Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Institusionele Beleide en Riglyne

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Die Universiteit Stellenbosch streef daarna om 'n bydrae tot die samelewing in geheel te maak, deur middel van onderrig. Uitnemendheid is die onderliggende waarde in alle voorgraadse en nagraadse onderrig- en leerprogramme aan die Universiteit. In die Strategiese Raamwerk (April 2000) word die Universiteit se visie vir die onderrigveld as volg geformuleer:​​​​​

​ ​

'n Universiteit word gekenmerk deur onderrig van hoë gehalte, deur die konstante hernuwing van onderrig- en leerprogramme, en deur die skepping van effektiewe geleenthede v​ir leer en studie.
​​ ​

Hierdie visie word deur een van die hoofdoelwitte van die Universiteit se Strategie vir Onderrig en Leer 2014 -2018 gekomplementeer:

...om die koers aan te dui vir die realisering van daardie doelwitte wat sal verseker dat die Universiteit Stellenbosch een van die toonaangewende universiteite in Suid-Afrika bly – ook op die gebied van onderrig en leer.

 

Beleidsdokumente en verslae wat institusionele leiding vers​​​kaf:

​ ​​
​​

​ ​ ​ ​ ​ ​
​​
​ ​

​​​
​Die US Onderrig- en Leerbeleid​

SU Teaching  Learning Policy.jpg

​Kliek op hierdie skakel vir ‘n grafiese voorstelling van die Onderrig- en Leerbeleid met skakels na die relevant paragrawe​.​
​​

Die volgende tabel bevat 'n verskeidenheid institutionele beleidsdokumente en verslae wat fo​kus op Leer en Onderrig:

Onderrig- en Leerbeleid​​​
​​​Laas Goedgekeur:
26 ​September​ 2018​​​
​Hersieningsdatum: 
​Die Beleid moet in die vyfde jaar waarin dit geld, hersien word. Indien die eienaar van die Beleid dit nodig ag, kan dit vroeër of meer as een keer in die geldigheidstydperk hersien word.​​​
Kurator: 
Senior Direkteur: Leer- en ​​​Onderrigverryking ​​
​​Doel​​​: 

​Om ’n bevorderlike institusionele omgewing aan te moedig waar onderrig en leer van gehalte in die hele studentekorps, ​​​die akademiese personeelkohort, steundiensafdelings en bestuursliggame kan gedy.​​

​​Assesseringsbeleid- en Praktyke aan die US​​​
​​Laas Goedgekeur:
2021
​Hersieningsdatum: 
2026​​
Kurator: 
​Sentrum vir Onderrig en Leer​​​ ​​
​​Doel: 
Om ’n raamwerk te verskaf waarvolgens geldige, betroubare en verantwoordbare assesseringspraktyke gevestig kan word, en wat duidelike maatstawwe stel waarvolgens fakulteite sodanige praktyke kan stuur en evalueer ​.​​​

​​Implementeringsplan vir Buigsame Assessering
​​Laas Goedgekeur:
11 Maart 2016​
​Hersieningsdatum: 
​Word tans hersien​​​​​
Kurator: 
​Sentrum vir Onderrig en Leer ​​
​​Doel: 
Hierdie dokument poog om die voorgestelde US-benadering ten opsigte van assessering te omskryf. Die voorgestelde benadering sal dit moontlik maak vir die huidige drie stelsels om onder die vaandel van twee hoofassesseringstelsels gehou te word. Verder poog die dokument om die uitrol van hierdie plan met betrekking tot implementeringsdatums, rolle en verantwoordelikhede te beskryf.​

​​Vroeë Assessering: Protokol​​
​​Laas Goedgekeur:
2008/2009​
​Hersieningsdatum: 
2017
Kurator: 
Afdeling Studentesake​​​​​
​​Doel: 
Hierdie dokument het ten doel om die vroeë assesseringstelsel (VA) te verduidelik, en om sommige vrae oor hierdie inisiatief te beantwoord. VA word in die Eerstejaarsakademieverslag omskryf as toetse of enige ander metode van assessering wat 'n goeie aanduiding kan gee van die studente wat hoë risikogevalle mag wees in spesifieke modules, ten einde te verseker dat die nodige hulp en ondersteuning betyds beskikbaar gemaak word. Hierdie beskrywing verduidelik dus ook die doel van die vroeë assesseringsproses.​

