Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

 

 

US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7363US Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020CTL/SOL<p>​<span style="text-align:justify;">Aansoeke word tans ingewag vir die Universiteit Stellenbosch Toekennings vir Uitnemende Onderrig 2020</span><span style="text-align:justify;">.</span><span style="text-align:justify;"> </span></p><p><span style="text-align:justify;"></span><span style="text-align:justify;">Die toekennings erken onderrig van uitstaande meriete by die Universiteit Stellenbosch.</span><span style="text-align:justify;"> </span><span style="text-align:justify;">Alle personeellede wat onderrig gee – sowel permanente as kontrakaanstellings – kom vir hierdie toekennings in aanmerking.</span></p><p style="text-align:justify;">Die toekennings word in twee kategorieë aangebied, naamlik <em>Ontluikende Dosent</em> en <em>Uitgelese Dosent</em>. Die toekenning vir <strong><em>Ontluikende Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>vakkundige opvoeders</em>" optree:</p><p style="text-align:justify;"><em>Nadenkende praktisyns</em><em> </em>besin doelbewus en krities oor hulle onderrigpraktyk, en hersien en dokumenteer hulle professionele groei stelselmatig.<em> </em><em>Vakkundige opvoeders</em><em> </em>put boonop uit opvoedkundige literatuur om oor hulle onderrigpraktyk en professionele groei na te dink, en beweeg ook verder as persoonlike besinning na waarneming en portuurbeoordeling van hulle onderrig.</p><p style="text-align:justify;">(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <strong><em>Uitgelese Dosent</em></strong> is bedoel vir akademici wat in hulle onderrig as “<em>onderwysvakkundiges</em>" of “<em>toonaangewende onderwysvakkundiges"</em><em> </em>optree:</p><p style="text-align:justify;"><em>Onderwysvakkundiges</em><em> </em>vors hulle onderrigpraktyk na en dokumenteer hulle professionele groei met die oog daarop om hulle bevindinge in die openbaar te publiseer en tot bestaande onderrig- en leerkennis by te dra.<em> </em><em>Toonaangewende onderwysvakkundiges</em><em> </em>dra deur publikasie tot bestaande onderrig- en leerkennis by en bied institusionele, nasionale en internasionale leierskap op die gebied van onderrigpraktyk. </p><p style="text-align:justify;">(<em>Onderrig- en Leerbeleid</em>, 2018:5)</p><p style="text-align:justify;">Die toekenning vir <em>Ontluikende Dosent</em> kan slegs eenmalig ontvang word en die toekenning vir <em>Uitgelese Dosent</em> een keer elke vyf jaar.</p><p style="text-align:justify;">Ooreenkomstig die <em>Onderrig- en Leerbeleid</em> (2018:5) word die onderrigportefeulje as hoofinstrument gebruik om uitnemende onderrig te beoordeel. Gedurende die institusionele keuringsvergadering word ʼn onderhoud van 10 minute met elke kandidaat gevoer en kandidate in die kategorie <em>Uitgelese Dosent</em> doen dan ook ʼn aanbieding van 10 minute.</p><p style="text-align:justify;">Portefeuljes kan in pdf-formaat of 'n elektroniese formaat van die aansoeker se keuse ingedien word. Adviseurs van die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) bied bystand met portefeulje-ontwikkeling in fakulteite.</p><p style="text-align:justify;">Benoemdes word aanvanklik deur middel van ʼn interne fakulteitsproses gekies. Suksesvolle aansoeke word daarna by die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL), by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span></a>, ingedien. Die sluitingsdatum vir aansoeke is <strong>30 September 2020</strong>. Ná beoordeling deur ʼn institusionele keuringskomitee sal die suksesvolle kandidate in die vierde kwartaal van hul toekennings in kennis gestel word. Hulle sal hul toekennings by ʼn plegtigheid aan die einde van daardie kwartaal ontvang. </p><p style="text-align:justify;">Vir navrae, kom gerus in aanraking met dr. Karin Cattell-Holden by <a href="mailto:kcattell@sun.ac.za"><span lang="AF" style="text-decoration:underline;">kcattell@sun.ac.za</span></a>. </p>
Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7407Academici dink na oor die skuif na Noodafstandsonderrig gedurende Semester 1Claudia Swart<p>​Hierdie artikel is tans slegs in Engels beskikbaar, ons vra om verskoning vir enige ongerief.  Kontak asseblief vir Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za) vir enige navrae.<br><br></p>
AvOL konferensie 2020: 4 November 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7402AvOL konferensie 2020: 4 November 2020Anthea Jacobs<p>Ons stel graag die eerste virtuele Universiteit Stellenbosch Akademieskap van Onderrig en Leer Konferensie bekend.​​</p><p><span lang="EN-US">Ons nooi u hartlik uit om die 2020 virtuele konferensie van die gerief van u eie woning of kantoor by te woon.  Dit vind plaas op Woensdag, 4 November, op MS Teams.</span></p><p><span lang="EN-US">Kyk gerus hierdie <a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://youtu.be/AOBlZ0qHaVc&data=02%7c01%7c%7c3ffd1c515b8a40d786c608d823269748%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637297995946257653&sdata=PPJTD4GMuL%2BzO3WiSUGsK0cDQisjJZ6i8uOtoHV%2BPgk%3D&reserved=0" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>video</strong></a> vir meer inligting.</span></p><p><span lang="EN-US">Besoek asseblief die <a href="/sotl" target="_blank" style="text-decoration:underline;"><strong>AvOL-webwerf</strong></a> vir meer inligting en om registreer vir die konferensie.</span></p><p></p><p><img alt="SoTL announcement.jpg" src="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/SoTL%20announcement.jpg" style="margin:5px;" /><br><br></p>
Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7398Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020Anthea Jacobs<h2>Leer en Onderrigverryking Seminaar: 06 Augustus 2020</h2><h1 style="text-align:justify;"><strong> </strong></h1><p style="text-align:justify;">U word uitgenooi na die volgende kwartaallikse Leer en Onderrig Seminaar onder die vaandel van die Vise-Rektor (L&O), Prof Arnold Schoonwinkel, en die Afdeling: Leer- en Onderrigverryking.</p><p><strong>Onderwerp</strong><br>Kan <em>uitnemendheid</em> vernuwe word? 'n Herdink van toekennings vir uitnemende onderrig as ʼn openbare bate</p><p><strong>Aanbieder</strong><br>Dr Karin Cattell-Holden</p><p><strong>Biografie</strong><br>Karin Cattell-Holden is 'n senior adviseur by die Sentrum vir Onderrig en Leer en bestuur die institusionele Toekennings vir Uitnemende Onderrig. Sy het Afrikaanse letterkunde en Literatuurwetenskap by die Universiteit van die Witwatersrand, Universiteit Vista en die Universiteit van Johannesburg doseer. Sy het 'n PhD in Afrikaanse letterkunde en filosofie aan die Universiteit van die Witwatersrand in 2008 verwerf. Haar navorsing is tans op kompleksiteitsteorie as ʼn lens op hoër onderwys, en die erkenning van uitnemende onderrig in die besonder, gerig.</p><p><strong>Reklameteks</strong><br>Die omvattende literatuur oor <em>uitnemendheid</em> in die hoër onderwys beskryf dit as ʼn veelfasettige konsep met botsende en verskuiwende betekenisse. Ten spyte van die oorspronklike konsepsualisering van die hoër onderwys as ʼn bate vir die samelewing, word <em>uitnemendheid</em> en <em>uitnemende onderrig </em>in die huidige neoliberale benadering tot die hoër onderwys as individualisties, prestasie-gerig en mededingend geïnterpreteer. Toekennings vir uitnemende onderrig beklemtoon hierdie interpretasies en skuif die waardes van sosiale geregtigheid – gelykheid, billikheid, sosiale verantwoordelikheid, en so meer – na ʼn posisie van sekondêre belang. Toekennings vir uitnemende onderrig dra dus by tot die neoliberale voorkeur wat individuele (private) voordeel by hoëronderwysinstellings bo sosiale (openbare) voordeel geniet. </p><p style="text-align:justify;">In hierdie seminaar gaan Dr Cattell-Holden die individualistiese fokus van die toekennings vir uitnemende onderrig by die Universiteit Stellenbosch (US) bespreek en ʼn herkontekstualisering van die toekennings in die lig van die oproep om sosiale geregtigheid in Suid-Afrika voorstel. Sy sal argumenteer dat die konsepsualisering van <em>uitnemende onderrig</em> in die post-koloniale Suid-Afrika aan <em>uitnemende leer</em> verbind behoort te word en die ideologiese en ongelyke kontekste waarin onderrig en leer plaasvind, behoort te beklemtoon. Uitnemende onderrig / leer<em> </em>behoort tweevoudige samewerking in te sluit tussen 1) akademici en studente, om die verhouding tussen onderrig, leer en die samelewing te bevorder, en 2) die universiteitsbestuur, akademici en die samelewing met betrekking tot die sosiale verantwoordelikheid om graduandi te lewer wat doeltreffend in ʼn demokratiese samelewing kan funksioneer. Die verskuiwing van die individualistiese fokus van uitnemende onderrig na samewerking sou nie alleen die waarde van die toekennings vir uitnemende onderrig verhoog nie, maar ook tot die herwinning van onderrig as ʼn sosiale bate by die US bydra.</p><p style="text-align:justify;"><strong>Tyd:</strong> 13:00-14:00, 06 Augustus 2020 op MS Teams<br><strong>Navrae:</strong> Anthea H M Jacobs (<span lang="AF" style="text-decoration:underline;">jacobsa@sun.ac.za</span>)<br><strong>RSVP</strong> teen 04 Augustus 2020<br><strong>Kliek hier om te registreer:</strong><br><a href="https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSBSekPOUyjxMk3TVVydyj1NUQ0M3TlUwSzlLRkJVSUtXUjZJSkMyU0ZBVi4u"><span style="text-decoration:underline;">https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Azv6pjwKWEKEM6Eg3_zTSBSekPOUyjxMk3TVVydyj1NUQ0M3TlUwSzlLRkJVSUtXUjZJSkMyU0ZBVi4u</span></a><br></p><p><br> </p>
Ondersteuning vir dosente tydens "Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment"http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7384Ondersteuning vir dosente tydens "Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment"Claudia Swart<p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die aanvang van COVID-19 het ons genoodsaak om ons in-persoon interaksie met studente gedurende die eerste semester, asook vir die afsienbare toekoms , te vervang en voor te berei vir die implementering van “Emergency Remote Teaching, Learning and Assessment” (ERT).<br></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die doel van ERT is nie om ’n robuuste opvoedkundige ekosisteem te herskep nie, maar eerder om tydelike toegang tot onderrig en onderrrigondersteuning beskikbaar te stel op ’n wyse wat vinnig opgestel kan word en betroubare toegang kan verseker gedurende ’n nood- of krisistoestand (Hodges, Moore, Lockee, Trust & Bond, 2020 [vertaal]). ERT vereis die herdink en aanpassing van ons in-persoon O&L&A (Onderrig, Leer en Assessering) vir aanbieding via die SUNLearn platform. Die beginsels van goeie in-persoon O&L&A is steeds van toepassing in die aanlynomgewing – dit is slegs die modus van aanbieding wat verskil.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Die vertrekpunt van hierdie proses van aanpassing is die herdink van die uitkomste, assessering en leergeleenthede van u module vir die aanlynomgewing. Dit is belangrik om die aktiewe betrokkenheid van studente in die ontwerp in te sluit asook om studente aan te moedig om verantwoordelikheid vir hulle eie leer te neem. Hou dit eenvoudig, veral indien u ’n nuweling in die aanlyn O&L&A omgewing is. Kontak gerus die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/page/view.php?id=1005632" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">SOL adviseur in u Fakulteit</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>om saam te dink oor die skuif en voorbereiding van u aanlynmodule vir Semester 2. U kan ook die skuif met die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/page/view.php?id=1005632" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">BLC in u Fakulteit</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>bespreek en die skep van ’n SUNLearn module aanvra indien u nog nie een het nie.