Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie

Kantoor van die Adjunk-registrateur​


​Adjunkregistrateur & Hoof: Sentrum vir Studente Administrasie​​ (Tygerbergkampus)

Farah Fredericks 
Tel: +27 21 938 9379
Email: farah@sun.ac.za

 • Oorhoofs verantwoordelik vir die strategiese en operasionele bestuur van die funksies en personeel van die Sentrum vir Studente Administrasie (Tygerbergkampus)
 • Prosessering van dissiplinere aangeleenthede van studente in oorleg met Fakulteitsbestuur, die Studente Dissipline Kantoor en die Afdeling Studentesake.
 • Voorsiening van administratiewe en sekretariële dienste aan `n verskeidenheid komitees, insluitend die Fakulteitsraad;
 • Verantwoordelik vir die integriteit van akademiese rekords op die Tygerbergkampus;
 • Verskaf leiding en advies aan voornemende en huidige studente, personeel en lede van die publiek insake studente en akademiese administrasie, en verwante aangeleenthede.

Salot-Hanekom.jpg

​Ko​ö​rdineerder: Kantoor van die Adjunk-Registrateur (Tygerbergkampus)

Ms Salot Hanekom
Tel: 021 938 9379

Email: salot@sun.ac.za

 • Operasionele koördinering van die Kantoor van die Adjunkregistrateur (Tygerbergkampus).
 • Koördinering van fakulteitsfunksies soos die Toewydingseremonie
 • Bestuur en hou die register by van besluite wat geneem is deur die Fakulteitsraad.
 • Samestelling van die Fakulteitsalmanak van die Tygerbergkampus.
 • Administreer verlof tot afwesigheid aansoeke van studente.
 • Bestuur fakulteitsverspreidings lyste, bv. afdelingshoofde, FGGW bestuurslede, fakulteitsraadslede, uitvoerende departementshoofde, module voorsitters vir MB, ChB en programkoördineerders vir voor- en nagraadse programkomitees.
 • Koördineer en administreer aansoeke om van die hertoelatingsappélkomitee vir die FGGW
 • Koördineer verifiëring van afgestudeerde studente vir buitelandse registrasie en ECFMG aansoeke.