Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch
Copy of sc web banners (3).png

​​​​​​​​​​

Die oorsprong van die naam “Auxin" is Grieks (auxano) en beteken om “te groei"

Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) het die Auxins begin in die uit voering van hulle taak om US-akademici met hulle onderrigverantwoordelikhede by te staan.Om meer oor die Auxins te lees, kliek hier.

​Die doelwit van die Auxins is om vir US-akademici die volgende groeigeleenthede te skep:

  • Toonvensters vir innoverende onderrig- en assesseringspraktyke op kampus
  • Geleenthede vir akademici om hulle kennis oor onderwerpe in die arena van onderrig en leer aan die US, waarin hulle self belangstel, te ondersoek en te verdiep
  • 'n Padkaart vir akademieskap vir onderrig en leer as deel van die algehele groeiproses vir dosente om reflektiewe dosente te word.

Die Auxins fokus op innoverings in onderrig en leer aan US. Gedagtig aan ons US Onderrig- en Leerbeleid, neem ons in ag dat ons dosente werk in 'n konteks van toenemend diverse studentekorps.

Ondersteuning en hulpbronne vir US dosente se innoverende onderrig wat tydens Auxins gedeel word​, belyn met die US strategiese raamwerk vir genetwerkte en samewerkende onderrig en leer. Die US Onderrig- en Leerbeleid maak voorsiening vir hulpbronne wat dosente en  studenteleer ondersteun (soos biblioteke en tegnologie) as 'n integrale deel van die leeraanbiedinge. ​​

Vir hulpbronne van die vorige Auxins, kliek hier.​
​​

​​​​​ ​​​​

The name of the “Auxins" originates from Greek (auxano) and means “to grow".

The Centre for Teaching and Learning (CTL) started the Auxins to accomplish their task of supporting SU academics in their teaching responsibilities.  To read more about the Auxins, click here.

The Auxins therefore has as its aim to create the following growth opportunities for SU academics:

  • Windows for innovative teaching and assessment practices on campus
  • Opportunities for academics to examine and deepen their knowledge about topics of own interest in the arena of teaching and learning at SU
  • A Scholarship of teaching and learning route on the growth route of becoming reflective lecturers.

For resources of previous Auxins, click here.

Igama elithi “i-Okzini" lisuka kwigama lesiGrike elithi “auxano" nelithetha ukuthi “ukukhula".

IZiko lokuFundisa nokuFunda (CTL) laqala i-Okzini ukuze lifezekise umsebenzi walo wokuxhasa abahlohli nabafundi base-SU kumaxanduva abo okufundisa. Ukuze ufunde kabanzi ngee-Okzini, cofa apha

I-Okzini ke ngoko inezi zinto njengenjongo yayo yokudala la mathuba alandelayo ukulungiselela abahlohli nabafundi base-SU:

  • I-Windows ukulungiselela imisebenzi yokufundisa nokuhlola ekhampasini
  • Amathuba abahlohli nabafundi okuba bahlole ze benze nzulu nangakumbi ulwazi lwabo malunga nemixholo abanomdla kuyo kwimeko yokufundisa nokufunda e-SU
  • ISkolashiphu sendlela yokufundisa nokufunda malunga nendlela yokukhula ekubeni ngabahlohli abasebenza ngokubonakalisa. 

Ukuze ufumane imithombo yoncedo yee-Okzii zangaphambili, cofa apha​.

2024 Auxins​​

Mei 21, 2024
 Dr. Ruenda Loots, Dr. Jerome Joorst, Dr. Jennifer Feldman, Dr. Gerda Dullart, Dr. Anthea Jacobs, Dr. Jean Farmer, Mnr Simbongile Ntwasa

Onderwerp: Die Uitdagings van die Transformasie van Kurrikulums: Besinnings deur ʼn interdissiplinêre