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Gedurende die eerste semester is ’n reeks hulpbronne saamgestel om dosente en studente te begelei deur die aanpassing na ERT. ’n SUNLearn module vir dosente,<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="/afrikaans/Pages/Lecturer%20Support%20for%20Online%20Teaching" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">“Lecturer Support for Online Teaching”</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>is ontwikkel om u stap-vir-stap te ondersteun met die skuif van in-persoon O&L&A na die aanlynomgewing as deel van ERT.</p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Alle vrae oor aanlyn leer en onderrig kan gerig word aan Dr Antoinette van der Merwe:<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">advdm@sun.ac.za</a></p><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#333333;text-transform:none;line-height:16px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:10px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:#ffffff;">Bron: Charles Hodges, Stephanie Moore, Barb Lockee, Torrey Trust and Aaron Bond. 2020. EDUCAUSE Review, Friday, March 27, 2020. Online available<span style="margin:0px;line-height:16px;"> </span><a href="https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning</a><br style="margin:0px;line-height:16px;"></p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;"><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://learn.sun.ac.za/user/index.php?id%3D56706&data=02%7c01%7c%7c0249717357ee49c009f108d7cef42dc3%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637205420497724176&sdata=NDD%2BIF4zkza0PHalSrgP8PtG%2BndZDM7M86XcGPlfuFs%3D&reserved=0" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Lecturer Support for Teaching Online</a><span style="margin:0px;font-family:calibri;font-size:16px;font-weight:600;"> </span>webblad op SUNLearn</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">’n Webblad wat praktiese riglyne bied vir die aanpassing van ’n SUNLearn-modulebladsy om as ’n virtuele klaskamer te funksioneer. Alle dosente kan toegang tot die webblad kry nadat hulle by SUNLearn aangeteken het.<br style="margin:0px;line-height:22.4px;">Dosente wat nie toegang tot die webblad kan kry nie, kan via die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://learnhelp.sun.ac.za/&data=02%7c01%7c%7c0249717357ee49c009f108d7cef42dc3%7ca6fa3b030a3c42588433a120dffcd348%7c0%7c0%7c637205420497724176&sdata=XcFEEGDJW5rdhaXoBLY4HnRpPWwKVV4z8BPZCBhG5pY%3D&reserved=0" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">SUNLearn-hulptoonbank</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>hulp vra en/of met hul<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">fakulteit se Gemengdeleer-koördineerder</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>in verbinding tree vir hulp.</p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">Virtuele Seminaar-reeks</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">Podgooie van ‘n<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/book/view.php?id=1014770" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">virtuele seminaar-reeks</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>wat op die voorbereiding van dosente vir aanlyn leer fokus, is beskikbaar op die<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Lecturer Support for Online Learning</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>SUNLearn module.</p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">​Hulpbron vir aanlyn assessering<br></h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">‘n Aanlyn hulpbron om dosente te help om vir aanlyn assessering voor te berei, is ontwikkel.<a href="https://learn.sun.ac.za/course/view.php?id=56706#section-7" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Klik hier</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>vir toegang tot die hulpbron.<br style="margin:0px;line-height:22.4px;">Podgooie van verskeie webinare wat fokus op aanlyn assessering is ook beskikbaar,<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="https://learn.sun.ac.za/mod/book/view.php?id=1014770" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">klik hier.</a><br style="margin:0px;line-height:22.4px;"></p><h5 style="font:600 16px/20px calibri;margin:10px 0px;width:251px;text-align:left;color:#000000;text-transform:none;text-indent:0px;letter-spacing:normal;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;font-size-adjust:none;font-stretch:normal;background-color:transparent;">Aanlyn taalondersteuning deur die Taalsentrum vir dosente</h5><p style="margin:0px 0px 10px;text-align:left;color:#848484;text-transform:none;line-height:22.4px;text-indent:0px;letter-spacing:normal;font-size:14px;font-style:normal;font-variant:normal;font-weight:400;text-decoration:none;word-spacing:0px;white-space:normal;orphans:2;widows:2;background-color:transparent;">Die Taalsentrum kan jou lesingmateriaal vertaal – of dit nou ʼn dokument of podsending is. Ons kan dit in Afrikaans en Engels (en soms in Xhosa) doen, en aanlyn ondersteuning bied deur skryf- en leeskonsultasies. Aanlyn taalkursusse is ook beskikbaar.<span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span><a href="http://www0.sun.ac.za/taalsentrum/aanlyn-taalondersteuning-vir-dosente/" target="_blank" style="padding:0px;color:#5a1a34;text-decoration:underline;">Klik hier</a><span style="margin:0px;line-height:22.4px;"> </span>om al die vorme van taalondersteuning beskikbaar aan dosente vir aanlyn onderrig en leer te sien.​<br></p>
