Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

PRONTAK

PRONTAK (Professionele Onderrigsontwikkeling vir Akademici)

PREDAC GROUP 2017.jpg2014.jpg2016.jpg 

 

Die PRONTAK-program (In Engels PREDAC) word jaarliks vir nuut aangestelde akademici aan die Universiteit Stellenbosch aangebied.

Tydens hierdie program sal elke deelnemer, saam met ander nuut aangestelde dosente van verskillende dissiplines, die geleentheid gegun word om te besin oor hulle menings, kennis en aannames oor onderrig, leer en assessering binne die konteks van huidige denke oor universiteitsonderrig. Praktiese en innoverende benaderings tot onderrig en assessering sal deurgaans in die program aandag geniet. Nasionale en institusionele raamwerke wat Hoër Onderwys in Suid-Afrika en aan die Universiteit Stellenbosch (US) rig, sal ook gedek word.

Deelnemers sal uitgedaag word om te beoordeel hoe kennis en beleid op 'n betekenisvolle wyse in hulle eie vakgebiede toegepas kan word. Hulle sal aan die einde van die program 'n konseptuele raamwerk wegneem wat hulle in staat sal stel om oor onderrig, leer en assessering te besin ten einde hulle eie onderrigpraktyke te beplan en uit te brei.

Die program bied ook 'n unieke geleentheid vir deelnemers om in 'n kollegiale atmosfeer bande te smee met kollegas uit hulle eie fakulteit, asook uit ander departemente en fakulteite. Hulle sal ook aan die US se institusionele kultuur bekendgestel word, wat hopelik sal help om hulle vinniger tuis te laat voel.

Struktuur van die program

Vise-Dekane (O&L) nomineer deelnemers vir PRONTAK aan die einde van elke jaar.  Informele leergeleenthede begin tydens die eerste semester en die die formele PRONTAK program begin op 21 Mei en sluit af in Oktober. Dit kombineer gesentraliseerde en fakulteitgebaseerde aktiwiteite gedurende die semester. Daar word van deelnemers verwag om in al die aktiwiteite deel te neem.

Die struktuur van die 2018 program is as volg:

Phase 1 / Fase 1

(first semester / eerste semester)

Informal sessions about teaching in faculties

21 May / Mei

Opening day 

Combined sessions at STIAS

 

Phase 2 / Fase 2

17 to/tot 20 July/ Julie                           

A four-day-three-night breakaway for all PREDAC participants across all faculties at the Goudini Conference Centre

Phase 3a / Fase 3a

(second semester/ tweede semester)

                                                                   

Peer observations and reflection

Phase 3b / Fase 3b

(second semester /tweede semester)

‘Design for learning’ action research projects in faculty groups in preparation for poster session during Phase 4

 

Phase 4 / Fase 4

(SoTL conference / AvOL konferensie)                                   ​

Poster presentations during the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) Conference at the Lord Charles Hotel from 29 to 31 October (no abstract needed)

 ​

For more information, contact the advisor in your faculty or Claudia Swart (claudias2@sun.ac.za).


 

PREDAC funny.jpgGroepfoto.jpgPREDAC group 2.jpg 

​​PREDAC group 4.jpgPREDAC GROUP.jpgPREDAC group 2009.jpg