Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Onderriggenootskappe

US Onderriggenoot 2020​

Dr. Margaret Blackie, Departement Chemie en Polimeerwetenskap, is met ingang 2020 as US Onderriggenoot aangestel

Dr M Blackie.jpg


 Dr. Blackie is 'n senior lektor in die Departement Chemie en Polimeerwetenskap. Sy is in Januarie 2010 by die US aangestel. Sy het 'n PhD in sintetiese chemie aan die Universiteit van Kaapstad verwerf.

Dr. Blackie se navorsingsbelangstellings sluit in medisinale chemie, hoër onderwys en Jesuïete- (“Ignatian") spiritualiteit. Sy het akademiese artikels in al drie dissiplines gepubliseer. Sy gee klas en bied studieleiding aan nagraadse studente in beide chemie en teologie.

Haar belangstelling in onderwys het voortgevloei uit ʼn post-doktorale genootskap onder prof. Jenni Case in die Centre for Research in Engineering Education by die Universiteit van Kaapstad in 2009. Sy is tans betrokke by ʼn groot internasionale projek wat met studente in chemie en chemiese ingenieurswese in Suid-Afrika, die VK en die VSA deur hulle grade tred hou.

Dr. Blackie het ʼn onderriggenootskap van 2020 tot 2022. Die hoofdoel van haar navorsingsprojek is om akademiese personeel in “STEM"-dissiplines toegang te verleen tot die analitiese hulpbronne wat in die suite instrumente bekend as “Legitimation Code Theory" (“LCT") beskikbaar is.

Die US onderriggenootskappe bied voortreflike opvoeders en vakkundiges in onderrig en leer die geleentheid om meer dikwels vir volgehoue tydperke, en met verskillende vorme van ondersteuning, op aspekte van kurrikulumvernuwing, die verkenning van onderrig en leer, en die verspreiding van goeie onderrig- en leerpraktyk in departemente en fakulteite te fokus.

Die volgende akademici het onderriggenootskappe aan die US voltooi:

 • Dr. Elize Archer (Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Elmarie Costandius (Departement Visuele Kunste, Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe)
 • Dr. Berna Gerber (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Ian Nell (Departement Praktiese Teologie en Missiologie, Fakulteit Teologie)
 • Prof. Dana Niehaus (Departement Psigiatrie, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Nicola Plastow (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)
 • Prof. Geo Quinot (Departement Publiekreg, Fakulteit Regsgeleerdheid)
 • Wyle dr. Helena Wessels.

Die huidige US onderriggenote is:

 • Dr. Marianne McKay (Departement Wingerd‐ en Wynkunde, Fakulteit AgriWetenskappe)
 • Prof. Ingrid Rewitzky (Visedekaan: Onderrig en Leer, Fakulteit Natuurwetenskappe)
 • Dr. Michael Schmeisser (Departement Hortologie, Fakulteit Natuurwetenskappe)
 • Dr. Marianne Unger (Departement Gesondheids- en Rehabilitasiewetenskappe, Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe)

Meer inligting oor die onderriggenootskappe is beskikbaar by dr. Karin Cattell-Holden, kcattell@sun.ac.za of X 3074. 


Ons is baie trots op die volgende onderriggenote van die Universiteit Stellenbosch:

*Indien onderstaande inligting onvolledig is, kontak ons asseblief.

2020
Naam:  Dr Margaret Blackie
Departement:  Chemie en Polimeerwetenskap
Fakulteit:  Natuurwetenskappe
Dr Margaret Blackie.png

2018
Naam:  Dr Michael Schmeisser 
Departement:  Hortologie
Fakulteit:  AgriWetenskappe
MICHAEL.jpg
2018
Naam:  Dr Marianne Unger
Departement:  Sentrum vir Gesondheidsberoepe Onderwys
Fakulteit:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe
Dr Marianne Unger.jpg

2017
Naam:  Prof Ingrid Rewitsky
Departement:  Wiskundige Wetenskappe 
Fakulteit:  Natuurwetenskappe
Ingrid.jpg

2017
Naam:  Dr Elize Archer
Departement:  Fisioterapie
Fakulteit:   Geneeskunde en Gesondheidswetenskapppe


Elize.jpg

2016 
Naam:  Marianne McKay 
Departement:  Wingerd en Wynkunde
Fakulteit:  AgriWetenskappe

McKay_web_jpg.jpg 


2016
Naam:  Dr Helena Wessels
Departement:  Kurrikulum-studies
Fakulteit:  Opvoedkunde

*Dr Wessels is in Februarie 2018 oorlede.