Aanlyn-onderrig moet ook studente met gestremdhede in ag neemhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7361Aanlyn-onderrig moet ook studente met gestremdhede in ag neemMarcia Lyner-Cleophas<p>Aanlyn-onderrig-, leer- en assesseringspraktyke wat gedurende die COVID-19-pandemie gebruik word, moet ook studente met gestremdhede en dié met minder hulpbronne in ag neem, skryf dr Marcia Lyner-Cleophas van die Eenheid vir Gestremdhede in ʼn meningsartikel vir <em>Daily Maverick</em> (18 Junie).<br></p><ul><li>Lees die vertaalde weergawe van die artikel hier onder.</li></ul><p><strong>Marcia Lyner-Cleophas*</strong></p><p>As hoër onderwys-praktisyns bevind ons ons in hierdie COVID-19-aanlynruimte saam met ons uiteenlopende verskeidenheid studente met verskillende vermoëns. Studente met gestremdhede is ook deel van hierdie diversiteit en lê op die kontinuum van vermoëns. Die realiteit van hierdie studente en die ondersteuning wat benodig word, loop altyd parallel met die hulp wat alle studente nodig het om suksesvol te studeer.</p><p>Dit is te verstane dat daar kommer bestaan oor hoe studente en personeel die aanlynomgewing sal hanteer, gegewe die Suid-Afrikaanse werklikheid waar mense verskillende tegnologiese vermoëns en hulpbronne het. Gegewe die <a href="https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200302091409436"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">wêreldwye ervaring</strong></a>, sal ons ook met ons eie realiteite moet worstel. </p><p>Ons onderrig en assessering het vir te lank op die gemiddelde student gefokus, sonder inagneming van onder andere studente met gestremdhede en studente uit omgewings met minder hulpbronne. Die gemiddelde student is die een met gemiddelde vermoëns en funksionaliteite, 'n gemiddelde tot goeie sig en gehoor en wat 'n verskeidenheid bewegings sonder hulp kan uitvoer. Dié student kom uit 'n omgewing met genoeg hulpbronne en verwerk inligting baie vinnig.<br></p><p>Studente word gewoonlik op spesifieke maniere geassesseer gedurende 'n spesifieke periode, soos byvoorbeeld ʼn twee of drie uur-sessie om gememoriseerde vrae te beantwoord. Gegewe die huidige aanlyn-werklikheid, word ons nou gedwing om anders na studente te kyk en te werk met verskillende vermoëns wat nie inpas in die gemiddelde vorm hierbo beskryf nie. Wat nog belangriker is, is dat ons nou moet dink aan alle studente en aan die tipe onderrig, leer en assessering wat die beste vir alle studente sal wees.<br></p><p>Die gebruik van ondersteuningstegnologie was nog altyd deel van die hulp wat nodig is vir baie studente met gestremdhede, maar die beskikbaarheid daarvan was gemeng. Hulpmiddels was dikwels nodig omdat studiemateriaal nie alle studente geakkommodeer het nie. Byvoorbeeld, as alle leesmateriaal in 'n formaat was wat dit maklik maak om lettertipes van die begin af te vergroot of om leesbaar te maak vir skermlesers of om onderskrifte te kry, sou dit nie nodig wees om 'n teks te formateer nie. Nou word ons gedwing om dieper na te dink oor ons aanlyn-materiaal: Word die materiaal opgelaai en in 'n toeganklike formaat aan die student gestuur? Is die student in staat om met die voorhande gegewens en bandbreedte-werklikheid te werk? Hoe kan die student in die aanlynruimte reageer? Hierdie vrae is van toepassing op alle studente.<br></p><p>Ons Grondwet en die Wet op Hoër Onderwys 101 van 1997 beklemtoon die belangrikheid daarvan om ongelykhede en diversiteit in die onderwys aan te spreek. Beide vra ook vir buigsaamheid en regstelling in die transformasie van ons samelewing. Diskriminasie teen mense op grond van klas, ras, geslag en gestremdheid word verbied. Die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding het in 2018 'n strategiese raamwerk vir gestremdhede in die tersiêre sektor vrygestel om spesifiek die insluiting van gestremdhede as deel van diversiteit aan te spreek.<br></p><p>As 'n sektor word ons voortdurend uitgedaag om op die beste wyse inklusief te wees. Ons val egter maklik vas in die standaardmodus van onderrig-, leer- en assesseringspraktyke vir die gemiddelde student. Op 'n sekere manier het die COVID-19-pandemie ons gedwing om ons kurrikulum en die ontwerp en uitkomste daarvan te herbenut, en om te fokus op wat geleer moet word en die verskillende maniere om dit te doen. Ons word weereens daaraan herinner dat ons studente uiteenlopende huislike omstandighede het met 'n 'geen-tot-lae-tot-hoë-tegnologie'-beskikbaarheid om hul terugvoer te gee en met leesstof om te gaan.<br></p><p>Groot gedeeltes van ons gestremde studentepopulasie is afhanklik van ondersteuningstegnologieë om toegang tot onderrig-, leer- en assesseringsmateriaal te verkry. In die toekoms sal dit die moeite werd wees om Universele Ontwerp (UO) en Universele Ontwerp vir Leer (UOL), sowel as gemengde leer en MOOCS as maniere te beskou om 'n uiteenlopende groep studente te betrek.<br></p><p>Organisasies soos die <a href="http://www.cast.org/"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">Sentrum vir Toegepaste Gespesialiseerde Tegnologie</strong></a> (CAST) het die afgelope 10-15 jaar breedvoerig oor UO en UOL gedebatteer, geskryf en navorsing gedoen. In 'n <a href="https://ajod.org/index.php/ajod/article/view/519/1100"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">artikel</strong></a><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style=""> </span>vir die <em>African Journal of Disability </em>(2019) bespreek Elizabeth Dalton en haar mede-skrywers hoe die gebruik van drie UOL-beginsels kan help om billikheid en buigsaamheid vir uiteenlopende groepe studente te bevorder. Die eerste is die verskillende maniere om inligting aan te bied. Dit is deur middel van multimediaformate, soos digitale middele, prente, musiek, onderskrifte, klank en vooraf-opnames. Tweedens is daar verskillende maniere waarop studente met leerstof kan werk om hul belangstellings aan te wakker, soos stemnotas, SMS, WhatsApp, blogs, groepwerk, diensleer en vlogs (van lae tot hoë tegnologie). Derdens is daar verskeie maniere van aksie en uitdrukking, waar studente hul kennis op verskillende maniere kan demonstreer, soos opstelle, mondelinge insette, webontwerp en take wat per e-pos, SMS, WhatsApp, blogs, vlogs en PowerPoint-aanbiedings ingehandig word.