Medicine and Health Sciences
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Voornemende Voorgraadse Studente

Aansoeke en keuring

  • Doen vanaf 1 Maart aansoek.
    Sluitingsdatums vir aansoeke is soos volg:
    30 Junie – MBChB, B in Arbeidsterapie, BSc in Dieetkunde, BSc in Fisioterapie, B in Spraak-Taal en Gehoorterapie en B in Verpleging en Verloskunde*
    *LET WEL: die naam van die graad program sal verander na die B in Verpleegkunde sodra ons goedkeuring van die DHOO ontvang.
  • Al ons studie programme is onderworpe aan keuring op grond van vasgestelde minimum vereistes en die hoeveelheid studente wat per program geakkommodeer kan word
  • Lees die keuringsriglyne vir die program van jou keuse onder die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe hier