Helena7.png
 


2015 
Naam:  Dr Berna Gerber
Departement:  Afdeling Spraak-Taal- en Gehoorterapie
Fakulteit:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

BernaGerber.jpg 


2015
Naam:  Prof Ian Nell
Departement:  Praktiese Teologie
Fakulteit:  Teologie

 Nell.jpg 


2015
Naam:  Dr Nicola Plastow
Departement:  Afdeling Arbeidsterapie Fakulteit:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskapppe

N_Plastow.jpg 


2013 
Naam:  Prof Geo Quinot 
Departement:  Publiekreg
Fakulteit:  Regsgeleerdheid

Quinot.jpg 


2011 
Naam:  Prof Juanita Bezuidenhout
Departement:  Sentrum vir Gesondheidsberoepsonderwys
Fakulteit: Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

 ProfBez.jpg


2011 
Naam:  Prof Elmarie Costandius 
Departement:  Visuele Kunste
Fakulteit:  Lettere en Sosiale Wetenskappe

 Elmarie.jpg


​2011 

Naam:  Dr Dana Niehaus
Departement:  Psigiatrie
Faculty:  Geneeskunde en Gesondheidswetenskapppe

 Niehaus.jpg 


​​​​​ ​​​SU Onderriggenootskappe

'n Voorstel vir die skep van onderriggenootskappe aan die Universiteit Stellenbosch is by 'n Senaatsvergadering in 2009 aanvaar. Die Universiteit het tot op hede tien genootskappe suksesvol toegeken. Hierdie program is 'n uitstekende geleentheid om kundigheid met betrekking tot onderrig en leer op die fakulteits- of departementele vlak te konsolideer en uit te brei.

Doelwitte

 • Om die statuur van onderrig en leer aan die Universiteit Stellenbosch te versterk
 • Om vir geselekteerde akademici 'n geleentheid te bied om hulle onderrigkundigheid te ontwikkel
 • Om die groei van die akademieskap van onderrig en leer aan die Universiteit te stimuleer
 • Om die geleentheid te bied vir 'n sistematiese, nougesette en reflektiewe benadering tot onderrig- en leer-innovasie aan die Universiteit.

'n Universiteit-genootskapskema het ten doel om prestige uit te druk en ondersteuning vir uitgesoekte akademici te verskaf om vir 'n vasgestelde tydperk op onderrig en die akademieskap van onderrig te fokus. Die skema sal voorsiening maak vir 'n minimum van een toekenning per jaar om op onderrig en die akademieskap van onderrig te fokus. Die individu sal in sy of haar departement aanbly, maar sal fokus op aspekte van onderrig en leer wat sy of haar onderrig sal versterk en tot die ontwikkeling van die akademieskap van onderrig en leer in die departement en fakulteit sal bydra. Aangesien die skema ten doel het om kapasiteit oor die hele Universiteit te versterk, sal nie meer as een genootskap per fakulteit toegeken word nie. Die projek sal deur 'n komitee bestuur word wat vir hierdie doel deur die Viserektor: Leer en Onderrig opgestel word.

Enige navrae kan aan Karin Cattell-Holden (kcattell@sun.ac.za) by die Sentrum vir Onderrig en Leer gerig word.

Nasionale g​enootskappe vir onderrigbevordering op universiteit (TAU)

Die genootskapsprogram vir onderrigbevordering op universiteit (TAU) is in 2015 van stapel gestuur as 'n samewerkingsprojek tussen verskeie Suid-Afrikaanse universiteite. Dit staan onder beskerming van HELTASA (die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Leer en Onderrig in die Hoër Onderwys), word deur die Raad op Hoër Onderwys ondersteun en deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding gefinansier.


Doelwitte

 • Om tot die verryking van onderrig en leer in die Suid-Afrikaanse hoër onderwys by te dra deur 'n kader akademici van verskeie instellings en vakrigtings as vakkundiges, leiers en mentors op hulle onderskeie gebiede te help toerus
 • Om die status en statuur van onderrig te versterk en die begrip van onderriguitnemendheid verder uit te bou
 • Om by te dra tot die bepaling van wat onderriguitnemendheid in verskillende institusionele omgewings beteken


Die genootskappe word in tweejaarsiklusse toegeken en elke instelling kan tot drie persone benoem. Benoemdes moet senior dosente wees wat oor ten minste 'n doktorsgraad beskik. 'n Nasionale komitee keur die kandidate.

Vir enige vrae, kontak Karin Cattell (kcattell@sun.ac.za) by die Sentrum vir Onderrig en Leer.


Nasionale TAU-genote by die US*

Ons is besonder trots op die volgende nasionale TAU-genote aan die Universiteit Stellenbosch:

*Kontak ons asseblief indien die inligting hieronder onvolledig is.

2018-2019: 

Dr Berna Gerber
Afdeling Spraak-Taal- en Gehoorterapie
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe

Prof Ian Nell
Departement Praktiese Teologie
Fakulteit Teologie

Dr Helena Wessels
Departement Kurrikulumstudie
Fakulteit Opvoedkunde
*Dr Wessels is in Februarie 2018 oorlede.

2016-2017:   

Prof Elmarie Costandius 
Departement Visuele Kunste
Fakulteit Lettere en Sosiale Wetenskappe

Prof Ian Couper 
Ukwanda Centre for Rural Health
Fakulteit Geneeskunde en Gesondheiswetenskappe

Prof. Geo Quinot
Departement van Publiekreg
Fakulteit Regsgeleerdheid