</p><p>Robert Black, Lois Weinberg en Martin Brodwin van die Kaliforniese Staatsuniversiteit <a href="https://ir.lib.uwo.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=1131&context=eei"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">beklemtoon</strong></a><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style=""> </span>ook die waarde van die gebruik van UO-beginsels, met spesifieke verwysing na studente met gestremdhede. Die insluiting van sulke beginsels in die ontwerp van alle kursus- en assesseringspraktyke sal waardevol wees vir alle studente gegewe hul natuurlike diversiteit.<br></p><p>In 'n <a href="https://ajod.org/index.php/ajod/article/view/558"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">2019-artikel</strong></a><strong> </strong>oor die rol van die <em>Higher Education Disability Services Association in South Africa </em>(HEDSA), het ek ook gefokus op elektroniese lyste of kontaklyste van mense as 'n spesifieke belangegroep en e-posse as algemene maniere om inligting te deel. Die gebruik van lae-tegnologieë is een van die moontlikhede om met UOL te werk, gegewe die uitgebreide gebruik van selfone en slimfone soos Willie Chinyamurindi van die Universiteit van Fort Hare onlangs in 'n <a href="https://theconversation.com/five-ways-academics-can-manage-covid-19-shutdowns-133947"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">meningstuk</strong></a><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style=""> </span>vir <em>The Conversation</em> uitgewys het. In aansluiting hierby, <a href="https://www.mrowe.co.za/blog/2020/04/universal-principles-of-learning-task-design-crisis-edition/"><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style="">beklemtoon</strong></a><span class="ms-rteThemeForeColor-5-0" style=""> </span>Michael Rowe van die Universiteit van Wes-Kaapland die waarde van selfone en die verkenning van eenvoudige en lae koste-universele maniere om inligting te deel.</p><p>Ondanks ons studente se tegnologiese en kontekstuele uitdagings, is daar ervarings waaruit geput kan word, waar lae-koste en lae-tegnologie oplossings gebruik is om met studente te skakel. Deur op UO en UOL te steun, is dit moontlik om buigsaam te wees en verskillende maniere te ondersoek wat hiertoe kan bydra. Almal word uitgedaag en is moontlik “gestremd" in die aanlynruimte, en die gebruik van bestaande kundigheid hoef nie vreesaanjaend te wees nie.<br></p><p>Om werklik inklusief te wees, beteken dat ons erken dat ons nie alle studente op dieselfde manier kan behandel as daar soveel diversiteit is nie. Die aanbieding van materiaal op verskillende maniere, soos 'n teks van jou praatjie en 'n opname van jou aanbieding, neem reeds baie studente in ag, aangesien sommige van hulle beter kan lees en ander beter kan luister. Dit bevoordeel ook studente met spesifieke gestremdhede, soos dié met lees- of skryfstoornisse. As daar alternatiewe maniere is vir studente om hul kennis te wys, kan die student se spesifieke sterkpunte ook na vore kom omdat sommige 'n klank- of stemnoot as antwoord mag stuur, terwyl 'n ander 'n teks- of Word-dokument mag stuur.<br></p><p>As ons die drie kernbeginsels van UOL deel maak van ons opvoedkundige omgewings, sal dit ruimte bied vir 'n studentpopulasie wat reeds betrokke is, met buigsame opsies vir onderrig, leer en assessering. Lae-tegnologie-hulpbronne soos stemnote, WhatsApp-dokumente, video-oproepe en e-posse kan dan maklik geïnkorporeer word. Basiese boodskappe kan gebruik word vir interaksie en terugvoering.<br></p><p>Onderwysbeleidmakers het die behoefte aan buigsame kurrikulums erken omdat ons uiteenlopende studentepopulasies het en daar ʼn behoefte aan regstellende billikheid is. Die verbetering van tegnologieë in die onderwys is ook aangemoedig. Daar moet van meet af meer gedoen word met ondersteuningstegnologie en die ontwerp van toeganklike kursusse vir ons studente wat oor verskillende vaardighede en hulpbronne beskik.<br></p><ul><li><strong>Foto</strong>: ʼn Groot-druk sleutelbord met tasbare elemente en spesiale sleutels vir gesiggestremdes. <strong>Krediet</strong>: Econterms</li></ul><p><strong>​*Dr Marcia Lyner-Cleophas, 'n opvoedkundige sielkundige, is hoof van die Eenheid vir Gestremdhede</strong> <strong>by die Sentrum vir Studentevoorligting en -ontwikkeling aan die Universiteit Stellenbosch.</strong></p><p><br><br></p>
Eerstejaars Prestasietoekenningshttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7297Eerstejaars PrestasietoekenningsCTL/SOL<p><strong>​First-year Achievement Awards / Eerstejaars Prestasietoekennings / Amabhaso eMpumelelo waBafundi boNyaka wokuQala ​</strong></p><p><em><br></em></p><p><em><em style="color:#000000;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.666666984558105px;"><span style="font-size:10.5pt;color:#333333;background-color:white;">Top-presterende Eerstejaarstudente 2019</span></em></em><br></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:118px;">​<span></span>​​<span></span>​Lauren Badenhorst<span></span><span></span><br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" style="width:118px;">​Tara Grobbelaar<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" style="width:118px;">​Lizè Myburgh<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Karabo Bapela<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Jessica Hillier<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Julia