Desember 2023 skedule vir gradeplegtighede

Seremonie Fakulteit Groeptoewysing Datum en tyd
1Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 1Maandag, 11 Desember 2023 (13:00)
2Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 2Maandag, 11 Desember 2023 (17:00)
3Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Groep 1Dinsdag, 12 Desember 2023 (09:00)
4Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Groep 2Dinsdag, 12 Desember 2023 (13:00)
5AgriWetenskappeAlleDinsdag, 12 Desember 2023 (17:00)
6IngenieursweseAlleWoensdag, 13 Desember 2023 (09:00)
7Natuurwetenskappe Groep 1Woensdag, 13 Desember 2023 (13:00)
8NatuurwetenskappeGroep 2Woensdag, 13 Desember 2023 (17:00)
9Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 1Donderdag, 14 Desember 2023 (09:00)
10Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 2Donderdag, 14 Desember 2023 (13:00)
11Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 3Donderdag, 14 Desember 2023 (17:00)
12Regsgeleerdheid (insluitend BRekLLB)
Krygskunde
AlleVrydag, 15 Desember 2023 (09:00)
13Opvoedkunde
Teologie
AlleVrydag, 15 Desember 2023 (15:00)

Gradegroeptoekenning

Groepe Kwalifikasies
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 1 BA (Ontwikkeling en Omgewing)
BA (Menslikehulpbronbestuur)
BA (Geesteswetenskappe)
BA (Internasionale Studie)
BA (Politieke, Filosofiese en Ekonomiese Studies (PPE)
BA (Sosiale Dinamika)
BA (Sosio-informatika)
BA (Sportwetenskap)
BA Hons (Geografie en Omgewingstudie)
HonsBA (Geografiese Inligtingstelsels)
BA Hons (Geskiedenis)
BA Hons (Filosofie)
BA Hons (Internasionale Studie)
BA Hons (Politieke Wetenskap)
BA Hons (Sielkunde)
BA Hons (Sosiale Antropologie)
BA Hons (Sosiologie)
HonsBInfo
M in Stads- en Streeksbeplanning
MA (Kliniese Sielkunde)
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
MA (Geografie en Omgewingstudie)
MA (Geskiedenis)
MA (Filosofie)
MA (Internasionale Studie)
MA (Openbare Sosiologie en Antropologie)
MA (Politieke Wetenskap)
MA (Sielkunde)
MA (Sosiale Antropologie)
MA (Sosio-informatika)
MA (Sosiologie)
MA (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamik)
MPhil (Toegepaste Etiek)
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
MPhil (Monitering en Evaluering)
MPhil (Openbare Geestesgesondhe)
MPhil (Ramprisikowetenskap en -ontwikkeling)
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
PGD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PGD (Transdissiplinêre Gesondheid- en Ontwikkelingstudie)
PGD (Toegepaste Etiek)
PGD (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
PGD (Kennis- en Inligtingstelselsbestuur)
PGD (Monitering en Evaluering)
PGD (Navorsingsbestuur en -administrasie) PhD (Toegepaste Etiek)
PhD (Evalueringstudies)
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
PhD (Geskiedenis)
PhD (Filosofie)
PhD (Besluitneming en Kennisdinamika)
PhD (Politieke Wetenskap)
PhD (Sielkunde)
PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
PhD (Sosiale Antropologie)
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PhD (Sosio-informatika)
PhD (Sosiologie)
PhD (Stads- en Streeksbeplanning)
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 2 Hoër Sertifikaat (Musiek)
Dip (Praktiese Musiekstudie)
Gev Dip (Praktiese musiek)
B Maatskaplike Werk
BA (Drama- en Teaterstudie)
BA (Visuele Kunste)
BA (Taal en Kultuur)
BA (Regsgeleerdheid)
BMus
BA (Musiek)
PGD (Tweedetaalstudie)
PGD (Tegnologie vir Taalaanleer)
PGD (Interkulturele Kommunikasie)
PGD (Filmmusiek)
PGD (Musiektegnologie)
HonsBA (Afrikatale)
HonsBA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