​​Fonds vir Innovasie en Navorsing in Leer en Onderrig (FINLO)​​​​
​​Laas Goedgekeur:
18 April 2019
​Hersieningsdatum: 
September 2021​
Kurator: 
Senior Direkteur: Afdeling Leer- en Onderrigverryking​
​​Doel: 
​Om leer en onderrig vir dosente en studente te verryk deur die finansiering van leer- en onderrigprojekte wat innoverend of navorsinggefokus is. Om deurlopende steun deur die instelling aan die volhoubaarheid van die FINLO te verleen.​

​​Riglyne aangaande die US se Verlengde Graadprogramme (VGP)​​​
​​Laas Goedgekeur:
2010
​Hersieningsdatum: 

Kurator: 
Studentesake​​​​​​​
​​Doel: 
​Die doel van hierdie dokument is om die konseptualisering, operasionalisering en bestuur van Verlengde Graadprogramme te rig op so ’n wyse dat die programme versoenbaar is met die Universiteit se missie, dat dit bydra tot die verwesenliking van die Universiteit se visie en dat dit die waardes van die Universiteit reflekteer.

​​Konseptuele raamwerkdokument vir akademiese geletterdhede aan die Universiteit Stellenbosch​​
​​Laas Goedgekeur:
Maart/April 2021
​Hersieningsdatum: 

Kurator: 
Direkteur: Taalsentrum​​​​
​​Doel: 
​Die doel van hierdie dokument is om ’n omvattende agtergrond en konseptuele raamwerk met betrekking tot akademiese geletterdhede (AG) te bied, en te verduidelik waarom daar ’n behoefte is aan AG in tersiêre kurrikulums; om die werksomskrywing van AG by te werk en na aanleiding van ’n meningsopname die leemtes in AG-aanbiedinge uit te wys, wat die Universiteit en programontwerpers in sowel huidige inisiatiewe as die implementering van nuwe benaderings en praktyke sal bystaan; om op te klaar watter dienste tans beskikbaar is en hoe dié dienste fakulteite in die ontwikkeling van AG ondersteun, en om die finansiële implikasies uiteen te sit; en om voorstelle te maak oor die pad vorentoe vir fakulteite. ​

​​Raamwerk vir inligtingsgeletterdheid ​​​
​​Laas Goedgekeur:
September 2014
​Hersieningsdatum: 

Kurator: 
Biblioteek en Inligtingsdiens​​​​​
​​Doel: 
Om struktuur te verskaf aan 'n effektiewe inligtingsgeletterdheidsopleidingsprogram. Die raamwerk beskryf die ontwikkeling van verskillende vlakke van inligtingsgeletterdheidsvaardighede. Dit artikuleer breë indelings en metodes hoe inligtingsgeletterdheid as deel van leer en onderrig geïntegreer kan word.​

​​Reglement vir interne en eksterne moderering en die afhandeling van uitslae​
​​Laas Goedgekeur:
Augustus / September 2014
​Hersieningsdatum: 
2019
Kurator: 
Institutionele Navorsing en Beplanning​​
​​Doel: 
​​Om te verseker dat standaard-praktyke gevolg word met betrekking tot eweknie-assessering (via internet en/of moderering) in alle modules en programme.​

​​Beleid oor Onderrig-en Leermateriaal
​​Laas Goedgekeur:
Junie 2007
​Hersieningsdatum: 
Word tans hersien​​
Kurator: 
Sentrum vir Onderrig en Leer​​
​​Doel: 
Die doelwitte van hierdie beleid is: om voorspraak te maak vir die gebruik van onderrig- en leermateriaal wat sodanig is dat kwaliteitleer, soos in die Leer- en Onderrigbeleid (2006) in die vooruitsig gestel word, aan die Universiteit Stellenbosch bevorder word; om te verseker dat voldoende en gepaste maatreëls bestaan om dosente in die bereiking van die ideale in hierdie beleid bevat, te ondersteun; om te verseker dat die Universiteit voldoen aan nasionale regulatoriese vereistes, insluitende dié van die Hoër Onderwys Gehaltekomitee.​

​​US Plagiaatbeleid (ter ondersteuning van Akademiese Integriteit)
​​Laas Goedgekeur:
2016
​Hersieningsdatum: 
2021 
Kurator: 
Navorsingsontwikkeling​​​​​
​​Doel: 
Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die gebruik van ander se werk en die hergebruik van ’n persoon se eie gepubliseerde werk; om akademiese integriteit te bevorder.