Snyckers<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Rehab Botlholo<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Bradley Jacobs<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Wicus van der Linden<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Jason Brown<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Hans-Christoph Lange<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Suné van Dyk<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Tiaan Cilliers<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Peng-chen Liang<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Slade van Rooyen<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Pieter Conradie<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Danielle Louw<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Megan van Schalkwyk<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Christa-Mari de Lange<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default">​Zoë McCathie<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default">​Brendan Watling<br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​Tanitah Deyzel<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1">​Ralph McDougall<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​Matthew Wille<br></td></tr><tr class="ms-rteTableEvenRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​Helette du Plessis<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1">​Nur-Ayn Mohamed<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​Jacques W</span><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-family:arial, sans-serif;font-size:13.333333015441895px;">ü</span><span class="ms-rteThemeBackColor-1-0 ms-rteThemeForeColor-2-0">​</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​</span><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">st</span><br></td></tr><tr class="ms-rteTableOddRow-default"><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​Jean Durand<br></td><td class="ms-rteTableOddCol-default" rowspan="1">​Petronè Moolman<br></td><td class="ms-rteTableEvenCol-default" rowspan="1">​Suewellyn Zimmermann​<br></td></tr><tr class="ms-rteTableFooterRow-default"><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​Karli du Toit<br></span></td><td class="ms-rteTableFooterOddCol-default" rowspan="1"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">​Thando Mtimkulu</span><br></td><td class="ms-rteTableFooterEvenCol-default" rowspan="1">​<br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><em><em style="color:#000000;font-family:calibri, sans-serif;font-size:14.666666984558105px;"><span style="font-size:10.5pt;color:#333333;background-color:white;">Genomineerde Dosente 2019</span></em></em><br></p><p></p><table cellspacing="0" width="100%" class="ms-rteTable-default"><tbody><tr><td class="ms-rteTable-default" style="width:118px;">​Alex Andrason<br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:118px;">​Sonia Human<br></td><td class="ms-rteTable-default" style="width:118px;">​Michael Schmeisser<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Léa Benabdelghaffar<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Doret Jordaan<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Debra Shepherd<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Amy Daniels​</td><td class="ms-rteTable-default">​Herman Kamper<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Garrett Slattery<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">Andrew Fransman​</td><td class="ms-rteTable-default">​Erna Lampen<br></td><td class="ms-rteTable-default">​JP Smit<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Jerome Fredericks<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Anieka Malan<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Sybil Smit<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​James Gray<br></td><td class="ms-rteTable-default">Sophie Marques​</td><td class="ms-rteTable-default">​Marie-Anne Staebler<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Helena Heath<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Jacques Masuret<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Hans Strijdom<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Debbie Horsten<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Eva Nel<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Modiehi Theletsane<br></td></tr><tr><td class="ms-rteTable-default">​Karin-Therese Howell<br></td><td class="ms-rteTable-default">​JC Rademeyer<br></td><td class="ms-rteTable-default">​Hugo Touchette​<br><br></td></tr></tbody></table><p><br></p><p><span style="font-size:13px;"><span class="ms-rteThemeFontFace-1 ms-rteThemeForeColor-2-0" style="font-size:13px;">Die </span><span class="ms-rteThemeFontFace-1" style="color:#000000;font-size:13px;"></span><em class="ms-rteThemeFontFace-1" style="color:#000000;font-size:13px;"><span style="color:#333333;background-color:white;font-style:normal;">PPT van die aand is beskikbaar op die skakel:</span></em><span class="ms-rteThemeFontFace-1">​<a href="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/FYAA%20for%20students%20and%20lecturers%2020%20May%202020.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />FYAA for students and lecturers 20 May 2020.pdf</a></span><br></span></p><p>Erkenning is op 20 Mei 2020 aan top-presterende eerstejaars van die 2019 akademiese jaar gegee tydens die jaarlikse Eerstejaars Prestasietoekenningsgeleentheid. As gevolg van die COVID-19 grendeltydperk het die geleentheid in die virtuele ruimte plaasgevind.</p><p>Prof Arnold Schoonwinkel, Viserektor (Leer en Onderrig) was die gasheer vir die geleentheid en het die top-presterende eerstejaars van 2019 en die dosente wat deur hulle genomineer is as diegene wat 'n positiewe invloed op hulle leer as eerstejaars gehad het, hartlik verwelkom. Prof Schoonwinkel het ook die Dekane, Visedekane en ander personeel verwelkom tydens die aanlyn geleentheid. Dr Antoinette van der Merwe, Senior Direkteur van die Afdeling Leer- en Onderrigverryking, was die seremoniemeester en het die gewaardeerde gasspreker, Prof Thuli Madonsela voorgestel.