Institusionele transformasie en insluiting raak geleidelik al hoe meer prominent in die strategieë van die histories wit instellings in Suid-Afrika. Ten spyte van hierdie pogings is daar slegs beperkte vordering met hierdie doelwitte, ook op die gebied van die transformasie van die kurrikulum. In die artikel waarop hierdie Auxin-sessie berus, besin die outeurs oor hulle gesprekke oor die transformasie van kurrikulums en onderrigpraktyke as ʼn interdissiplinêre praktykgemeenskap. Die gesprekke worstel met die gebrek aan kurrikulumtransformasie aan die Universiteit Stellenbosch, ten spyte van sy ambisieuse transformasieplan. Die outeurs voer aan dat moeilike interdissiplinêre gesprekke noodsaaklik vir die ontwrigting van onderrigpraktyke en deurslaggewend vir die dekolonisasieproses is. Hierdie gesprekke moet deurlopend en blywend wees, omdat agente van kurrikulumtransformasie in verskillende kontekste deur die deel van verhale ondersteun word. Die outeurs se konseptuele gesprekke verken verskeie teorieë van dekolonialiteit, deur die gebruik van ubuntu-pedagogie, asook die konsepte van herverdeling, erkenning en verteenwoordiging uit die maatskaplike-geregtigheidsteorie. Die medewerkende energie van ʼn interdissiplinêre praktykgemeenskap word ingespan, met die meegaande vertelkuns, lees- en skryfwerk, en besinning om die diversiteit van persoonlike en dissiplinêre perspektiewe bloot te lê. Enkele nadenkende vinjette is in die referaat ingesluit om hierdie proses te illustreer. Die tersaaklikheid van hierdie studie, verder as slegs binne die kontekste van die outeurs, spruit uit ʼn gaping tussen die teorie en die praktyk in die dekoloniseringsproses. Die argument is dat selfs ʼn goeie institusionele transformasieplan nie die dekolonialiteit van kurrikulums sal waarborg nie. Meer is nodig. Sistemiese verandering is nodig en moeilike interdissiplinêre gesprekke is deel van hierdie proses. Gemarginaliseerde stemme moet erkenning en verteenwoordiging geniet en die spesifieke konteksverwante herverdeling van kurrikulums moet plaasvind, sodat transformasieplanne en -teorieë in werking kan tree.April 21, 2024
 Dr Gert Young

Onderwerp: Studenteterugvoer: Die navorsingsmoontlikhede

Studenteterugvoer aan die US is ʼn proses waardeur beduidende hoeveelhede inligting oor verskillende sake wat met studente se leerervarings verband hou, ingesamel word. Vir hierdie inligting om verandering aan te dryf en te onderlê, moet dit ontleed word. Wat is die ontledingsmoontlikhede vir hierdie data? Hierdie sessie fokus op die navorsingsgeleenthede vir studenteterugvoer. Daar word in die besonder onderskei tussen studenteterugvoer as die voorwerp van navorsing en studenteterugvoer as ʼn datainstrument vir navorsing. Die doel van die sessie is om akademici aan te moedig om studenteterugvoernavorsing te onderneem.Maart 26​, 2024
 Dr Brendon Pearce and Dr Jeannine Marais

Onderwerp: How do we respond to student feedback?

US studente verskaf gereeld terugvoer oor hulle ondervinding van dosente en/of modules. Die meeste van hierdie terugvoer kom egter aan die einde van ʼn module, wat beteken dat dosente min geleentheid het om die ‘lus toe te maak’ deur met studente oor hulle terugvoer te gesels. En selfs al het dosente die geleentheid gehad om met studente om te gaan, is daar dalk onsekerheid oor hoe om op die terugvoer te reageer. Hierdie vraag – wat doen ek met die terugvoer nadat dit deur studente verskaf is – word deur drs Marais (Departement Voedselwetenskap) en Pearce (Departement Genetika) verken. Dit vorm deel van ʼn reeks oor studenteterugvoer, waarvan die eerste (28 Februarie 2024) alternatiewe maniere vir die insamel van studenteterugvoer verken het.


​​​

Februarie 28​, 2024
 Prof Gareth Arnott, Prof Debby Blaine

Onderwerp: Hernuwing van Studenteterugvoer aan die US: Die gebruik van klasverteenwoordigers as ʼn alternatiewe manier om terugvoer in te samel

Die doeleindes waarvoor studenteterugvoer ingesamel word en die instrumente wat ons gebruik om hierdie terugvoer in te samel, is belangrike aspekte om in ag te neem met die hernuwing van studenteterugvoer aan die US. Tradisioneel benader die US se onderriggemeenskap studenteterugvoer as ʼn evaluasie van dosente en hulle onderrig en maak staat op die formele terugvoeropnames wat aan die einde van modules uitgedeel word, om studente se stemme oor hulle ervarings te hoor. In hierdie sessie sal die twee aanbieders ʼn alternatiewe manier van terugvoer insamel – die betrokkenheid van klasverteenwoordigers – demonstreer. Hulle aanbieding sal ook aanvoer dat die insamel van terugvoer op hierdie wyse ʼn ander doel dien – die verryking van studenteleer. Prof Arnott sal sy gebruik van klasverteenwoordigers op die vlak van ʼn individuele module beskryf en prof Blaine sal aantoon hoe dit na verhouding tot op die vlak van die program vergroot kan word. Die doel van hierdie sessie is om die US se onderriggemeenskap aan te moedig om verskillende maniere van terugvoer invorder, wat uiteindelik studenteleer kan verryk, te verken.


