Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studenteterugvoer

  SF Afr.jpgStudent Feedback growth.png


Studenteterugvoerbeleid 

Eregistrasievorm Eregistration form.doc
SmartEvals manual for Departmental Heads and Deans.pdf
SmartEvals manual for use by lecturers.pdf


Kennisgewing vir Oktober-spitstyd.pdf

Studenteterugvoer is 'n belangrike proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan die Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die administrasie van die Studenteterugvoerstelsel, bv. die verspreiding van studenteterugvoer-vraelyste, die verwerking en die berging van alle terugvoerdata, asook samestelling en beskikbaarstelling van studenteterugvoerverslae aan alle fakulteite.

Universiteit Stellenbosch wil graag fakulteite en/of departemente aanmoedig om die volgende uitgangspunte rakende die gebruik van studenteterugvoer in gedagte te hou:

  • Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.
  • Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.


Elektroniese Terugvoer

*   Let asseblief daarop dat die verwerking van papierterugvoer slegs tot aan die einde van 2017 hanteer sal kan word.  Dosente word dus aangemoedig om so spoedig as moontlik vanaf 01 Mei 2017 van die elektroniese terugvoerstelsel gebruik te maak.  Vanaf 2018 sal geen papierterugvoer meer verwerk word nie.

Voltooi asseblief die e-Registrasievorm [Eregistrasievorm Eregistration form.doc ] ten minste een week voor die aanvang van die elektroniese terugvoer.  Stuur asseblief die voltooide vorm aan stv@sun.ac.za 


Hoe gaan die nuwe Elektroniese stelsel werk?

Indien u die enigste dosent is wat ʼn betrokke module aanbied:

Stap 1U of die administratiewe beampte binne u departement voltooi 'n e-Registrasie vorm en e-pos dit aan die Studenteterugvoerkantoor by stv@sun.ac.za . U word versoek om 'n ID-grootte foto van uself op die e-Registrasievorm te verskaf sodat studente u korrek kan identifiseer.

Stap 2:  Die Studenteterugvoerkantoor sal die elektroniese studenteterugvoervraelys via SmartEvals aktiveer, volgens die informasie soos verskaf in die e-Registrasievorm.

Stap 3:  Studente sal via e-pos 'n kennisgewing vanuit die SmartEvals-stelsel ontvang om die elektroniese studenteterugvoervorm te voltooi. Die e-poskennisgewing sal 'n direkte skakel na die vraelys bevat.
Die foto wat u op die e-Registrasievorm verskaf het, sal saam met die terugvoervraelys op die SmartEvals-stelsel verskyn.


Indien die module in klasgroepe opgedeel en u slegs aan sekere  klasgroepe in ʼn module onderrig gee:

Slegs een e-Registrasievorm per module moet voltooi word. Die inligting van al die dosente wat deel in die onderrig van die module, moet op die e-Registrasievorm verskaf word. Die terugvoervraelys sal so opgestel word dat die inligting/ foto's van al die betrokke dosente op die terugvoerstelsel sal verskyn. Die studente kan dan kies vir watter dosent(e) hulle terugvoer wil gee.

Op hierdie stadium kan terugvoer vir modules waarby meer as een dosent betrokke is, slegs aan die einde van die module aangevra word. Die rede hiervoor is dat betroubare klaslyste en groepindelings tans nie beskikbaar is nie. Ons kan dus nie die vraelyste slegs aan geteikende klasgroepindelings stuur nie.  Ons moet probeer verhoed dat studente veelvuldige e-posse ontvang om terugvoer vir dieselfde module te gee, aangesien dit daartoe kan lei dat studente later die e-posse ignoreer.  Laasgenoemde sal 'n negatiewe effek op die responskoerse hê.  Daar word tans met SmartEvals onderhandel om die nodige fasiliteit binne die stelsel te ontwikkel sodat dosente wat modules deel, elkeen afsonderlike terugvoer kan aanvra by hul spesifieke gedeeltes van die module, sonder om te wag tot aan die einde van die module.

