RDSD
Welkom by Universiteit Stellenbosch

​Navorsingsontwikkeling & -steun

Meer oor die Kantoor vir Navorsingskapasiteitsontwikkeling en -befondsing

Die Kantoor vir Navorsingskapasiteitsontwikkeling en -befondsing (KNKB) ondersteun navorsing op twee hoofgebiede. Die kantoor versprei navorsingsbefondsingsgeleenthede en adviseer navorsers en nagraadse studente in die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe rakende die geskikste befondingsgeleenthede waarvoor hulle kan aansoek doen. Die KNKB bestuur interne Fakulteitspesifieke navorsingsbefondsing (voor- en nátoekenning), befondsing deur Subkomitee C van die Navorsingskomitee van die Senaat (voor- en nátoekenning) asook nasionale befondsingsagentskappe verbonde aan gesondheidnavorsing (voor- en nátoekenning).   

Aktiwiteite vir navorsingskapasiteitsontwikkeling sluit in oriëntering van nuwe Fakulteitspersoneel en nagraadse studente, kursusse in die ontwikkeling van kliniese navorsingsvaardighede, werkswinkels vir die skryf van toelaagaansoeke en meer. Kort navorsingsinligtingsessies oor gekose onderwerpe van belang word deur die kantoor aangebied. Hierbenewens ondersteun die KNKB die verslagdoeningsproses oor jaarlikse navorsingsuitsette in oorleg met die Afdeling Navorsingsontwikkeling.​

Navorsingskapasiteits-ontwikkeling

 

Die KNKB, Tygerbergkampus, bied werkswinkels vir navorsings- kapasiteitsontwikkeling, kortkursusse en kort inligtingsessie aan personeel, nagraadse genote en nagraadse studente van die Fakulteit Geneeskunde en Gesondheids-wetenskappe aan. Die jaarprogram is gefokus op gesondheidsnavorsing en vul die Afdeling Navorsings-ontwikkeling se kapasiteits- ontwikkelingsprogram aan. Werkswinkels en inligtingsessies oor kapasiteitsontwikkeling word op hierdie webtuiste asook in Impromptu, die interne elektroniese Fakulteitsnuusbrief, geadverteer.
Lees meer ›
Navorsingsbefondsings-geleenthede

Die KNKB administreer die meerderheid van die Fakulteit se interne navorsingsbefondsing, deur die Fakulteit se Navorsingskomitee (Subkomitee C) en deur ander strategiese befondsingsbronne. Funksies sluit in algemene leiding oor navorsingsbefondsing (plaaslike, nasionaal en internasionaal) en administrasie van voor- en nátoekenningsprosesse. Hierbenewens bestuur die KNKB nasionale gesondheidspesifieke befondsingsliggame namens die Universiteit Stellenbosch. Huidige oproepe om befondsing word op hierdie webtuiste asook in Impromptu, die interne elektroniese Fakulteitsnuusbrief, geadverteer.Lees meer ›
Navorsingsuitsette

 

Verslag word jaarliks oor navorsingsuitsette, in die vorm van navorsingsartikels, boeke, hoofstukke in boeke en kongresverrigtinge, gedoen deur ʼn opname op die Universiteit se navorsingsadministrateurstelsel (die RA-stelsel). Al die gerapporteerde inligting word in die Universiteit se jaarlikse navorsingsverslag saamgevoeg en geskikte uitsette word aan die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding vir subsidiedoeleindes voorgelê. Opleiding word jaarliks tydens die navorsingsuitsetvasleggingsproses aangebied. Die KNKB ondersteun die Afdeling Navorsingsontwikkeling in hierdie proses en help navorsers met die interpretering van beleide met betrekking tot subsidiedraende navorsingsuitsette.

Lees meer ›
Regis​teer vir opleiding
Werskwinkels
​Kortkursusse
Kort Inligtingsessies
Navorsingsondersteunings-
dienste-kontaklys
Navorsingsbefondsings-
kalender
Navorsingsbfondsing per kategorie​​​

Navorsingsbefondisngs-kontaklys

Befondsingsboekie

MMed-eenheid
​