​​US prosedure vir die ondersoek en bestuur van bewerings van plagiaat​​​​
​​Laas Goedgekeur:
2016
​Hersieningsdatum: 
2021 
Kurator: 
Navorsingsontwikkeling​​​​​​
​​Doel: 
Om standaarde van akademiese gedrag te stel vir die gebruik van ander se werk en die hergebruik van ’n persoon se eie gepubliseerde werk; om akademiese integriteit te bevorder. ​

​​Regulasies vir portuur-na-portuur-leerondersteuning​
​​Laas Goedgekeur:
2020
​Hersieningsdatum: 
Elke 5 tot 6 jaar
Kurator: 
Vise-Rektor (Leer en Onderrig)
​​Doel: 
Om die praktyke ten opsigte van die aanstelling en gebruik van studente vir onderrig- en leerondersteuning te reguleer​.​

​​Regulasie vir die Erkenning van Vorige Leer (EVL) en Kredietakkumulasie en-oordrag (KAO)​​​​
​​Laas Goedgekeur:
2017
​Hersieningsdatum: 
Elke 5 jaar
Kurator: 
Vise-Rektor (Leer en Onderrig)
​​Doel: 
Hierdie regulasie bied ’n gehalteversekeringsraamwerk vir die erkenning van vorige informele en nieformele leer deur middel van EVL, sowel as formele leer deur middel van KAO, met die uitsondering van omstandighede waar KAO nie van toepassing blyk te wees nie.​

Laai​ Af​​  

​​Riglyne vir Programkomiteevoorsitters en Programleiers​

​​Laas Goedgekeur:

2018

​Hersieningsdatum

2023

Kurator: 

Sentrum vir Akademiese Beplanning en Gehalteversekering (ABG) 

​​Doel: 

Om die funksie, pligte en verantwoordelikhede te omskryf van programkomiteevoorsitters en programleiers wat inter‑ en intradepartementele en ‑fakultêre werksaamhede aan die Universiteit Stellenbosch verrig​.

​​Strategie vir Onderrig en Leer​​​​​
​​Laas Goedgekeur:
2017
​Hersieningsdatum: 
2021 
Kurator: 
Sentrum vir Onderrig en Leer​​
​​Doel: 
Hierdie dokument bied ’n uiteensetting van SU se visie vir graduandi attribute en ’n strategie vir onderrig en leer, ten einde uitvoering te gee aan die visie van die Universiteit, soos dit in ander beleidsdokumente vervat is.​

​​Strategie vir die gebruik van IKT in leer en onderrig aan die Universiteit Stellenbosch​​​
​​Laas Goedgekeur:
2013
​Hersieningsdatum: 

Kurator: 
Sentrum vir Leertegnologiee​​​
​​Doel: 
Hierdie dokument formuleer 'n visie en strategie vir die effektiewe gebruik van IKT's in onderrig en leer.​​

​​Institusionele Studenteterugvoerbeleid
​​Laas Goedgekeur:
2008
​Hersieningsdatum: 
Word tans hersien
Kurator: 
Sentrum vir Onderrig en Leer​​
​​Doel: 
Studenteterugvoer is ’n belangrike sentrale proses gemik op die ondersteuning en ​bevordering van onderrig aan Universiteit Stellenbosch (US). Hierdie beleidsvoorstel het ten doel om die bestaande beleid en prosedures (van toepassing sedert 2001) met betrekking tot die afneem en gebruik van studenteterugvoer oor modules, dosente en programme te hersien, en in een dokument saam te vat.​

​​Bestuur van ondersteuning om die akademiese sukses van topstudentatlete te verseker​​​​
​​Laas Goedgekeur:
2016
​Hersieningsdatum: 

Kurator: 
Maties Sport
​​Doel: 
Die doel van hierdie reglement is om beginsels en voorskrifte daar te stel vir die formele erkenning van prestasies van topstudentatlete in die ko-kurrikulum en om akademiese ondersteuning te bied.​​​

​​Reglement van die Komitee vir Leer en Onderrig​​​​
​​Laas Goedgekeur:
Junie 2017
​Hersieningsdatum: 
Word tans hersien​​​ 
Kurator: 
Visie-Rektor (O&L)​
​​Doel: 
Die KLO se funksies sluit Senaatsoorsig, advies en bevordering tov die volgende sake in: Leer en Onderrig (insluitend statuur van leer en onderrig, asook akademieskap van leer en onderrig); Bevordering van studentesukses; Studente-assessering; Eksamens en promosies; Professionele ontwikkeling van en steun aan dosente (tov leer en onderrig); Eerstejaarsakademie.​
 ​