HonsBA (Afrikaans en Nederlands)
HonsBA (Antieke Kulture)
HonsBA (Antieke Tale)
HonsBA (Chinees)
HonsBA (Drama- en Teaterstudie)
HonsBA (Engels)
HonsBA (Frans)
HonsBA (Algemene Taalwetenskap)
HonsBA (Duits)
HonsBA (Joernalistiek)
HonsBMus
HonsBA (Vertaling)
HonsBA (Taalpraktyk)
HonsBA (Visuele Kunste Illustrasie)
HonsBA (Visuele Studie)
MA (Afrikatale)
MA (Afrikatale vir Professionele Kontekste)
MA (Afrikaans en Nederlands)
MA (Antieke Kulture)
MA (Antieke Tale)
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
MA (Drama- en Teaterstudie)
MA (Engels)
MA (Frans)
MA (Interkulturele Kommunika)
MA (Algemene Taalwetenskap)
MA (Duits)
MA (Joernalistiek)
MA (Leksikografie)
MA (Maatskaplike Werk)
MA (Vertaling)
MA (Tegnologie vir Taalaanleer)
MA (Visuele Kunste)
MA (Visuele Kunste) (Kunsonderwys)
MA (Visuele Studie)
MMus
MPhil (Filmmusiek)
MPhil (Musiektegnologie)
PhD (Afrikatale)
PhD (Afrikaans en Nederlands)
PhD (Antieke Kulture)
PhD (Antieke Tale)
PhD (Vergelykende letterkunde)
PhD (Drama- en Teaterstudie)
PhD (Engels)
PhD (Frans)
PhD (Algemene Taalwetenskap)
PhD (Duits)
PhD (Joernalistiek)
PhD (Leksikografie)
PhD (Musiek)
PhD (Maatskaplike Werk)
PhD (Vertaling)
PhD (Visuele Kunste)
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe – Groep 1MBChB
Alle MMed programme
PhD (Anestesiologie)
PhD (Kliniese en Navorsingsetiek)
PhD (Dermatologie)
PhD (Noodgeneeskunde)
PhD (Gesinsgeneeskunde)
PhD (Interne Geneeskunde)
PhD (Mediese Fisika)
PhD (Neurochirurgie)
PhD (Kerngeneeskunde)
PhD (Verloskunde en Ginekologie)
PhD (Oftalmologie)
PhD (Ortopedie chirurgie)
PhD (Oor-, neus- en keelheelkunde)
PhD (Pediatrie)
PhD (Farmakologie)
PhD (Plastiese en Rekonstruktiewe Chirurgie)
PhD (Psigiatrie)
PhD (Radiologiese Diagnose)
PhD (Radioterapie en Radio-isotope)
PhD (Chirurgie)
Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe – Groep 2Alle voorgraadse programme (uitgesluit MBChB)
Alle NG Diplomas
Alle Honneursprogramme
Alle Magisterprogramme (uitgesluit MMed)
PhD (Anatomiese Patologie)
PhD (Anatomie)
PhD (Oudiologie)
PhD (Biostatistiek)
PhD (Chemiese Patologie)
PhD (Epidemiologie)
PhD (Hematologiese Patologie)
PhD (Gesondheidsberoepe-onderwys)
PhD (Gesondheidswetenskappe-rehabilitasie)
PhD (Mensgenetika)
PhD (Geneeskundige Mikrobiologie)
PhD (Geneeskundige Fisiologie)
PhD (Geneeskundige Virologie)
PhD (Molekulêre Biologie)
PhD (Morfologiese Wetenskappe)
PhD (Verpleegkunde)
PhD (Voedingswetenskappe)
PhD (Arbeidsterapie)
PhD (Fisioterapie)
PhD (Openbaregesondheidsgeneeskunde)
PhD (Radiobiologie)
PhD (Spraak-Taalterapie)
PhD (Sportsielkunde)
PhD (Sportwetenskap)
Natuurwetenskappe – Groep 1BSc (Chemie)
BSc (Menslike Lewenswetenskap)
BSc (Molekulêre Biologie en Biotegnologie)
BSc (Sportwetenskap)
BSc (Fokusarea: Toegepaste Medisinale Chemie)
BSc (Fokusarea: Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
BSc Hons (Biochemie)
BSc Hons (Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
BSc Hons (Chemie)
BSc Hons (Genetika)
BSc Hons (Mikrobiologie)
BSc Hons (Fisiologiese Wetenskappe)
BSc Hons (Polimeerwetenskap)
MSc (Biochemie)
MSc (Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
MSc (Chemie)
MSc (Genetika)
MSc (Mikrobiologie)
MSc (Fisiologiese Wetenskappe)
MSc (Polimeerwetenskap)
PhD (Biochemie)
PhD (Bioinformatika en Berekeningsbiologie)
PhD (Chemie)
PhD (Genetika)
PhD (Mikrobiologie)
PhD (Fisiologiese Wetenskappe)
PhD (Polimeerwetenskap)
Natuurwetenskappe – Groep 2BSc (Biodiversiteit en Ekologie)
BSc (Rekenaarwetenskap)
BSc (Aardwetenskap)
BSc (Geoinformatika)
BSc (Wiskundige en Wetenskappe)
