese Menslikehulpbronbestuur)
PGD (Vervoer en Logistiek)
PhD (Bedryfsielkunde)
PhD (Logistiek)
PhD (Logistieke Bestuur)
PhD (MIV/VIGS-bestuur)
PhD (Ondernemingsbestuur)
PhD (Operasionele Navorsing)
PhD (Statistiek)
PhD (Vervoerekonomie)
PhD (Wiskundige Statistiek)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 2 BRek
BCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
BCom (Finansiële Rekeningkunde)
BCom (Bestuursrekeningkunde)
BRek
BCom Hons (Ekonomie)
BCom Hons (Bestuursrekeningkunde)
MRek
MCom (Aktuariële Wetenskap)
MCom (Rekenaarouditering)
MCom (Ekonomie)
NGDip (Rekeningkunde)
NGDip (Aktuariële Wetenskap)
PhD (Rekeningkunde)
PhD (Landbou-ekonomie)
PhD (Ekonomie)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 3Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Publieke Verantwoordbaarheid
Dip (Volhoubare Ontwikkeling)
NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
NGDip (Ontwikkelingsfinansies)
NGDip (Omgewingsbestuur)
NGDip (Finansiële Beplanning)
NGDip (Toekomsstudie)
NGDip (Leierskapsontwikkeling)
NGDip (Projekbestuur)
NGDip (Openbare Finansiële Bestuur)
NGDip (Volhoubare Ontwikkeling)
HonsB (Publieke Administrasie)
HonsBCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MBA
MCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MPA
MPhil (Ontwikkelingsfinansies)
MPhil (Omgewingsbestuur)
MPhil (Toekomsstudie)
MPhil (Bestuursafrigting)
MPhil (Volhoubare Ontwikkelingsbeplanning en -bestuur)
PhD (Besigheidsbestuur en -administrasie)
PhD (Ontwikkelingsfinansies)
PhD (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 1BA (Geesteswetenskappe)
BA (Internasionale Studie)
BA (Menslikehulpbronbestuur)
BA (PPE)
BA (Ontwikkeling en Omgewing)
BA (Sosiale Dinamika)
BA (Sosio-informatika)
BA (Sportwetenskap)
BA Hons (Geografie en Omgewingstudie)
BA Hons (Geskiedenis)
BA Hons (Filosofie)
BA Hons (Internationale Studie)
BA Hons (Politieke Wetenskap)
BA Hons (Sielkunde)
BA Hons (Sosiale Antropologie)
BA Hons (Sosiologie)
BHonsInf
M (Stads- en Streeksbeplanning)
MA (Kliniese Sielkunde)
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
MA (Geografie en Omgewingstudie)
MA (Geskiedenis)
MA (Filosofie)
MA (Internasionale Studie)
MA (Openb Sosiol and Antr)
MA (Politieke Wetenskap)
MA (Sielkunde)
MA (Sosiale Antropologie)
MA (Sosio-informatika)
MA (Sosiologie)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamik)
MPhil (Toegepaste Etiek)
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
MPhil (Monitering en Evaluering)
MPhil (Openbare Geestesgesondhe)
MPhil (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
NGDip (Navorsingsbest en Adm)
NGDip (Toegepaste Etiek)
NGDip (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
NGDip (Kennis- en Inligtingstelselbestuur)
NGDip (Monitering en Evaluering)
PhD (Toegepaste Etiek)
PhD (Evalueringstudies)
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
PhD (Geskiedenis)
PhD (Filosofie)
PhD (Besluitneming en Kennisdinamik)
PhD (Politieke wetenskap)
PhD (Sielkunde)
PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
PhD (Sosiale Antropologie)
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PhD (Sosio-informatika)
PhD (Sosiologie)
PhD (Stads- en Streeksbeplanning)
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 2B Maatskaplike Werk
BA (Drama- en Teaterstudie)
BA (Visuele Kunste)
BA (Taal en Kultuur)
BA (Regsgeleerdheid)
B Musiek BA (Musiek)
Dip (Praktiese musiekstudies)
Hoër Sertifikaat (Musiek)
Gev Dip (Praktiese Musiek)
NGDip (Musiektegnologie)
BHonsMus
BA Hons (Afrikatale)
BA Hons (Afrikaans en Nederlands)
BA Hons (Antieke Kulture)
BA Hons (Chinees)
BA Hons (Drama- en Teaterstudie)
BA Hons (Engels)
BA Hons (Frans)
BA Hons (Algemene Taalwetenskap)
BA Hons (Duits)
BA Hons (Joernalistiek)
BA Hons (Musiek)
BA Hons (Vertaling)
BA Hons (Visuele Kunste Illustrasie)
BA Hons (Visuele Studie)
MA (Afrikatale)
MA (Afrikaans en Nederlands)
