Centre for Teaching & Learning
Welkom by Universiteit Stellenbosch

Studenteterugvoer

  SF Afr.jpgStudent Feedback growth.png


Studenteterugvoerbeleid 

Eregistrasievorm_SUNLearn.doc

Studenteterugvoer is 'n belangrike proses gemik op die ondersteuning en bevordering van onderrig aan die Universiteit Stellenbosch. Die Sentrum vir Onderrig en Leer (SOL) is verantwoordelik vir die administrasie van die Studenteterugvoerstelsel, bv. die verspreiding van studenteterugvoer-vraelyste, die verwerking en die berging van alle terugvoerdata, asook samestelling en beskikbaarstelling van studenteterugvoerverslae aan alle fakulteite.

Universiteit Stellenbosch wil graag fakulteite en/of departemente aanmoedig om die volgende uitgangspunte rakende die gebruik van studenteterugvoer in gedagte te hou:

  • Die gebruik van studenteterugvoer behoort in die eerste plek gemik daarop te wees om individuele dosente te bemagtig om hulle eie onderrig te verbeter. Slegs daarna kan terugvoer vir enige ander doelwit gebruik word – en slegs met groot omsigtigheid.
  • Die betroubaarheid van studenteterugvoer-resultate kan deur verskillende faktore (respons-tempo's, die tyd van die verkryging van terugvoer, ens.) beïnvloed word. Hierdie en ander faktore wat die resultate sou kon beïnvloed moet met die interpretasie van die resultate in gedagte gehou word.


Elektroniese Terugvoer (via SUNLearn)

'n E-registrasievorm moet voltooi word en ten minste een week voor die aanvangsdatum van die elektroniese opname en aan die Studenteterugvoerkantoor gestuur word.

Na die indiening van die vorm sal die Studenteterugvoerkantoor van die versoek in kennis gestel word en sal die terugvoerproses begin. Die Studenteterugvoerkantoor sal toesien dat 'n skakel na die vraelys aan die studente gestuur word. Waar meer as een dosent betrokke is by die aanbieding van 'n module, maak asseblief seker dat die korrekte besonderhede vir elke dosent op die vorm voltooi is.

'n Formele verslag sal opgestel word en aan die dosent (e) gestuur word binne 3 dae na die vraelys gesluit het. 'n Afskrif van die verslag sal outomaties aan die Fakulteitsdekaan en Departementele hoof gestuur word.

Terugvoerverslae is op u SUN-eHR stelsel beskikbaar sal onder Documents of Record vertoon.

Vir meer inligting, kontak asseblief vir Veronica Beukes (vfbeukes@sun.ac.za), Roshnique Daniels (rdaniels@sun.ac.za) of Ilke Gideons (igideons5@sun.ac.za).

Papierterugvoer

Hoe gaan die papierstelsel werk:​

Stap 1:

Bestel terugvoervorms vanaf Studenteterugvoerkantoor

  • Voltooi 'n Interdepartementele rekwisisie op die US Sentrale Stelsel (OE-kode: 5834).
  • Onthou om die Rekwisisievorm neer te skryf.
  • Klik op die skakel om u Bestelvorm te voltooi en in te dien.  Die Studenteterugvoerkantoor sal in kennis gestel word sodra u die vorm ingedien het.

Stap 2:

Voltooi 'n elektroniese dekblad

  • Die elektroniese dekblad moet vir elke studenteterugvoersessie voltooi word.
  • Die Dekbladskakel sal u na die webblad neem waar die dekblad direk toeganklik is.

Stap 3:

  • Stuur die voltooide vorms saam met die dekblad na die Studenteterugvoerkantoor te Bosmanstraat 15, Manewales.

Stap 4:

  • Die Studenteterugvoerkantoor sal die studenteterugvoerdata soos ontvang, verwerk, en die verslae op die Sun-eHR stelsel laai.  Dosente en hul lynbestuur (bv. DV's en Dekane) kan toegang tot die verslae op hul personeelportaal onder die SUN Employee Self Service/ Documents of record kry.

Die verwerking en rapportering van papierterugvoer kan tot 4 weke neem om te voltooi.

 

 

Terugvoer van dosente

Ten einde 'n meer volledige voorstelling van die onderrig-en-leer-konteks te verskaf, is dit belangrik dat dosente ook terugvoer oor hulle ervarings van die onderrig van bepaalde modules gee. Feedback.jpg

Klik asseblief hier vir die dosenteterugvoervorm   Dosenteterugvoervorm.doc

 

Gereelde vrae

SFB Frequently asked questions.pdf


​​