Stap 1:  Die koördineerder van die module of die administratiewe beampte binne die departement voltooi 'n e-Registrasie vorm en e-pos dit aan die Studenteterugvoerkantoor by stv@sun.ac.za .   Al die betrokke dosente se inligting moet op die e-Registrasievorm ingevul word.  ID-grootte foto's van elk van die betrokke dosente moet op die e-Registrasievorm verskaf word sodat studente die korrekte keuses kan uitoefen ten opsigte van die dosent(e) vir wie hulle terugvoer wil verskaf.

Stap 2:  Die Studenteterugvoerkantoor sal die elektroniese Studenteterugvoervraelys via SmartEvals aktiveer, volgens die informasie soos verskaf in die e-Registrasie vorm.

Stap 3Studente sal via e-pos 'n kennisgewing vanuit die SmartEvals-stelsel ontvang om die elektroniese Studenteterugvoervorm te voltooi. Die e-pos kennisgewing sal 'n direkte skakel na die vraelys bevat.

Die foto's van die dosente wat op die e-Registrasievorm verskaf is, sal saam met die vraelys op die SmartEvals-stelsel verskyn, sodat die studente kan kies vir watter dosent(e) hulle terugvoer gee.

 

Toegang tot verslae

Departementele voorsitters en dekane sal steeds 'n elektroniese kopie van die terugvoerverslae van die dosente binne hul lynbestuurfunksie ontvang. Die verslae sal via die SmartEvals-stelsel beskikbaar wees. 'n Kennisgewing sal per e-pos gestuur word elke keer wanneer terugvoerverslae beskikbaar gestel word.

Gedetailleerde handleidings, wat wys hoe om toegang tot die verslae via die SmartEvals-stelsel te verkry, is hier beskikbaar:
SmartEvals manual for Departmental Heads and Deans.pdf
SmartEvals manual for use by lecturers.pdf


Vir meer inligting, kontak asseblief
vir Veronica Beukes (vfbeukes@sun.ac.za), Roshnique Daniels (rdaniels@sun.ac.za) of Ilke Gideons (igideons5@sun.ac.za).

Opsomming:  WebsiteInfo_Afr.pdf

 

 

Papierterugvoer

Hoe gaan die papierstelsel werk:

*    Let asseblief daarop dat die verwerking van papierterugvoer slegs tot aan die einde van 2017 hanteer sal kan word.  Dosente word dus aangemoedig om so spoedig as moontlik vanaf 01 Mei 2017 van die elektroniese terugvoerstelsel gebruik te maak.  Vanaf 2018 sal geen papierterugvoer meer verwerk word nie.

Stap 1:

Bestel terugvoervorms vanaf Studenteterugvoerkantoor

  • Voltooi 'n Interdepartementele rekwisisie op die US Sentrale Stelsel (OE-kode: 5834).
  • Onthou om die Rekwisisievorm neer te skryf.
  • Klik op die skakel om u Bestelvorm te voltooi en in te dien.  Die Studenteterugvoerkantoor sal in kennis gestel word sodra u die vorm ingedien het.

Stap 2:

Voltooi 'n elektroniese dekblad

  • Die elektroniese dekblad moet vir elke studenteterugvoersessie voltooi word.
  • Die Dekbladskakel sal u na die webblad neem waar die dekblad direk toeganklik is.

Stap 3:

  • Stuur die voltooide vorms saam met die dekblad na die Studenteterugvoerkantoor te Bosmanstraat 15, Manewales.

Stap 4:

  • Die Studenteterugvoerkantoor sal die studenteterugvoerdata soos ontvang, verwerk, en die verslae op die Sun-eHR stelsel laai.  Dosente en hul lynbestuur (bv. DV's en Dekane) kan toegang tot die verslae op hul personeelportaal onder die SUN Employee Self Service/ Documents of record kry.

Die verwerking en rapportering van papierterugvoer kan tot 4 weke neem om te voltooi.

 

 

Terugvoer van dosente

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee. Feedback.jpg

Klik asseblief hier vir die dosenteterugvoervorm   Dosenteterugvoervorm.doc

 

Gereelde vrae

SFB Frequently asked questions.pdf

​​