Skedule vir gradeplegtighede

Seremonie Fakulteit Groeptoewysing Datum en tyd
1Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 1Maandag, 27 Maart 2023 (13:00)
2Lettere en Sosiale Wetenskappe Groep 2Maandag, 27 Maart 2023 (17:00)
3Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe AlleDinsdag, 28 Maart 2023 (13:00)
4AgriWetenskappeAlleDinsdag, 28 Maart 2023 (17:00)
5Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 1Woensdag, 29 Maart 2023 (09:00)
6Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 2Woensdag, 29 Maart 2023 (13:00)
7Ekonomiese en BestuurswetenskappeGroep 3Woensdag, 29 Maart 2023 (17:00)
8Ingenieurswese AlleDonderdag, 30 Maart 2023 (09:00)
9NatuurwetenskappeAlleDonderdag, 30 Maart 2023 (13:00)
10Teologie
Opvoedkunde
AlleDonderdag, 30 Maart 2023 (17:00)
11Krygskunde
Regsgeleerdheid (insluitend BRekLLB)
AlleVrydag, 31 Maart 2023 (09:00)

Gradegroeptoekenning

Groepe Kwalifikasies
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 1BCom (Bedryfsielkunde)
BCom (Internasionale Besigheid)
BCom (Regsgeleerdheid)
BCom (Bestuurswetenskappe)
BCom (Wiskundige wetenskappe)
BCom
HonsBCom (Ondernemingsbestuur)
HonsBCom (Finansiële Risikobestuur)
HonsBCom (Menslikehulpbronbestuur)
HonsBCom (Bedryfsielkunde)
HonsBCom (Logistieke Bestuur)
HonsBCom (Wiskundige Statistiek)
HonsBCom (Operasionele Navorsing)
HonsBCom (Statistiek)
HonsBCom (Vervoerekonomie)
MCom (Ondernemingsbestuur)
MCom (Finansiële Risikobestuur)
MCom (Menslikehulpbronbestuur)
MCom (Bedryfsielkunde)
MCom (Logistieke Bestuur)
MCom (Wiskundige Statistiek)
MCom (Kwantitatiewe Bestuur)
MCom (Operasionele Navorsing)
MCom (Statistiek)
MCom (Belasting)
MCom (Vervoerekonomie)
MPhil (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Bemarking)
PGD (MIV/VIGS-bestuur)
PGD (Strategiese Menslikehulpbronbestuur)
PGD (Vervoer en Logistiek)
PhD (Bedryfsielkunde)
PhD (Logistiek)
PhD (Logistieke Bestuur)
PhD (MIV/VIGS-bestuur)
PhD (Ondernemingsbestuur)
PhD (Operasionele Navorsing)
PhD (Statistiek)
PhD (Vervoerekonomie)
PhD (Wiskundige Statistiek)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 2 BRek
BCom (Aktuariële Wetenskap)
BCom (Ekonomiese Wetenskappe)
BCom (Finansiële Rekeningkunde)
BCom (Bestuursrekeningkunde)
BRek
BCom Hons (Ekonomie)
BCom Hons (Bestuursrekeningkunde)
MRek
MCom (Aktuariële Wetenskap)
MCom (Rekenaarouditering)
MCom (Ekonomie)
NGDip (Rekeningkunde)
NGDip (Aktuariële Wetenskap)
PhD (Rekeningkunde)
PhD (Landbou-ekonomie)
PhD (Ekonomie)
Ekonomiese en Bestuurswetenskappe – Groep 3Diploma in Openbare Verantwoordbaarheid
Gevorderde Diploma in Publieke Verantwoordbaarheid
Dip (Volhoubare Ontwikkeling)
NGDip (Besigheidsbestuur en -administrasie)
NGDip (Ontwikkelingsfinansies)
NGDip (Omgewingsbestuur)
NGDip (Finansiële Beplanning)
NGDip (Toekomsstudie)
NGDip (Leierskapsontwikkeling)
NGDip (Projekbestuur)
NGDip (Openbare Finansiële Bestuur)
NGDip (Volhoubare Ontwikkeling)
HonsB (Publieke Administrasie)
HonsBCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MBA
MCom (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
MPA
MPhil (Ontwikkelingsfinansies)
MPhil (Omgewingsbestuur)
MPhil (Toekomsstudie)
MPhil (Bestuursafrigting)
MPhil (Volhoubare Ontwikkelingsbeplanning en -bestuur)