MA (Antieke Kulture)
MA (Antieke Tale)
MA (Drama- en Teaterstudie)
MA (Engels)
MA (Frans)
MA (Interkulturele Kommunika)
MA (Algemene Taalwetenskap)
MA (Duits)
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
MA (Joernalistiek)
MA (Leksikografie)
MA (Maatskaplike Werk)
MA (Tweedetaalstudie)
MA (Vertaling)
MA (Visuele Studie)
MMus
MPhil (Filmmusiek)
MPhil (Musiektegnologie)
NGDip (Tweedetaalstudie)
PhD (Afrikatale)
PhD (Afrikaans en Nederlands)
PhD (Antieke Kulture)
PhD (Antieke Tale)
PhD (Vergelykende letterkunde)
PhD (Drama- en Teaterstudie)
PhD (Engels)
PhD (Algemene Taalwetenskap)
PhD (Duits)
PhD (Joernalistiek)
PhD (Leksikografie)
PhD (Musiek)
PhD (Maatskaplike Werk)
PhD (Vertaling)
PhD (Visuele Studie)
Natuurwetenskappe – Groep 1BSc (Chemie)
BSc (Menslike Lewenswetenskap)
BSc (Molekulêre Biologie en Biotegnologie)
BSc (Sportwetenskap)
BSc (Stroom: Toegepaste medisinale chemie)
BSc (Stroom: Bioinformatika en berekeningsbiologie)
BSc Hons (Biochemie)
BSc Hons (Bioinformatika en berekeningsbiologie)
BSc Hons (Chemie)
BSc Hons (Genetika)
BSc Hons (Mikrobiologie)
BSc Hons (Fisiologiese wetenskappe)
BSc Hons (Polimeerwetenskap)
MSc (Biochemie)
MSc (Bioinformatika en berekeningsbiologie)
MSc (Chemie)
MSc (Genetika)
MSc (Mikrobiologie)
MSc (Fisiologiese wetenskappe)
MSc (Polimeerwetenskap)
PhD (Biochemie)
PhD (Bioinformatika en berekeningsbiologie)
PhD (Chemie)
PhD (Genetika)
PhD (Mikrobiologie)
PhD (Fisiologiese wetenskappe)
PhD (Polimeerwetenskap)
Natuurwetenskappe – Groep 2BSc (Biodiversiteit en ekologie)
BSc (Rekenaarwetenskap)
BSc (Aardwetenskap)
BSc (Algemeen)
BSc (Geo-informatika)
BSc (Wiskundige wetenskappe)
BSc (Fisika)
BSc (Stroom: Biomediese wiskundige wetenskappe)
BSc Hons (Toegepaste wiskunde)
BSc Hons (Biodiversiteit en ekologie)
BSc Hons (Rekenaarwetenskap)
BSc Hons (Aardwetenskap)
BSc Hons (Geo-informatika)
BSc Hons (Wiskunde)
BSc Hons (Operasiesnavorsing)
BSc Hons (Fisika)
BSc Hons (Plantbiotegnologie)
MSc (Toegepaste wiskunde)
MSc (Plantkunde)
MSc (Rekenaarwetenskap)
MSc (Aardwetenskap)
MSc (Geografie en omgewingstudies)
MSc (Geo-informatika)
MSc (Geologie)
MSc (Masjienleer en kunsmatige intelligensie)
MSc (Wiskundige wetenskappe)
MSc (Wiskunde)
MSc (Operasiesnavorsing)
MSc (Fisika)
MSc (Plantbiotegnologie)
MSc (Dierkunde)
PhD (Toegepaste wiskunde)
PhD (Plantkunde)
PhD (Rekenaarwetenskap)
PhD (Aardwetenskap)
PhD (Geografie en omgewingstudies)
PhD (Geo-informatika)
PhD (Geologie)
PhD (Wiskunde)
PhD (Fisika)
PhD (Plantbiotegnologie)
PhD (Dierkunde)
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe – Groep 1MBChB
Alle MMed programme
PhD (Anestesiologie)
PhD (Kliniese en Navorsingsetiek)
PhD (Dermatologie)
PhD (Noodgeneeskunde)
PhD (Huisartskunde)
PhD (Interne Geneeskunde)
PhD (Geneeskundige Fisika)
PhD (Neurochirurgie)
PhD (Kerngeneeskunde)
PhD (Obstetrie en Ginekologie)
PhD (Oogheelkunde)
PhD (Ortopedie chirurgie)
PhD (Oor-, neus- en keelheelkunde)
PhD (Pediatrie)
PhD (Farmakologie)
PhD (Plastiese en Rekonstruktiewe Chirurgie)
PhD (Psigiatrie)
PhD (Radiologiese Diagnose)
PhD (Radioterapie en Radio-isotope)
PhD (Chirurgie)
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe – Groep 2Alle voorgraadse programme (uitgesluit MBChB)
Alle NG Diplomas
Alle Honneursprogramme
Alle Magisterprogramme (uitgesluit MMed)
PhD (Anatomiese Patologie)
PhD (Anatomie)
PhD (Oudiologie)
PhD (Chemiese Patologie)
PhD (Epidemiologie)
PhD (Hematologiese Patologie)
PhD (Gesondheidsberoepe-onderwys)
PhD (Gesondheidswetenskappe-rehabilitasie)
PhD (Mensgenetika)
PhD (Geneeskundige Mikrobiologie)
PhD (Geneeskundige Fisiologie)
PhD (Geneeskundige Virologie)
PhD (Molekulêre Biologie)
PhD (Morfologiese Wetenskappe)
PhD (Verpleegkunde)
PhD (Voedingswetenskappe)
PhD (Arbeidsterapie)
PhD (Fisioterapie)
PhD (Openbaregesondheidsgeneeskunde)
PhD (Radiobiologie)
PhD (Spraak-Taalterapie)
PhD (Sportsielkunde)
PhD (Sportwetenskap)