​​​​​

V​orige Auxins​
​​​​​​​​​​​

​​2024  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2023  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2022  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2021  

​    
​​​​​​​​​​​

​​2020  

​    
​​​​

2019  

​​​     

2018  

​​​     

2017 

​​​     

2016  

​​​     

2015 


Groeigeleenthede vanuit die Auxins

Die beplande groeigeleenthede sluit die Auxin Padkossessies in wat tydens die semester oor die etensuur,​ op die laaste Dinsdag van die maand gehou word. Saam met padkos as voeding vir die liggaam, sal daar ook "padkos" vir die onderrigreis verskaf word. ​

Tydens die Padkossessies sal deelnemers ook die geleentheid kry om aan te dui of hulle belangstel om by 'n gefokusde belangstellingsgroep (GBG) aan te sluit ten einde m​eer diepgaande navorsing in 'n spesifieke onderwerp te doen. Die GBG-deelnemers kan besluit hoe en wanneer hulle wil ontmoet, en die ontmoetings kan 'n verskeidenheid van aktiwiteite insluit. Moontlike uitkomste van die GBG is 'n aksienavorsingsprojek of die fasilitering van 'n werksessie.  ​'n FINLO-aansoek kan ontstaan uit die interaksies, wat volg op 'n aanbieding by die jaarlikse Konferensie oor die Akademieskap van Onderrig en Leer en die publikasie van bevindinge in 'n akademiese vaktydskrif. Deelname aan 'n skryfgeleentheid sal dosente verder steun tot by die punt van publikasie en/of referaatlewering by 'n eksterne konferensie. Akademici mag ook besluit omstudies in Hoër Onderwys aan te pak.


Sien hieronder ’n grafiese voorstelling van die groeigeleenthede as deel van die A​uxins​:

Final Poster.jpg​​

Verduideliking van die m​etafoor

​Die Grootnoemnoem-boom, taai en inheems aan die Wes-Kaap, is gekies as metafoor vir hierdie projek, omdat ons die verband kon sien tussen sommige van die boom se unieke eienskappe en US-akademici wat besluit dat hulle wil groei tydens hulle onderrigreis. Ons interpreteer hierdie eienskappe as volg:

Immergroen: Akademici wat die pad van Akademieskap van Onderrig stap, is konstant aan die groei en is 'n teken van "lewe".

Inheems: Akademici wat op hulle onderrig en die Akademieskap van Onderrig fokus, is nie van buite nie, maar eie tot die US. Onderrig aan die US is hulle teelaarde en dit is waar hulle floreer.

Taai en aanpasbaar by 'n wye verskeidenheid van (tuin)toestande: Akademici wat fokus op hulle onderrigrol word nie maklik oorweldig nie. Hulle kan planne maak en kan op ongewone plekke en in uitdagende omstandighede oorleef.

Geparfumeerde blomme: Akademici wat bot in hulle onderrigrol, bring kollegas en studente nader aan hulle, net soos wat geparfumeerde blomme bye en skoenlappers aantrek.

Vrugte word geniet deur mense: Wanneer die akademikus begin om sy/haar navorsing oor onderrig by konferensies en in publikasies te deel, word dit opgeraap deur kollegas.

Stekels: Akademici wat fokus op hulle onderrig kan enigiets en enigiemand die hoof bied.

Trotseer wind, hitte en soutsproei: Hoewel dit moeilik kan wees om uself regop te hou teen die "elemente", hou die US-akademikus wat fokus op sy of haar onderrigrol aan om te groei ten spyte van 'n pad wat somtyds moeilik is.

Sal matige droogte uitstaan, maar vaar beter indien natgelei word: Gereelde interaksie met kollegas by SOL, en ook met ander akademici wat dieselfde gevoelens oor hulle onderrig deel, bied genoeg hulpbronne om droogtes te oorleef en om 'n rekordoes in tye van oorvloed te verseker.

Stadig om te begin, maar groei vinnig na die eerste seisoen: Dit mag soms voel of daar geen vordering gemaak word nie, maar hou moed, want na 'n stadige begin is daar welige groei!

Hou van volle son: Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) sal die son wees op bewolkte dae.

Vir die beste resultate plant dit in vrugbare grond wat met kompos behandel word, en voer dit nou en dan met gebalanseerde organiese tuinkunsmis in die somer: Die doel van die Auxin-projek is om hierdie ideale omstandighede vir optimale groei met die Auxin-groeigeleenthede te skep.


​​


Besprekings

Mer oor Auxin​​