BSc (Fisika)
BSc (Fokusarea: Biomediese Wiskundige Wetenskappe)
BSc (Fokusarea: Biowiskunde)
BSc Hons (Toegepaste Wiskunde)
BSc Hons (Biodiversiteit en Ekologie)
BSc Hons (Rekenaarwetenskap)
BSc Hons (Aardwetenskap)
BSc Hons (Geoinformatika)
BSc Hons (Wiskunde)
BSc Hons (Fisika)
BSc Hons (Plantbiotegnologie)
MSc (Toegepaste Wiskunde)
MSc (Plantkunde)
MSc (Rekenaarwetenskap)
MSc (Aardwetenskappe)
MSc (Geografie en omgewingstudies)
MSc (Geoinformatika)
MSc (Masjienleer en kunsmatige intelligensie)
MSc (Wiskundige wetenskappe)
MSc (Wiskunde)
MSc (Operasiesnavorsing)
MSc (Fisika)
MSc (Plantbiotegnologie)
MSc (Fisiese en Wiskundige Analise)
MSc (Dierkunde)
PhD (Toegepaste Wiskunde)
PhD (Plantkunde)
PhD (Rekenaarwetenskap)
PhD (Aardwetenskap)
PhD (Geografie en Omgewingstudies)
PhD (Geoinformatika)
PhD (Wiskunde)
PhD (Fisika)
PhD (Plantbiotegnologie)
PhD (Fisiese en Wiskundige Analise)
PhD (Dierkunde)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 1BCom (Bedryfsielkunde)
BCom (Internasionale Besigheid)
BCom (Regsgeleerdheid)
BCom (Bestuurswetenskappe)
BCom (Wiskundige Wetenskappe)
BCom
HonsBCom (Besigheidsbestuur)
HonsBCom (Finansiële Risikobestuur)
HonsBCom (Menslikehulpbronbestuur)
HonsBCom (Bedryfsielkunde)
HonsBCom (Logistieke Bestuur)
HonsBCom (Wiskundige Statistiek)
HonsBCom (Operasionele Navorsing)
HonsBCom (Statistiek)
HonsBCom (Vervoerekonomie)
MCom (Besigheidsbestuur)
MCom (Finansiële Risikobestuur)
MCom (Menslikehulpbronbestuur)
MCom (Bedryfsielkunde)
MCom (Logistieke Bestuur)
MCom (Wiskundige Statistiek)
MCom (Kwantitatiewe Bestuur)
MCom (Operasionele Navorsing)
MCom (Statistiek)
MCom (Belasting)
MCom (Vervoerekonomie)
MPhil (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Bemarking)
PGD (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Strategiese Menslikehulpbronbestuur)
PGD (Vervoer en Logistiek)
PhD (Bedryfsielkunde)
PhD (Logistiek)
PhD (Logistieke Bestuur)
PhD (MIV/VIGS-bestuur)
PhD (Besigheidsbestuur)
PhD (Operasionele Navorsing)
PhD (Statistiek)
PhD (Vervoerekonomie)
PhD (Wiskundige Statistiek)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 2 BRek
BCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
BCom (Finansiële Rekeningkunde)
BCom (Bestuursrekeningkunde)
NGDip (Rekeningkunde)
NGDip (Aktuariële Wetenskap)
BRekHons
HonsBCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom Hons (Ekonomie)
BCom Hons (Bestuursrekeningkunde)
MRek
MCom (Aktuariële Wetenskap)
MCom (Rekenaarouditering)
MCom (Ekonomie)
PhD (Rekeningkunde)
PhD (Landbou-ekonomie)
PhD (Ekonomie)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 3Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Publieke Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Volhoubare Ontwikkeling
Dip (Volhoubare Ontwikkeling)
NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
NGDip (Ontwikkelingsfinansies)
NGDip (Omgewingsbestuur)
NGDip (Finansiële Beplanning)
NGDip (Toekomsstudie)
NGDip (Leierskapsontwikkeling)
NGDip (Projekbestuur)
NGDip (Openbare Finansiële Bestuur)
NGDip (Volhoubare Ontwikkeling)
HonsBPubAdmin
HonsB (Publieke Administrasie)
BCom Hons (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MBA
MCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MPA
MPhil (Ontwikkelingsfinansies)
MPhil (Omgewingsbestuur)
MPhil (Toekomsstudie)
MPhil (Bestuursafrigting)
MPhil (Leierskapsafrigting)
MPhil (Volhoubare Ontwikkeling)
PhD (Besigheidsbestuur en -administrasie)
PhD (Ontwikkelingsfinansies)
PhD (Toekomsstudie)
PhD (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
PhD (Volhoubare Ontwikkeling)