PhD (Besigheidsbestuur en -administrasie)
PhD (Ontwikkelingsfinansies)
PhD (Openbare en Ontwikkelingsbestuur)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 1BA (Geesteswetenskappe)
BA (Internasionale Studie)
BA (Menslikehulpbronbestuur)
BA (PPE)
BA (Ontwikkeling en Omgewing)
BA (Sosiale Dinamika)
BA (Sosio-informatika)
BA (Sportwetenskap)
BA Hons (Geografie en Omgewingstudie)
BA Hons (Geskiedenis)
BA Hons (Filosofie)
BA Hons (Internasionale Studie)
BA Hons (Politieke Wetenskap)
BA Hons (Sielkunde)
BA Hons (Sosiale Antropologie)
BA Hons (Sosiologie)
BHonsInf
M (Stads- en Streeksbeplanning)
MA (Kliniese Sielkunde)
MA (Geografiese Inligtingstelsels)
MA (Geografie en Omgewingstudie)
MA (Geskiedenis)
MA (Filosofie)
MA (Internasionale Studie)
MA (Openb Sosiol en Antr)
MA (Politieke Wetenskap)
MA (Sielkunde)
MA (Sosiale Antropologie)
MA (Sosio-informatika)
MA (Sosiologie)
MPhil (Besluitneming en Kennisdinamik)
MPhil (Toegepaste Etiek)
MPhil (Inligting- en Kennisbestuur)
MPhil (Monitering en Evaluering)
MPhil (Openbare Geestesgesondhe)
MPhil (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
MPhil (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
MPhil (Transdissiplinêre Gesondheids- en Ontwikkelingstudie)
MPhil (Stedelike en Streekwetenskap)
NGDip (Navorsingsbest en Adm)
NGDip (Toegepaste Etiek)
NGDip (Ramprisikostudie en -ontwikkeling)
NGDip (Kennis- en Inligtingstelselbestuur)
NGDip (Monitering en Evaluering)
PhD (Toegepaste Etiek)
PhD (Evalueringstudies)
PhD (Geografie en Omgewingstudie)
PhD (Geskiedenis)
PhD (Filosofie)
PhD (Besluitneming en Kennisdinamika)
PhD (Politieke wetenskap)
PhD (Sielkunde)
PhD (Studie van Wetenskap en Tegnologie)
PhD (Sosiale Antropologie)
PhD (Sosiaalwetenskaplike Metodes)
PhD (Sosio-informatika)
PhD (Sosiologie)
PhD (Stads- en Streeksbeplanning)
PhD (Stedelike en Streekwetenskap)
Lettere en Sosiale Wetenskappe – Groep 2B Maatskaplike Werk
BA (Drama- en Teaterstudie)
BA (Visuele Kunste)
BA (Taal en Kultuur)
BA (Regsgeleerdheid)
B Musiek BA (Musiek)
Dip (Praktiese musiekstudies)
Hoër Sertifikaat (Musiek)
Gev Dip (Praktiese Musiek)
NGDip (Musiektegnologie)
BHonsMus
BA Hons (Afrikatale)
BA Hons (Afrikaans en Nederlands)
BA Hons (Antieke Kulture)
BA Hons (Chinees)
BA Hons (Drama- en Teaterstudie)
BA Hons (Engels)
BA Hons (Frans)
BA Hons (Algemene Taalwetenskap)
BA Hons (Duits)
BA Hons (Joernalistiek)
BA Hons (Musiek)
BA Hons (Vertaling)
BA Hons (Visuele Kunste Illustrasie)
BA Hons (Visuele Studie)
MA (Afrikatale)
MA (Afrikaans en Nederlands)
MA (Antieke Kulture)
MA (Antieke Tale)
MA (Drama- en Teaterstudie)
MA (Engels)
MA (Frans)
MA (Interkulturele Kommunika)
MA (Algemene Taalwetenskap)
MA (Duits)
MA (Kreatiewe Skryfkunde)
MA (Joernalistiek)
MA (Leksikografie)
MA (Maatskaplike Werk)
MA (Tweedetaalstudie)
MA (Vertaling)
MA (Visuele Studie)
MMus
MPhil (Filmmusiek)
MPhil (Musiektegnologie)
NGDip (Tweedetaalstudie)
PhD (Afrikatale)
PhD (Afrikaans en Nederlands)
PhD (Antieke Kulture)
PhD (Antieke Tale)
PhD (Vergelykende letterkunde)
PhD (Drama- en Teaterstudie)
PhD (Engels)
PhD (Algemene Taalwetenskap)
PhD (Duits)
PhD (Joernalistiek)
PhD (Leksikografie)
PhD (Musiek)
PhD (Maatskaplike Werk)
PhD (Vertaling)
PhD (Visuele Studie)