Business Management
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Skenkingsbestuur

​​​​​​​​​

​​​NA TOEKENNING

Die Kantoor vir Skenkingsbestuur (KSB) verskaf die onderstaande dienste gedurende die na-toekenning-fase van die aansoekproses:

 • Skakel met die Afdeling Navorsingsontwikkeling (ANO) om die ooreenkoms te laat onderteken.
 • Verleen bystand aan die hoofnavorser om die verklaringsbrief te laat onderteken, 'n kostepunt (KP) te skep en by die Instituut vir Navorsing oor Kosmiese Straling (Eng. ICRR) aansoek om vermindering of vrystelling te doen, waar nodig.
 • Benoem 'n toegewese projekrekenmeester (PR) om hulp met die volgende te verleen –
  • voldoening aan vereistes van finansiële verslagdoening volgens die ooreenkoms;
  • indiening van fakture aan die befondser volgens die tyds- en ander bepalings van die ooreenkoms;
  • verskaffing van gereelde terugvoering (soos met die hoofnavorser ooreengekom) oor die finansiële status van die projek (begroting teenoor werklike uitgawes); sou moontlike probleme uitgewys word, moet die KSB 'n e-pos aan die uitvoerende HUB, die Visedekaan: Navorsing en die Direkteur: Besigheidsbestuur stuur vir verdere hantering of besluitneming;
  • raadgewing aan hoofnavorsers oor die befondser se kostebepalings (toelaatbare teenoor ontoelaatbare uitgawes); en
  • regstelling van joernaalinskrywings:
   • salarisregstelling volgens verskil tussen bedrag geëis en tydstate,
   • ICRR-verwante regstellings soos nodig, en
   • ander ad hoc-joernaalinskrywings soos nodig om uitgawes reg te stel (bv. oordrag na korrekte KP of ontoelaatbare uitgawes).
 • Indien 'n finansiële oudit geverg word – tref reëlings met ouditeurs, voeg werksdokumente saam en verseker dat die oudit volgens die tydsbepalings in die ooreenkoms afgehandel word.
 • ​​Verleen bystand met projekafsluiting ooreenkomstig die bepalings van die befondser of die ooreenkoms.​