Centre for Student Administration
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​​​​​​​​Sentrum vir​​ Studente-administrasie

Beleide, Riglyne, Reëls en Regulasies

» Benoembaarheid vir aanstelling as promotors/medepromotors, studieleiers/medestudieleiers en eksaminatore vir PhD en meestersgrade

» Bepalings ten opsigte van verlof tot afwesigheid

» Beroepsblootstelling aan MIV ​

» ​Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en -oordrag (KAO) Riglyne ​

» Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe Taalimplementeringsplan 2020​

» Fakulteitspesifieke bepalings vir terugvoer aan studente na afloop van assesseringsgeleenthede

» FGGW Rook- en tabakvrye kampusregulasies (2018) (dokument slegs in Engels beskikbaar)​​

» Gedragskode vir Gemeenskapsgebaseerde ​​Onderrig

» Herbeoordeling van eksamenantwoordskrifte ​

» Immuungekompromitteerde studente​

» Memorandum van samewerking tussen studente wat navorsing onderneem en die studieleiers wat hulle begelei

» Protokol vir kontekstuele besoeke: Veiligheid en gedragskode​

» Protokol: Potensieel Belemmerde Studente (Standaard Operasionele Prosedure)

» Protokol: Studente met beweerde substansmisbruik (Eng & Afr)

» Riglyne vir Risikoverlaging van Tuberkulose by Studente (Volledige Dokument) - Slegs in Engels beskikbaar

» Riglyne: Onderbreking van voorgraadse studies

» Riglyne vir studenteprojekte in provinsiale fasiliteite (dokument slegs in Engels beskikbaar)​

» Riglyne vir verlaging van tuberkulose-risiko

» Risikoverlagingsriglyne vir kliniese/praktiese opleiding​​​

» Studentediversiteit op die Platform vir Kliniese Opleiding

» Studentnoodgevalle-riglyne