<br></p><p>Prof Madonsela het woorde van wysheid vir studente, dosente en almal teenwoordig gespreek in die huidige moeilike situasie: “behou geloof soos 'n mosterdsaad". As 'n gesoute bergklimmer wat al Berg Kilimanjaro uitgeklim het, het Prof Madonsela ons huidige uitdagings vergelyk met die klim van 'n berg. Sy het ons herinner dat ons diep in onsself moet delf vir die uithouvermoë om die swaarkry te oorwin en ons doelwitte te bereik.​</p><p>Hierdie was 'n geleentheid ter viering van prestasie. Hoewel dit goed sou wees om te kon aantrek vir die geleentheid en “'n normale" geleentheid saaam met ons eweknieë en kollegas te geniet, is daar ook 'n positiewe kant aan die virtuele geleentheid. Familie en vriende van die genomineerde studente en dosente kon aansluit vir die feesvieringe deur saam op die skerm te kyk. Dit was 'n leergeleentheid waar ons innoverend met tegnologie kon omgaan alhoewel dit ons soms in die steek laat. Net soos 'n motor kan onklaar raak oppad na 'n geleentheid of die elektrisiteit onderbreek kan word gedurende aandete, kon on sook hierdie uitdagings oorkom deur saam te werk en mekaar te ondersteun.<br></p><p>Prof Madonsela het verder genoem dat die COVID-19 pandemie tans ons interaksies dikteer, maar sy het ons herinner dat ons die innerlike krag het om baie dinge te oorwin. Diegene teenwoordig is ook aangemoedig om die samelewing te verbeter, deur vir andere dinge te doen en aan te hou om intellektueel, emosioneel, spiritueel en sosiaal sterk te wees en te bly in ons pogings om 'n regverdige Suid Afrika vir almal te skep en sodoende uitdrukking te gee aan die waardes van ons Grondwet.<br></p>
Auxin met Prof Mbulungeni Madiba http://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7266Auxin met Prof Mbulungeni Madiba CTL/SOL<p>​​</p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><span lang="AF"><strong>Titel van aanbieding</strong></span><strong>:</strong> Die implementering van multitaligheid in SA universiteite: dilemmas en innoverings</span></p><p><span lang="AF" class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><strong>Titel en aaam van aanbieder:</strong> Prof Mbulungeni Madiba, Dekaan:  Fakulteit Opvoedkunde</span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><span lang="AF"></span><span lang="AF"><strong>Kort Biografie van aanbieder:</strong> </span>Prof Mbulungeni Madiba is sedert September 2019 Dekaan aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Opvoedkunde. Hy was direkteur van die Multilingual Education Project (MEP) aan die Centre for Higher Education Development (CHED) by die Universiteit Kaapstad (UK).  Daar was hy ook dekaan en vise-dekaan en voorsitter van die UK Senaat se taakomittee, en het gedien op die UK raad.​ Prof Madiba het 30 jaar ondervinding in onderwys en baie ervaring in leierskap en bestuur.  Hy is 'n volle professor in Multitalige Onderrig, en het 'n DLitt et Phil (Linguistiek) graad by Unisa verwerf. Hy het navorsingsgenootskappe en toekennings ontvang van verskeie instellings, ook die universiteite van Keulen, Londen (Oppenheimer genoot), Birmingham en Harvard (Mandela genoot). Sy navorsing word erken met 'n C gradering by die Nasionale Navorsingstigting.  Hy stel belang in taalbeplanning en -beleid, veral in multitalige onderrig.<br></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><span lang="AF"><strong>Opsomming</strong></span><strong>: </strong><span style="text-align:justify;">Na 26 jaar van demokrasie is daar steeds heelwat dilemmas met die implementering van multitalige leerprogramme aan Suid-Afrikaanse universiteite (SAMRK Verslag, 2014). Hierdie  </span><span style="text-align:justify;">dilemmas is teoreties, ideologies, metodologies en prakties van aard. </span><span style="text-align:justify;"> </span><span style="text-align:justify;">Party van die dilemmas is blootgelê deur die</span><span style="text-align:justify;">  </span><span style="text-align:justify;">COVID-19 pandemie.</span><span style="text-align:justify;">  </span><span style="text-align:justify;">Meeste universiteite is net nie toegerus om multitalige materiaal te verskaf om leer en onderrig </span><span style="text-align:justify;"> </span><span style="text-align:justify;">te ondersteun vir studente wat van die huis af oor groot afstande heen probeer studeer nie. Die volgende Auxin aanbieding se doel is om hierdie dilemmas te bespreek en om innoverende strategieë te deel om hulle te oorkom. </span><span style="text-align:justify;">Transtaligheid word voorgestel as 'n innoverende onderwysstrategie om uitdagings te oorkom in die implementering van taalbeleid.</span><span style="text-align:justify;"> </span><span style="text-align:justify;">Transtaligheid help multitalige studente om hulle volle linguistiese repertoire te gebruik wanneer hulle leer en slaan 'n brug tussen taalbeleide en onderrigpraktyke.</span><span style="text-align:justify;">​</span></span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5" style="text-align:justify;"><strong>Datuum en tyd:</strong> 26 Mei 2020, 12:45 - 13:45 </span></p><p><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5" style="text-align:justify;"><strong>Plek:</strong> MS Teams</span></p><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><strong>Artikels: </strong></span><ol><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5"><span>Garcia, O. and Kleyn, T. 2016. </span><em>Translanguaging with multilingual students: Learning from Classroom moments</em><span>. New York: Routledge</span><br><br><span> </span></span></li><li><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">Madiba, M. 2018. The Multilingual University. In A. Creese and A. Blackledge (eds.), </span><em class="ms-rteThemeForeColor-2-5">The Routledge Handbook of Language and Superdiversity. </em><span class="ms-rteThemeForeColor-2-5">London: Routledge (pp.504-517)​ <a href="/english/PublishingImages/Lists/dualnews/My%20Items%20View/The%20multilingual%20university.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />The multilingual university.pd​f</a></span><br></li></ol></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"><br></span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5">Vir meer inligting en vir RSVP kontak gerus Juanita Layman</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5">jlayman@sun.ac.za</span></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5">021 808 3717</span></div><div><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5">Indien u nie meer die AUXIN kan bywoon nie, versoek ons dat u asseblief u registrasie ten minste 24 uur voor die tyd kanselleer, deur Me Layman te kontak (kontakbesonderhede hierbo). Daar is sekere kostes verbonde aan elke AUXIN vir SOL, en die versoek is om finansiële implikasies te minimaal te hou.</span></div><div><br class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5"></div><div><span class="ms-rteFontFace-5 ms-rteFontSize-2 ms-rteThemeForeColor-2-5">Na afloop van die sessie sal die potgooi beskikbaar wees op SOL se webtuiste:</span> <a href="/ctl">www.sun.ac.za/ctl</a>​<br><br></div><p><br><br></p>
Auxin sessie met Dr Maricel Krügelhttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7204Auxin sessie met Dr Maricel KrügelCTL/SOL<p><strong>​Onderwerp: </strong> Ondersteuning vir Aanlynonderrig gedurende Covid-19  nasionale inperking.</p><p>Dr Krügel bied praktiese oplossings vir aanlynleer met behulp van Laurillard se ses maniere van leer en die <em>storyboard </em>metode. Sy pas dit toe op voorbeelde en SUNLearn metodes wat relevant is in die Covid-19 konteks.  Sy maak voorstelle vir die <strong>konstruktiewe belyning </strong>van leeruitkomste en leeraktiwiteite binne die beperkings van tyd wat beskikbaar is vir dosente en vir studente. Hierdie Auxin sessie word aanbeveel vir akademici wat aanlyn-oplossings moet toepas tydens Covid-19, en kan van hulp wees selfs as 'n dosent reeds die voorbereiding vir aanlynleer gedoen het.</p><p><strong>Datuum:</strong> 28 April 2020; 12h45 op MS Teams<br></p><p>RSVP deur vir Juanita Layman 'n epos te stuur by <a href="mailto:jlayman@sun.ac.za">jlayman@sun.ac.za</a>​<br></p><p>Klik <a href="/afrikaans/Lists/Events/DispForm.aspx?ID=4568">hier</a> vir meer inligting<br></p>
Veranderende pedagogiese praktyke en identiteitehttp://www.sun.ac.za/afrikaans/Lists/news/DispForm.aspx?ID=7108Veranderende pedagogiese praktyke en identiteiteCTL/SOL<p>​<span style="text-align:justify;">Ons eerste Leer- en Onderrigverrykingseminaar (LOV-seminaar) vir 2020 is deur Proff Jan Botha en Liezel Frick, Dr Nompilo Tshuma, en Me Miné de Klerk aangebied. Die titel van hul aanbieding was “Veranderende pedagogiese praktyke en identiteite: Lesse geleer uit die virtuele klaskamer".</span></p><p style="text-align:justify;">Die Universiteit Stellenbosch (US) voorsien 'n evoluerende kontinuum van leweringsmodusse wat wissel van volledige aanlyn onderrig en leer tot interaksie van aangesig tot aangesig. Daar is 'n gevoel van dringendheid en relevansie om in groter mate na aanlyn leweringsmodusse te beweeg, en tans raak 'n hibridiese leerleweringsmodus meer algemeen aan die US. Die Dialoog oor Innoverende Hoëronderwysstrategieë (DIOS)/Sentrum vir Navorsing oor Wetenskap en Tegnologie‑ (SENWET‑) Aanlyn Opleidingskursus vir Studieleiers van Doktorale Kandidate aan Afrika-universiteite is 'n aanlyn kortkursus wat die US in samewerking met die Rhodes‑Universiteit fasiliteer. Aanlyn kortkursusse soos hierdie bied 'n unieke leergeleentheid oor kwessies wat werk en kwessies wat nie werk nie, wanneer daar oor die bekendstelling van hibridiese leer vir programme en modules gedink word.</p><p style="text-align:justify;">Die aanbieding was 'n besinning oor verskuiwende identiteite vanuit vier perspektiewe:</p><ol><li>Die kursusfasiliteerder,</li><li>Die e-tutor,</li><li>Die deelnemers, en</li><li>Die professionele persoon uit 'n derde omgewing</li></ol><p style="text-align:justify;">Die rasionaal vir die aanbod is die feit dat die vasteland van Afrika vir 'n groot getal PhD‑inskrywings voorsiening moet maak, wat uitsette van 'n hoë gehalte vereis. Om hierdie hoë gehalte te verseker, moet PhD-studieleiers bemagtig word met die vereiste vaardighede vir goeie studieleiding deur behoorlik gekonseptualiseerde kursusse soos hierdie.</p><p style="text-align:justify;">By nabetragting oor hul ervarings was die aanbieders dit eens dat 'n virtuele klaskamer uitdagings bied wat “getrotseer" moet word. Dit beïnvloed 'n mens se beskouings oor identiteit en verg voortgesette dialoog en vertroue tussen die betrokke rolspelers, die moed om grense oor te steek, en die vermoë om gedurig deur 'n kritiese lens na jou eie praktyk te kyk.</p><p style="text-align:justify;">Daar was lewendige interaksie met die kollegas teenwoordig, wat gemeld het dat die aanbieding dieper denke ontlok het oor die pedagogiese besluite wat 'n mens neem wanneer jy 'n volledige aanlyn of hibridiese kursus moet fasiliteer. Volgens terugvoering ná die seminaar het diegene wat die seminaar bygewoon het dit baie nuttig gevind, met vermelding van die verskillende perspektiewe wat van belang was in die vorming van hul denkwyses oor onderrig en leer in die toekoms.</p><p style="text-align:justify;">Die volgende LOV-seminaar vind op 12 Mei plaas en word deur die Sentrum vir Onderrig en Leer aangebied. Dr Karin Cattell-Holden se aanbieding handel dan oor erkenning van uitstaande onderrig.<br><br></p>